งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่

2 ปัญหาการ วิจัย ศุภชีพ พีรวุฒิประเสริฐ (2553) ทำ การวิจัย เรื่องความพึงพอใจในการให้บริการ และการใช้งาน Internet ของบุคลากรและ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ พบว่าการใช้ระบบสารสนเทศของ บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับ ค่อนข้าง น้อย เนื่องจากไม่เข้าใจในระบบและการเข้าใจ งาน วิธีการใช้งานยุ่งยาก ไม่ยอมปรับเปลี่ยน พฤติกรรมคิดว่าการใช้ระบบมีความซับซ้อน การบริหารงานที่ประสบผลสำเร็จ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารสถานศึกษาจำเป็นต้องเอา การ บริหารเชิงระบบมาใช้ ซึ่งการจัดระบบ สารสนเทศถือเป็นกุญแจนำไปสู่ ความสำเร็จอย่างหนึ่ง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเข้ารับการ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรวิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

4 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ผู้วิจัยรวบรวมปัญหาจากการ ดำเนินงานของบุคลากรที่ใช้ข้อมูล สารสนเทศของวิทยาลัย 2. นำปัญหาที่พบจากการสำรวจข้อมูล และจากการปฏิบัติงานจริงมาวางแผนเพื่อ จัดการอบรมเพิ่มเติมความรู้ 3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน สารสนเทศของวิทยาลัย ดำเนินการพัฒนา ความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศของ วิทยาลัย 4. นำผลการประเมินมาทำการวิเคราะห์ หาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน

5 เครื่องมือวิจัย 1. ลักษณะเครื่องมือวิจัย เป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแบ่ง ออกเป็น 2 ขั้นตอน 1.1 ข้อมูลพื้นฐานมีลักษณะ เลือกตอบ 1.2 ปัญหาและข้อเสนอแนะการ จัดทำสารสนเทศของสถานศึกษามีลักษณะ เป็นแบบวัดทัศนคติ 5 ระดับของ Likert Scale 2. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ มี ขั้นตอนดังนี้ 2.1 สร้างเครื่องมือตามกรอบ ความคิดในการวิจัย 2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง เนื้อหาและแบบสอบถาม 2.3 นำแบบสอบถามไปปรับปรุง แก้ไขแล้วนำไปทดสอบใช้

6 สรุปผลวิจัย ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ ประเมิน พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีความพึงพอใจมาก ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีผู้เสนอแนะ เพียงข้อละ 1 คน เช่น ควรมีการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเช่นนี้อีก ควรจัดเจาะจงผู้ใช้สารสนเทศแยกตาม ระบบแต่ละด้าน

7 อภิปรายผล จากผลการประเมินพบว่า ส่วน ใหญ่ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึง พอใจมากในการอบรมพัฒนาความรู้ ระบบสารสนเทศ ยกเว้นด้านการนำ ความรู้ไปใช้ข้อ 4 สามารถนำความรู้ ไปเผยแพร่ / ถ่ายทอดได้ มีความพึง พอใจปานกลาง แสดงว่าผู้เข้าอบรมไม่ มั่นใจในการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน ร่วมงานได้ นอกจากนี้ข้อที่น่าสนใจคือ ด้านวิทยากร พบว่าข้อที่ 1 การเตรียม ตัวและความพร้อมของวิทยากร มี ความพึงพอใจมาก ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14

8 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศของ วิทยาลัยต้องมีการอบรมทบทวน ผู้ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผู้ดูแลระบบต้องประเมินผลการ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

9


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศสำหรับ บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ เชียงใหม่ ผู้วิจัย อาจารย์จิตรสนา พรมสุทธิ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google