งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการ พื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการ พื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการ พื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ

2

3 ร่วมกับประมงอำเภอดอยสะเก็ด ประชุมชาวประมง บริเวณเขื่อนแม่กวงฯ ชี้แจงมาตรการการทำการประมง ช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ

4 ร่วมกับประมงอำเภอพร้าว ประชุมชาวประมง ณ ห้อง ประชุมเทศตำบลแม่ปั๋ง อ. พร้าว จ. เชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการการทำการประมง ช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่

5 ประชุมชาวประมงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะนาว อ. แม่ วาง จ. เชียงใหม่ ชี้แจงมาตรการการทำการประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ

6 ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัด สมบูรณ์ชล

7 ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง อุดมธารา

8 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งว่างไข่และ เลี้ยงตัวอ่อน เขื่อนแม่งัดฯ

9 กำหนดพื้นที่เด็ดขาดแหล่งว่างไข่และเลี้ยงตัวอ่อน เขื่อนแม่งัดฯ

10 ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังพื้นที่แหล่งว่างไข่และ เลี้ยงตัวอ่อน แม่น้ำปิง เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

11 จัดชุดรื้อถอนทำลายเครื่องมือจิบบริเวณแม่น้ำปิง เขต อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่และ เขต อ. บ้านโฮ่ง จ. ลำพูน

12

13

14 ขึ้นทะเบียนเรือชาวประมงอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดม ธารา

15 โครงการ / กิจกรรม แผน ( ครั้ง / วัน ) ผล ( ครั้ง / วัน ) ผลคดี คดี / ราย ทั้งปี เดือนนี้ ( พ. ค.) สะสม เดือนนี้ ( พ. ค.) สะสม เดือน นี้ ( พ. ค. ) ควบคุมการทำประมง 46/1385/1530/985/158/8-/--/- รวม 46/1385/1530/985/158/8-/--/- แผน / ผลการ ปฏิบัติงาน กิจกรรมควบคุม การประมง

16 หมายเหตุ ๑. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ บริเวณลำน้ำล้อง เขตตำบลสันโป่ง อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง ๑๐ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๑๓ วันที่ ๒๖ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ๒. ตรวจทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ ( จิบ ) บริเวณแม่น้ำปิง เขตตำบลสบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ จำนวน ๔ แห่ง ๑๑ ปาก ตามบันทึกประจำวัน ลำดับที่ ๗ วันที่ ๒๓ ต. ค. ๕๔ สภ. แม่จอมทอง จ. เชียงใหม่ ๓. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายจันทร์ ต๊ะมัง บริเวณแม่น้ำปิง บ้านพุทธิ นิมิต ม. ๑๘ ต. สบเตี๊ยะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๖ ลงวันที่ ๒๐ ม. ค. ๕๕ คดีที่ ๑๖ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๖ / ๕๕ พ. ต. ท. ประพัฒน์ เจ้าของคดี ๔. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้วัตถุระเบิดทำการ ประมง นายวิทยา อินตาลา และนายชำนาญ ปันใจ บริเวณแม่น้ำปิง บ. ห้วยมะควัด ต. แม่สอย อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๖ ลง วันที่ ๑๐ ก. พ. ๕๕ คดีที่ ๔๔ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๒๔ / ๕๕ พ. ต. ท. วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี

17 ๕. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายบุญทรัพย์ ทิศยานะ บริเวณลำน้ำแม่งัด บ้าน ห้วยงู ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. โหล่ง ขอด จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๓ ลงวันที่ ๒๐ ก. พ. ๕๕ คดีที่ ๓๐ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๑๑ / ๕๕ ร. ต. อ. วารินทร์ เล็นคำ เจ้าของคดี ๖. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้ยาเบื่อเมาประเภทโลติ่น ( หางไหล ) ทำการประมง นายบุญเริ่ม วีระพันธ์นันติ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านห้วยโจ้ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๖ ลง วันที่ ๙ มี. ค. ๕๕ คดีที่ ๖๕ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๓๖ / ๕๕ พ. ต. ท. วิเชียร คำเสาร์ เจ้าของคดี ๗. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายจำลอง ชินชัย บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บ้านป่าจี้ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. แม่แตง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๔ ลงวันที่ ๒๐ มี. ค. ๕๕ คดี ที่ ๑๓๑ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๔ / ๕๕ พ. ต. ท. นิคม จอมเสือ เจ้าของคดี ๘. จับกุมผู้กระทำความผิดใช้กระแสไฟฟ้าทำการ ประมง นายถนัด วงษ์หาญ และ นางศรีจันทร์ วงษ์หาญ บริเวณแม่น้ำปิง บ้านแม่ก๊า ต. แม่ก๊า อ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ส่ง สภ. สันป่าตอง จ. เชียงใหม่ ปจว. ข้อที่ ๓ ลง วันที่ ๒๐ เม. ย. ๕๕ คดีที่ ๑๘๙ / ๕๕ ยึดทรัพย์ที่ ๗๒ / ๕๕ พ. ต. ท. กิตติสัณห์ วิเชียรศรี เจ้าของคดี


ดาวน์โหลด ppt ร่วมกับประมงอำเภอแม่แตงและหัวหน้าส่วนราชการ พื้นที่เขื่อนแม่งัดฯ ประชุมชี้แจงมาตรการการทำการ ประมงช่วงฤดูปลาน้ำจืดไข่ และระเบียบอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google