งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวัง สำหรับสารอินทรีย์ระเหย ง่ายในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศในราช กิจจานุเบกษา วันที่ 27 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวัง สำหรับสารอินทรีย์ระเหย ง่ายในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศในราช กิจจานุเบกษา วันที่ 27 มกราคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวัง สำหรับสารอินทรีย์ระเหย ง่ายในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศในราช กิจจานุเบกษา วันที่ 27 มกราคม 2552

2 สาระสำคัญ กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไป ซึ่ง อาจมีความเข้มข้นสูงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จนส่งผลกระทบต่อคุณภาพ อากาศ และอาจเป็นอันตรายต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชนที่สัมผัส โดยการหายใจเข้าสู่ร่างกาย แม้ว่า ปริมาณของสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน บรรยากาศดังกล่าว จะไม่เกินมาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30( พ. ศ.2550) เรื่อง กำหนด มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายใน บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. กำหนดค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหย ง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมงไว้ 2. กำหนดหลักการ ขอบเขต และการคำนวณ วิธีการเก็บตัวอย่าง การตรวจวัด และเครื่องมือ ตรวจวิเคราะห์ค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ปรากฏตามภาคผนวกท้ายประกาศนี้

4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดค่าเฝ้าระวัง สำหรับสารอินทรีย์ระเหย ง่ายในบรรยากาศ โดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง ประกาศในราช กิจจานุเบกษา วันที่ 27 มกราคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google