งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 ( พ. ศ.2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 ( พ. ศ.2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 ( พ. ศ.2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวปฏิบัติการ ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมี และกายภาพจากการประกอบอาชีพใน สถานประกอบกิจการ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้มีผลตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  2. อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติมาตราฐานอุตสาหกรรม พ. ศ. 2511 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศ กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนว ปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและ กายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบ กิจการมาตรฐานเลขที่ มอก. 2547-2555 ไว้ ดัง รายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้  แนบท้าย  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวปฏิบัติการ ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและ กายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบ กิจการ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 ( พ. ศ.2555) ออกตามความใน พระราชบัญญัติมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google