งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ แนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 ( พ. ศ. 2557) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2. ให้ยกเลิกความในลำดับที่ 3 ในเอกสารท้าย ประกาศ 3 ของประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ กิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน พ. ศ. 2555 และให้ใช้ความตามประกาศ นี้แทน

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทาง ท่อ ทุกขนาด เสนอในขั้นขอใบอนุญาต หรือขั้นขอรับความ เห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ยกเว้น 1) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มี ความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 บาร์ และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 16 นิ้วในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีมติ คณะรัฐมนตรีหรือกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 2) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มี ความดันใช้งานสูงสุดมากกว่า 20 บาร์ขึ้นไป และมี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมากกว่า 16 นิ้วขึ้น ไป ที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่า ด้วยการนิคมอุตสาหกรรม

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 2. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดในประกาศนี้ ซึ่งได้ยื่น ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และยัง ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ ถือว่ากระบวนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมสิ้นสุดลงโดยอนุโลม 3. กรณีคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ได้ให้ความ เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ และเจ้าของ โครงการหรือกิจการได้นำผลการให้ความเห็นชอบกับ รายงานของคณะกรรมการผู้ชำ นาญการพิจารณา รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปประกอบการ ยื่นคำขอรับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายหลังที่ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเจ้าของโครงการหรือ กิจการได้จัดทำรายงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน กฎหมายนั้น ๆ แล้ว

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google