งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนรู้ การบัญชีต้นทุน 1 รหัส 3201 – 2003 เรื่อง ต้นทุนการผลิตสินค้าของนักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนรู้ การบัญชีต้นทุน 1 รหัส 3201 – 2003 เรื่อง ต้นทุนการผลิตสินค้าของนักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนรู้ การบัญชีต้นทุน 1 รหัส 3201 – 2003 เรื่อง ต้นทุนการผลิตสินค้าของนักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 สาขาวิชาการบัญชีของปีที่ผ่านมา ครูผู้สอนจะเป็น ผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน บอกเล่า อธิบาย เนื้อหา ตามที่ผู้สอนได้ทำการศึกษาค้นคว้ามา ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง ทำให้ผู้เรียนบางคนไม่สนใจ เรียน และไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงหาวิธีพัฒนาแนวความคิด เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส ทำกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด ผู้วิจัยจึง ได้มีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานเป็นการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนได้ เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์เชิงปฏิบัติจริง จึงได้ดำเนินการวิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้า

3

4 ผังสรุปสำคัญ รายการระดับคะแนน ( คน ) 54321X 1. ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ 462--4.17 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 561--4.33 3. เขียนขั้นตอนการ ปฏิบัติงานได้อย่างละเอียด 561--4.33 4. คำนวณต้นทุนการผลิตได้ ถูกต้อง 156--3.58 5. กำหนดราคาขายได้ เหมาะสมและสามารถต่อ ยอดเชิงพาณิชย์ได้ 165--4.50 6. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ 57---4.41

5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ กิจกรรม การเรียนรู้ แบบ สร้างสรรค์ เชิง ปฏิบัติการ รู้จักวิธี แสวงหา ข้อมูล เกิด ความรู้ มีบทบาทและ มีส่วนร่วมใน กระบวนการ เรียนรู้ การใช้เวลา ว่างให้เป็น ประโยชน์ ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ การ ทำงาน ร่วมกัน ส่งเสริม ศักยภาพ ให้ผู้เรียน นำความรู้ไป ใช้ประโยชน์ ได้นิสัยที่ ดีในการ ทำงาน

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่าผลการวิจัยผู้เรียนมีการพัฒนาใน กระบวนการสร้างผลงานอยู่ในระดับดี ซึ่งผู้เรียนสามารถ ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ มีการนำหลัก 3 D ด้าน ปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับจากการคำนวณต้นทุนการผลิตมาปรับปรุง ใช้กับงานที่ตนเอง ปฏิบัติ มีการนำหลักเศรษฐกิจ พอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ระดับดีดังผลงานที่ปฏิบัติมาได้แก่ 1. กระเป๋าจากเศษผ้า 2. ผ้าเช็ดเท้า 3. ผ้าปูโต๊ะ 4. รองเท้า 5. หมอนเอนกประสงค์ ( ซึ่งผลงานดังกล่าวเหล่านี้ ได้ นำไปโชว์แสดงในงาน วันวิชาการประจำปี 2554)

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จาก การศึกษาวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ทุกรายวิชา ทำให้ผู้เรียนได้สร้างผลงาน ประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในแต่ละวิชาไป สร้างนวัตกรรมของผู้เรียนโดยมีครูอาจารย์คอย ให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์แนวความใหม่ ๆ ไปใช้ใน ชีวิตประจำวันของตนเอง ภายใต้เงื่อนไข 3 D และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนรู้ การบัญชีต้นทุน 1 รหัส 3201 – 2003 เรื่อง ต้นทุนการผลิตสินค้าของนักศึกษา ปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการ เรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google