งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิควิธีในการ จัดการเรียนการ สอน. วิธีสอนโดยใช้การ สาธิต ความหมาย วิธี สอนโดยใช้การสาธิต คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิควิธีในการ จัดการเรียนการ สอน. วิธีสอนโดยใช้การ สาธิต ความหมาย วิธี สอนโดยใช้การสาธิต คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิควิธีในการ จัดการเรียนการ สอน

2 วิธีสอนโดยใช้การ สาธิต ความหมาย วิธี สอนโดยใช้การสาธิต คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ที่ กำหนด โดยการแสดงหรือทำสิ่งที่ต้ออง การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ผู้เรียนสังเกต ดู แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และ สรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตการ สาธิต

3 หลักการ วิธี สอนโดยใช้การสาธิต เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนทั้ง ชั้นได้เห็นการ ปฏิบัติจริงด้วยตา ตนเอง ทำให้เกิดความรู้ความ เข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัตินั้น ชัดเจนขึ้น

4 องค์ประกอบสำคัญ ของวิธีสอน 1. มีเรื่องหรือสิ่งที่จะสาธิต 2. มีการแสดง / การทำ / ให้ผู้เรียน สังเกตดู 3. มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ เกิดจากการสาธิต ขั้นตอนสำคัญของการ สอน 1. ผู้สอนแสดงการสาธิต ผู้เรียนสังเกตการ สาธิต 2. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายและสรุปการ เรียนรู้ที่ได้จากการสาธิต

5 เทคนิคต่างๆในการใช้วิธีสอนโดยใช้การ สาธิตให้มีประสิทธิภาพ 1. การเตรียมการ ผู้ สอนจำเป็นต้องมีการ เตรียมตัวพอสมควร เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่าง สะดวกราบรื่น 2. ก่อนการสาธิต ผู้สอนควรให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องที่สาธิตแก่ผู้เรียนอย่างเพียงพอที่จะทำให้ ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสิ่งที่สาธิตได้ดี โดยอาจใช้วิธี บรรยาย หรืออเตรียมเอกสารที่ให้รายละเอียด เกี่ยวกับลำดับขั้นตอนให้ผู้เรียน

6 3. การสาธิต ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายประกอ อบการสาธิต การสาธิตควรเป็นไปอย่างมีลำดับ ขั้นตอน ใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไม่เร็วเกินไป 4. การอภิปรายสรุปการเรียนรู้ หลังการสาธิตแล้ว ผู้สอนควรให้ผู้เรียน รายงานสิ่งที่ได้สังเกตเห็นแลกเปลี่ยนกัน เปิด โอกาสให้ผู้เรียนซักถาม

7 ความหมาย วิธีสอนที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้าด้วยการทดลองเพื่อพิสูจน์ หลักการ ทฤษฎีที่ผู้อื่นได้ค้นพบไว้ วิธี สอนแบบนี้มักใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ทดลองการเกิดเงา ทดลองการเพาะพืช ด้วยเมล็ด ทดลองการสะท้อนของแสง ทดลองว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรง ฯลฯ เป็นต้น วิธีสอนแบบ ทดลอง

8 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ ทดลอง ค้นคว้าด้วยตนเอง 2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และใช้ได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางในการปฏิบัติทดลองค้นคว้าคิดค้นสิ่ง ใหม่ต่อไป 3. เพื่อฝึกการปฏิบัติงานทดลองค้นคว้าหา ข้อเท็จจริงอย่างมีระบบขั้นตอนรอบคอบ 4. เพื่อฝึกการสังเกต วิเคราะห์ สรุปผล และรายงาน ตามความเป็นจริงที่ค้นพบ ความมุ่งหมาย

9 ขั้นตอนการ สอน 1. ขั้นเตรียมการทดลอง - กำหนดจุดประสงค์ ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือครู หรือแผนการสอน - วางแผนการทดลอง ขั้นนี้ผู้สอนต้องลำดับ ขั้นตอนการสอนและเตรียมกำหนดกิจกรรมไว้ ล่วงหน้า - จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ ผู้สอนต้องเตรียมให้ พร้อม ให้มีจำนวนมากพอกับจำนวนนักเรียน - ตรวจ สอบความถูกต้องและประสิทธิภาพของ เครื่องมือวัสดุที่ใช้ ผู้สอนควรได้ทดลองใช้เครื่องมือ ก่อนสอน - เตรียมแบ่งกลุ่มผู้เรียน ผู้สอนต้องกำหนดกลุ่ม ผู้เรียนให้เหมาะสม ไม่ควรเป็นกลุ่มใหญ่มาก เพื่อให้ ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีทดลองอย่างทั่วถึง

10 2. ขั้นทดลอง - ขั้น นำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความสนใจ - ขั้น ทดลอง ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ ทดลองให้มีผู้สอนคอยดูแลแนะนำช่วยเหลือ 3. ขั้นเสนอผลการทดลอง ผู้เรียนนำเสนอผลการทดลอง และ รายละเอียดประกอบ เช่น โครงการทดลอง การ เตรียมการ วิธีทดลอง และผลที่ได้จากการ ทดลอง 4. ขั้นอภิปรายสรุปผล ในขั้นนี้ผู้เรียนจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่ตนได้รับ ผู้สอนจะมีบทบาทในการให้ความ คิดเห็นเพิ่มเติมย้ำประเด็นสำคัญ และสรุป หลักการ ความคิดรวบยอดที่ได้จากการทดลอง

11 5. ขั้นประเมินผล เมื่อ การอภิปรายผลสิ้นสุดลงผู้สอน ควรได้ประเมินผลผู้เรียนในด้านต่าง ๆ และแจ้ง ให้ผู้เรียนทราบเพื่อปรับปรุงแก้ไขในการทดลอง ที่จะมีขึ้นในครั้งต่อ ไป


ดาวน์โหลด ppt เทคนิควิธีในการ จัดการเรียนการ สอน. วิธีสอนโดยใช้การ สาธิต ความหมาย วิธี สอนโดยใช้การสาธิต คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google