งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model Using Social Bookmarking with The Historical Method to Enhance the Information Literacy of Upper Secondary School Students

2 รัตตมา รัตนวงศา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย rattamainbox@gmail.com กุลชัย กุลตวนิช จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย k.kulachai@g mail.com

3 Infor matio n Literac y Social Bookmar k Histori cal Metho d Blende d Learni ng บทนำ

4 สื่อ สนับสนุ น ระบบ จัดการ เรียนรู้ การ ติดต่อ สื่อสาร แหล่ง สารสนเ ทศ การวัด และ ประเมินผ ล องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนฯ

5 ขั้นตอนที่ 1 การ กำหนด ประเด็น ปัญหา ขั้นตอน ที่ 2 การ รวบรวม สารสนเ ทศ ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน คุณค่าของ สารสนเทศ ขั้นตอนที่ 4 การ ตีความ ข้อมูล หลักฐาน ขั้นตอนที่ 5 การ นำเสนอ ผลงาน ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนฯ

6

7

8

9

10

11

12 เตรียมความ พร้อม โครงสร้าง พื้นฐาน เตรียมความ พร้อม เครื่องมือในการ เรียน / ทำกิจกรรม ปฐมนิเ ทศ เก็บ ข้อมูล ตรวจสอ บ ผู้สอนควร แนะนำแหล่ง สารสนเทศ เบื้องต้น ผู้สอนควร เลือก เนื้อหาที่ เหมาะสม การนำรูปแบบการเรียนฯ ไปใช้

13


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google