งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ตั้งแต่กลางปี พ. ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีที่ถึงกำหนดชำระ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (5 ปี ) แก่ผู้ประกอบกิจการ โรงงานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ - ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องเป็นผู้ที่ได้รับ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ( อุทกภัยหรือดิน โคลนถล่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2554) ที่ได้ แจ้งข้อมูลความเสียหายที่ผู้ประกอบกิจการ โรงงานได้รับจากภัยธรรมชาติกลางปี พ. ศ. 2554 จำนวนค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามที่อุตสาหกรรมจังหวัด กำหนดหรือผู้อำนวยการสำนักการกาก อุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ เห็นชอบ

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ในระหว่างที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมราย ปี ให้ผู้ประกอบการโรงงานได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบ กิจการโรงงานด้วย  3. จำนวนค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียม การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ ได้รับการยกเว้นตามข้อ 1, 2 เมื่อรวมกันแล้วต้อง ไม่เกินจำนวนประมาณค่าความเสียหายที่ ผู้ประกอบการโรงงานได้แจ้งไว้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  4. ระหว่างระยะเวลาตามข้อ 1 หากมีข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโรงงานเปลี่ยนแปลงไปมีผลทำให้ ค่าธรรมเนียมรายปีหรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุ ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ให้ถือว่า ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระภายหลังที่ข้อเท็จจริง เปลี่ยนแปลงไปแล้วนั้นเป็นค่าธรรมเนียมที่ได้รับ การยกเว้นแทน แต่ค่าธรรมเนียมที่ได้รับการ ยกเว้นต้องไม่เกินจำนวนประมาณการค่าเสียหาย ที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานได้ประเมินไว้  5. ภายหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ อุตสาหกรรมจังหวัดตามข้อ 1 รวบรวมแบบแจ้ง ข้อมูลความเสียหายที่ได้เห็นชอบให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามแบบ 1 ท้ายประกาศนี้ส่ง ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ  6. ภายหลังวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2554 ให้ ผู้อำนวยการสำนักงานตามข้อ 1 รวบรวมแบบแจ้ง ข้อมูลความเสียหายที่ได้เห็นชอบให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามแบบ 2 ท้ายประกาศนี้ เสนออธิบดีกรโรงงานอุตสาหกรรมภายในวันที่ 15 มีนาคม 2555  ประกาศใช้ ณ วันที่ประกาศเป็นต้นไป

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีและ ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต ประกอบการกิจการโรงงานที่ได้รับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google