งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ต้องอาศัย กระบวนการทางสติปัญญา ความคิดและประสบการณ์เดิมของ บุคคลมาประกอบกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ประสบในสถานการณ์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ต้องอาศัย กระบวนการทางสติปัญญา ความคิดและประสบการณ์เดิมของ บุคคลมาประกอบกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ประสบในสถานการณ์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ต้องอาศัย กระบวนการทางสติปัญญา ความคิดและประสบการณ์เดิมของ บุคคลมาประกอบกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ประสบในสถานการณ์ที่ กำหนดมาให้ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการ แก้ปัญหาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยวิธีการทาง วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นระบุปัญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปัญหาที่สำคัญ ที่สุดภายในขอบเขตที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำหนดไว้ 2. ขั้นตั้งสมมติฐาน หมายถึง ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ทำให้เกิดปัญหา โดยพิจารณา จากข้อเท็จจริงในสถานการณ์ที่กำหนดให้ 3. ขั้นพิสูจน์หรือทดลอง หมายถึง ความสามารถในการคิดค้นหา วิธีแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุของปัญหาหรือนำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ระบุไว้อย่างสมเหตุสมผล 4. ขั้นสรุปผลและนำไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย ผลที่ได้จากการใช้วิธีการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์นั้นสอดคล้อง กับปัญหาที่ระบุไว้หรือไม่ หรือผลเป็นอย่างไร สามารถนำไปใช้ได้

2 ฟิสิกส์ (Physics) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาธรรมชาติของ สิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และ ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา การค้นคว้าหาความรู้ทาง ฟิสิกส์ทำได้โดยการสังเกต การทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลมา วิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี หลักการหรือกฎ ความรู้เหล่านี้สามารถ นำไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือทำนายสิ่งที่อาจจะ เกิดขึ้นในอนาคต และความรู้นี้สามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการ แสวงหาความรู้ใหม่เพิ่มเติมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ฟิสิกส์คืออะไร 1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ 2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน 3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล 4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจาก ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อาศัยการทดลอง อะไรก็ตามที่ต้องเรียนรู้ โลกทางกายภาพ จะเรียนรู้ผ่านการทดลอง

3 เทคโนโลยีคืออะไร เทคโนโลยี หรือ อาซฺโม่ประยุกตวิทยา หรือ เทคนิค วิทยา มีความหมายค่อนข้างกว้างโดยทั่วไปหมายถึง การนำ ความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็น วิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือ แก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เทคโนโลยีก่อเกิดผลกระทบต่อสังคมและในพื้นที่ที่มี เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องในหลายรูปแบบ เทคโนโลยีได้ช่วย ให้สังคมหลาย ๆ แห่งเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจขึ้นซึ่งรวมทั้ง เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ในหลาย ๆ ขั้นตอนของการผลิตโดย ใช้เทคโนโลยีได้ก่อให้ผลผลิตที่ไม่ต้องการ หรือเรียกว่า มลภาวะ เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการ ทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีหลาย ๆ อย่างที่ถูกนำมาใช้มีผล ต่อค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคม เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็มักจะถูกตั้งคำถามทางจริยธรรม

4 เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อย่างไร (1) เทคโนโลยี (technology) คือ การนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ (2) ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อาศัยการทดลอง อะไรก็ตามที่ต้อง เรียนรู้โลกทางกายภาพ จะเรียนรู้ผ่านการทดลอง 1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ 2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน 3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล 4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจาก ปรากฏการณ์ธรรมชาติ สรุปได้ว่า ความรู้ทางฟิสิกส์จะไม่มีคุณค่า ถ้าหากปราศจาก เทคโนโลยีมาเชื่อมโยง และเทคโนโลยีที่ปราศจากความรู้ทางฟิสิกส์ ที่เป็นพื้นฐานก็ไม่สามารถจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด


ดาวน์โหลด ppt วิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร วิทยาศาสตร์ หมายถึง ความสามารถในการคิดที่ต้องอาศัย กระบวนการทางสติปัญญา ความคิดและประสบการณ์เดิมของ บุคคลมาประกอบกัน เพื่อแก้ปัญหาที่ประสบในสถานการณ์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google