งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่ 3 ด. ช. นวพล ไทยอุส่าห์ ม.1/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่ 3 ด. ช. นวพล ไทยอุส่าห์ ม.1/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่ 3 ด. ช. นวพล ไทยอุส่าห์ ม.1/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่ 3 ด. ช. นวพล ไทยอุส่าห์ ม.1/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ

3

4 “ ประชาคมอาเซียน ” เป็นเป้าหมายของการรวมตัวกัน ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีด ความสามารถการแข่งขันของอาเซียนในเวทีระหว่าง ประเทศในทุกด้าน รวมถึงความสามารถในการรับมือกับ ปัญหาใหม่ๆ ในระดับโลกที่ส่งผลกระทบมาถึงภูมิภาค อาเซียน เช่น ภาวะโลกร้อน การก่อการร้าย หรือกล่าวอีก นัยหนึ่งคือ การเป็นประชาคมอาเซียน คือการทำให้ ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็น “ ครอบครัวเดียวกัน ” ที่มีความ แข็งแกร่งและมีภูมิต้านทานที่ดี โดยสมาชิกในครอบครัวมี สภาพความอยู่ที่ดี ปลอดภัย และสามารถทำมาค้าขายได้ อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น แรงผลักดันสำคัญที่ทำให้ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนตก ลงกันที่จัดตั้งประชาคมอาเซียน อันถือเป็นการปรับปรุงตัว ครั้งใหญ่และวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งใน ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้อาเซียนต้อง เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่นโรคระบาด อาชญากรรม ข้ามชาติ ภัยพิบัติธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ภาวะ โลกร้อน และความเสี่ยงที่อาเซียนอาจจะไม่สามารถ แข่งขันทางเศรษฐกิจได้กับประเทศอื่นๆ

5 อาเซียนมี 10 ประเทศ

6 ดา 2. บรูไน

7 3. ราชอาณาจักรกัมพูชา 4. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

8 5. สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชน ลาว 6. ประเทศมาเลเซีย

9 7. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 8. สาธารณรัฐสิงคโปร์

10 10. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

11

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่ 3 ด. ช. นวพล ไทยอุส่าห์ ม.1/3 เลขที่ 9 เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ จัดทำโดย ด. ช. ณัฐดนัย เกตุมณี ม.1/3 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google