งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( อุทกภัย ) เป้าหมาย : องค์กรท้องถิ่น / ชุมชน สามารถบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( อุทกภัย ) เป้าหมาย : องค์กรท้องถิ่น / ชุมชน สามารถบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( อุทกภัย ) เป้าหมาย : องค์กรท้องถิ่น / ชุมชน สามารถบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง / เปราะบางได้ ในภาวะภัยพิบัติ พื้นที่ดำเนินการ : พื้นที่ประสบภัยพิบัติ

2 การเตรียมการด้านอาหารและ โภชนาการ ก่อนเกิดภัยพิบัติ พัฒนาระบบเฝ้าระวังความมั่นคงอาหารและโภชนาการทุกระดับ จัดหาและเตรียมสถานที่พักพิง ฐานข้อมูลด้านภาวะโภชนาการ จัดทำเครื่องหมายแสดง สถานภาพหรือจำนวนกลุ่ม เสี่ยง / กลุ่มเปราะบางติดไว้ที่ พักอาศัย สำรวจและเตรียมคลังอาหารในชุมชน สร้างระบบเตือนภัยด้านอาหารและโภชนาการ เตรียมระบบการจัดการด้านการขนส่ง (logistics) เตรียมกำลังคน และแบ่งภาระหน้าที่ ใน 3 ระดับ พัฒนานวัตกรรมในการจัดเก็บ และถนอมอาหาร พัฒนาแนวทางการจัดการอาหารสำหรับกลุ่มเสี่ยง / เปราะบาง จัดทำทะเบียนภาคีเครือข่ายด้านอาหารและโภชนาการ จัดทำทะเบียนผู้ประกอบอาหาร / แม่ครัวอาสา พัฒนาศักยภาพ จัดทำทะเบียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มเปราะบางและ mapping พื้นที่ เจ้าหน้าที่ ชุมชน / อาสาสมัคร ฯ ครัวเรือน การจัดการด้านอาหารและ โภชนาการ ขณะเกิดภัยพิบัติ จัดเตรียมและกระจายอาหาร ติดตามและประเมินผล ดำเนินการตามมาตรฐานขั้นต่ำใน การช่วยเหลือด้านอาหารและ โภชนาการ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและติดตาม ข่าวสารเพื่อเฝ้าระวังด้านอาหารและโภชนาการอย่างสม่ำเสมอ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและติดตาม ข่าวสารเพื่อเฝ้าระวังด้านอาหารและโภชนาการอย่างสม่ำเสมอ การฟื้นฟูและเตรียมการด้าน อาหารและโภชนาการหลังเกิด ภัยพิบัติ ประเมินภาวะโภชนาการของกลุ่มเสี่ยงและการบริโภคอาหารของกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ครอบครัว ชุมชน เวทีแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนจากครัวเรือน ชุมชน การวางแผน แบ่งปัน กระจายอาหาร ความเหมาะสม / การยอมรับ / คุณภาพ / ความปลอดภัย พัฒนา ศักยภาพ ข้อแนะนำการจัดถุงยังชีพสำหรับกลุ่มเสี่ยง / เปราะบาง / กลุ่มประชาชนทั่วไป ข้อแนะนำในการจัดเตรียมอาหารสำหรับกลุ่มเสี่ยง / เปราะบางในศูนย์พักพิง / ชุมชน ข้อแนะนำการจัดอาหารกล่อง พัฒนาโมเดลต้นแบบในการจัดการด้านอาหารและโภชนาการ แหล่งเรียนรู้ สร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเตรียมพร้อมด้านอาหาร และโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ สร้างความตระหนักให้ประชาชนในการเตรียมพร้อมด้านอาหาร และโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำในการช่วยเหลือด้าน อาหารและโภชนาการ

