งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model Using Social Bookmarking with The Historical Method to Enhance the Information Literacy of Upper Secondary School Students

2 รัตตมา รัตนวงศา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กุลชัย กุลตวนิช

3 บทนำ Information Literacy Historical Method Blended Learning
Social Bookmark Historical Method Blended Learning

4 องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนฯ
สื่อสนับสนุน ระบบ จัดการเรียนรู้ การติดต่อ สื่อสาร แหล่งสารสนเทศ การวัดและประเมินผล

5 ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนฯ
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดประเด็นปัญหา ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณค่าของสารสนเทศ ขั้นตอนที่ 4 การตีความ ข้อมูลหลักฐาน ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอ ผลงาน

6

7

8

9

10

11

12 การนำรูปแบบการเรียนฯ ไปใช้
เตรียมความพร้อม โครงสร้างพื้นฐาน เตรียมความพร้อม เครื่องมือในการเรียน / ทำกิจกรรม ปฐมนิเทศ เก็บข้อมูล ตรวจสอบ ผู้สอนควรแนะนำแหล่งสารสนเทศเบื้องต้น ผู้สอนควรเลือก เนื้อหาที่เหมาะสม

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานโดยใช้ โซเชียลบุ๊คมาร์กและวิธีการทางประวัติศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการรู้สารสนเทศของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Blended Learning Model.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google