งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม
การพัฒนาการเรียนรู้ การบัญชีต้นทุน 1 รหัส 3201 – 2003 เรื่อง ต้นทุนการผลิตสินค้าของนักศึกษาปวส.2/1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการเรียนการสอนวิชาการบัญชีต้นทุน 1 สาขาวิชาการบัญชีของปีที่ผ่านมา ครูผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน บอกเล่า อธิบายเนื้อหา ตามที่ผู้สอนได้ทำการศึกษาค้นคว้ามา ผู้เรียนเป็นฝ่ายรับฟัง ทำให้ผู้เรียนบางคนไม่สนใจเรียน และไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงหาวิธีพัฒนาแนวความคิด เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้มีการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานเป็นการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติจริง จึงได้ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนเรื่องต้นทุนการผลิตสินค้า

3 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่อง ต้นทุนการผลิต
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เรื่อง ต้นทุนการผลิต

4 ผังสรุปสำคัญ รายการ ระดับคะแนน (คน) 5 4 3 2 1 X ผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ 6
- 4.17 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 4.33 3. เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างละเอียด 4. คำนวณต้นทุนการผลิตได้ถูกต้อง 3.58 5. กำหนดราคาขายได้เหมาะสมและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ 4.50 6. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 7 4.41

5 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ
รู้จักวิธีแสวงหาข้อมูล มีบทบาทและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เกิดความรู้ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เชิงปฏิบัติการ ได้นิสัยที่ดีในการทำงาน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกัน ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียน

6 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาพบว่าผลการวิจัยผู้เรียนมีการพัฒนาในกระบวนการสร้างผลงานอยู่ในระดับดี ซึ่งผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางไว้ มีการนำหลัก 3 D ด้านปฏิบัติงาน และการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการคำนวณต้นทุนการผลิตมาปรับปรุงใช้กับงานที่ตนเอง ปฏิบัติ มีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาใช้ในการปฏิบัติงานได้ระดับดีดังผลงานที่ปฏิบัติมาได้แก่ 1. กระเป๋าจากเศษผ้า 2. ผ้าเช็ดเท้า 3. ผ้าปูโต๊ะ 4. รองเท้า 5. หมอนเอนกประสงค์ (ซึ่งผลงานดังกล่าวเหล่านี้ ได้นำไปโชว์แสดงในงาน วันวิชาการประจำปี 2554)

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทุกรายวิชา ทำให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับในแต่ละวิชาไปสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนโดยมีครูอาจารย์คอยให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แนวความใหม่ ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ภายใต้เงื่อนไข 3 D และตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย ผู้วิจัย นางเพียรทอง อุ่นบุญธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google