3 จัดทำมาตรฐานการ บริหารจัดการด้านอาหาร และโภชนาการในภาวะ ภัยพิบัติของกลุ่ม เปราะบาง ( ๕๕ ) จัดทำคู่มือในการบริหาร จัดการอาหารสำหรับกลุ่ม เสี่ยง / เปราะบาง ( ๕๕ ) - จัดทำแนวทางการ ส่งเสริมโภชนาการใน ประชากรกลุ่มเสี่ยง / เปราะบาง - จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำใน การช่วยเหลือด้านอาหาร และโภชนาการ - พัฒนาสูตรอาหารให้ได้ คุณค่าทางโภชนาการ สะอาด สะดวกและง่ายต่อ การนำไปใช้ในภาวะภัยพิบัติ จัดเตรียมข้อแนะนำการจัด ถุงยังชีพสำหรับกลุ่มเสี่ยง / เปราะบาง ( ๕๕ ) จัดทำมาตรฐานการ บริหารจัดการด้านอาหาร และโภชนาการในภาวะ ภัยพิบัติของกลุ่ม เปราะบาง ( ๕๕ ) จัดทำคู่มือในการบริหาร จัดการอาหารสำหรับกลุ่ม เสี่ยง / เปราะบาง ( ๕๕ ) - จัดทำแนวทางการ ส่งเสริมโภชนาการใน ประชากรกลุ่มเสี่ยง / เปราะบาง - จัดทำมาตรฐานขั้นต่ำใน การช่วยเหลือด้านอาหาร และโภชนาการ - พัฒนาสูตรอาหารให้ได้ คุณค่าทางโภชนาการ สะอาด สะดวกและง่ายต่อ การนำไปใช้ในภาวะภัยพิบัติ จัดเตรียมข้อแนะนำการจัด ถุงยังชีพสำหรับกลุ่มเสี่ยง / เปราะบาง ( ๕๕ ) เสริมสร้างศักยภาพของภาคีที่ เกี่ยวข้อง ( ๕๕ - ๕๖ ) พัฒนาศักยภาพของแม่ครัวอาสา หรือผู้ประกอบอาหารของชุมชนหรือ ศูนย์พักพิงในภาวะภัยพิบัติ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ( เจ้าหน้าที่ ชุมชน อาสาสมัคร บุคคลทั่วไป ) แบบมีส่วน ร่วมด้านการบริหารจัดการอาหารและ โภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( ๕๕ ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในการบริหาร จัดการด้านอาหารและโภชนาการ เสริมสร้างศักยภาพของภาคีที่ เกี่ยวข้อง ( ๕๕ - ๕๖ ) พัฒนาศักยภาพของแม่ครัวอาสา หรือผู้ประกอบอาหารของชุมชนหรือ ศูนย์พักพิงในภาวะภัยพิบัติ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง ( เจ้าหน้าที่ ชุมชน อาสาสมัคร บุคคลทั่วไป ) แบบมีส่วน ร่วมด้านการบริหารจัดการอาหารและ โภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( ๕๕ ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับในการบริหาร จัดการด้านอาหารและโภชนาการ สร้างความตระหนักให้ประชาชน ในการเตรียมพร้อมด้านอาหาร และโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( ๕๕ ) จัดทำคู่มือประชาชนในการ เตรียมพร้อมด้านอาหารและ โภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมด้าน อาหารและโภชนาการในภาวะภัย พิบัติ สร้างความตระหนักให้ประชาชน ในการเตรียมพร้อมด้านอาหาร และโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( ๕๕ ) จัดทำคู่มือประชาชนในการ เตรียมพร้อมด้านอาหารและ โภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมด้าน อาหารและโภชนาการในภาวะภัย พิบัติ พัฒนาระบบเฝ้าระวังความมั่นคง อาหารและโภชนาการในทุกระดับ ( ๕๕ - ๕๖ ) ประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อร่วมวางระบบ เฝ้าระวังด้านความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการ ( ๕๕ ) พัฒนาระบบเฝ้าระวังความมั่นคง อาหารและโภชนาการในทุกระดับ ( ๕๕ - ๕๖ ) ประชุมระดมสมองเจ้าหน้าที่และ ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเพื่อร่วมวางระบบ เฝ้าระวังด้านความมั่นคงทางอาหาร และโภชนาการ ( ๕๕ ) พัฒนาโมเดลต้นแบบในการ บริหารจัดการด้านอาหารและ โภชนาการ ( ๕๖ ) - ศูนย์พักพิง - ชุมชน พัฒนาโมเดลต้นแบบในการ บริหารจัดการด้านอาหารและ โภชนาการ ( ๕๖ ) - ศูนย์พักพิง - ชุมชน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : ส่งเสริมสุขภาพด้านอาหารและโภชนาการในภาวะภัยพิบัติ ( อุทกภัย ) เป้าหมาย : องค์กรท้องถิ่น / ชุมชน สามารถบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการ ในประชากรกลุ่มเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google