งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้าง function ( โปรแกรมย่อย ) function output = FunctionName (input1, input2, …) การทำงานภายในฟังก์ชัน Editor วิธีเขียน - ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้าง function ( โปรแกรมย่อย ) function output = FunctionName (input1, input2, …) การทำงานภายในฟังก์ชัน Editor วิธีเขียน - ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า function."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้าง function ( โปรแกรมย่อย ) function output = FunctionName (input1, input2, …) การทำงานภายในฟังก์ชัน Editor วิธีเขียน - ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า function - output คือ ชื่อตัวแปรที่ต้องการให้ส่งคืน ออกมาจากฟังก์ชัน - FunctionName คือ ชื่อของฟังก์ชันจะเป็นชื่อ เดียวกับตอน save ไฟล์ - input คือ ชื่อตัวแปรที่จะส่งค่าเข้าไปใช้ใน ฟังก์ชัน

2 จงเขียนโปรแกรมซึ่งมีส่วนของโปรแกรมหลัก และส่วนของฟังก์ชัน ที่แต่ละส่วนทำงานดังนี้ ฟังก์ชัน - รับค่าจากตัวแปร 2 ตัวคือ x และ y มา คำนวณดังนี้ x = x + 10; z = x + y; - คืนค่า z เป็นผลลัพธ์ออกมาจากฟังก์ชัน โปรแกรมหลัก - รับค่าตัวเลข 2 ตัว จากคีย์บอร์ด ให้ชื่อ ตัวแปรเป็น ix และ iy - ส่งค่าของ ix และ iy เข้าไปทำการ คำนวณในฟังก์ชัน - ให้ตัวแปรชื่อ iz รับค่าผลลัพธ์จาก ฟังก์ชันมาแสดงผล

3 โปรแกรมหลัก (main.m) ix = input(“ix = ? ”); iy = input(“iy = ? ”); iz = cal_z(ix, iy); disp(“iz = ”); disp(iz); function z = cal_z(x, y); x = x + 10; z = x + y; ฟังก์ชัน (cal_z.m)

4 จงเขียนโปรแกรมซึ่งมีส่วนของโปรแกรมหลัก และส่วนของฟังก์ชัน ที่แต่ละส่วนทำงานดังนี้ ฟังก์ชัน - รับค่าจากตัวแปร 2 ตัวคือ x และ y มา คำนวณดังนี้ x = x + 10; z = x + y; a = 4 * z; - คืนค่า z และ a เป็นผลลัพธ์ออกมาจาก ฟังก์ชัน โปรแกรมหลัก - รับค่าตัวเลข 2 ตัว จากคีย์บอร์ด ให้ชื่อ ตัวแปรเป็น ix และ iy - ส่งค่าของ ix และ iy เข้าไปทำการ คำนวณในฟังก์ชัน - ให้ตัวแปรชื่อ iz และ ia รับค่าผลลัพธ์ จากฟังก์ชันมาแสดงผล

5 โปรแกรมหลัก (main.m) ix = input(“ix = ? ”); iy = input(“iy = ? ”); [iz, ia] = cal_za(ix, iy); disp(“iz = ”); disp(iz); disp(“ia = ”); disp(ia); function [z, a] = cal_za(x, y); x = x + 10; z = x + y; a = 4 * a; ฟังก์ชัน (cal_za.m)

6 จงเขียนโปรแกรมคำนวณความเร็วและระยะการ กระจัดในแนวดิ่งที่เวลาที่ต้องการเมื่อปล่อยวัตถุ ลงมาในแนวดิ่ง โดยที่ โปรแกรมหลักจะรับค่าการกระจัดเริ่มต้น (y0) ความเร็วเริ่มต้น (v0) และเวลา (t) จาก คีย์บอร์ด แล้วส่งไปให้ฟังก์ชันคำนวณความเร็ว และระยะการกระจัดในแนวดิ่งส่งกลับออกมายัง โปรแกรมหลัก จากนั้นโปรแกรมหลักนำค่าที่ ได้มาแสดงผล y v0 y0


ดาวน์โหลด ppt การสร้าง function ( โปรแกรมย่อย ) function output = FunctionName (input1, input2, …) การทำงานภายในฟังก์ชัน Editor วิธีเขียน - ต้องขึ้นต้นด้วยคำว่า function.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google