งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายสรุป จังหวัดขอนแก่น.  มีพื้นที่รวม 6.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 10,885.99 ตร. กม.  พื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 803,754.33 ไร่  ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายสรุป จังหวัดขอนแก่น.  มีพื้นที่รวม 6.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 10,885.99 ตร. กม.  พื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 803,754.33 ไร่  ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายสรุป จังหวัดขอนแก่น

2  มีพื้นที่รวม 6.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 10,885.99 ตร. กม.  พื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 803,754.33 ไร่  ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอาณาเขตติดต่อกับ 9 จังหวัด  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  26 อำเภอ  198 ตำบล 2,331 หมู่บ้าน 389 ชุมชน ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ

3  การปกครองส่วนท้องถิ่น  1 อบจ.  47 เทศบาล ( เป็นเทศบาลนคร 1 แห่ง, เทศบาลเมือง 3 แห่ง และเทศบาลตำบล 43 แห่ง )  177 อบต.  ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่  29 ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  208 ส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ประชากร 1,752,414 คน ( ชาย 869,386 คน / หญิง 883,028 คน ) ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ( ต่อ )

4 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) ปี 2550 คือ 126,791 ล้านบาทเป็นอันดับที่ 2 ของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดนครราชสีมา  รายได้ต่อหัวประชากรคือ 67,943 บาท / คน / ปี เป็นอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สาขาการผลิตที่สร้างรายได้อันดับ 1 ให้กับจังหวัดในปี 2550 คือ นอกภาคเกษตรคิดเป็นมูลค่า 111,029 ล้านบาท ( ร้อยละ 87.56 ของ GPP ) อันดับ 2 คือ ภาคการเกษตรคิดเป็น มูลค่า 15,762 ล้านบาท ( ร้อยละ 12.42 ของ GPP )

5 ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ทางเศรษฐกิจ ( ต่อ )  ประชากรอยู่ในวัยแรงงาน 887,601 คน มีงานทำ 864,164 คน  ทำงานในภาคการเกษตร 348,364 คน  ทำงานในภาคนอกการเกษตร 515,800 คน  พื้นที่การเกษตรรวมทั้งสิ้น 4,971,961 ไร่  มีระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 553,461 ไร่ ( ร้อยละ 11.13 ของพื้นที่การเกษตร ทั้งหมด )  ระดับการศึกษาของแรงงาน  ระดับประถมศึกษาและต่ำกว่า 537,174 คน  ระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่า 327,174 คน

6 ศักยภาพทางการพัฒนาที่สำคัญ  ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมขนส่งทางบกของภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นศักยภาพ ทางการพัฒนาที่สำคัญ  สนามบิน  มีโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมทางบก ที่ค่อนข้างสมบูรณ์  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา  สถานบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขขนาดใหญ่  แหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่  โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  ระบบการให้บริการด้านธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

7 ศักยภาพทางการพัฒนาที่สำคัญ ( ต่อ )  เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่จะได้รับประโยชน์ จากนโยบายการพัฒนา ของรัฐบาลตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor  มีปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ สามารถพัฒนาเป็น  ฐานการผลิตทางด้านอาหาร  ฐานการผลิตด้านพลังงานทดแทน  มีความพร้อมด้านระบบบริหารการพัฒนา แบบบูรณาการโดยภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน  มีหน่วยงานที่พร้อมจะเป็นหุ้นส่วน ทางการพัฒนา (Partnership)

8 แนวคิดการพัฒนาของจังหวัดขอนแก่น วิสัยทัศน์ : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็น ศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่าย การค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคม ขนส่งในภูมิภาคสู่สากล

9 ผลการพัฒนาจังหวัด ขอนแก่นที่ผ่านมา  ด้านเศรษฐกิจ : เศรษฐกิจดี แต่ไม่สมดุล และมีความเปราะบาง ต่อการเผชิญความผันผวนทาง เศรษฐกิจ  ด้านสังคม : สังคมมีปัญหา วัฒนธรรมและ ค่านิยมของคนในสังคม เสื่อมลง  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ : ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม เสื่อมโทรม  ด้านความยั่งยืนของการพัฒนา : การ พัฒนาไม่ยั่งยืน

10 ทำไมจึงเป็นเช่นนี้..?

11 เหตุผล 1. ยังไม่สามารถพัฒนาภาคเศรษฐกิจในแต่ละสาขาของจังหวัดให้เข้าสู่ระบบ เศรษฐกิจแบบ Khowledge –Base Economic 2. ระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคการเกษตรยังเป็นแบบ More For Less 3. ระบบบริหารการพัฒนาเชิงบูรณาการในระดับพื้นที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้การขับเคลื่อนการพัฒนาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4. นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่มีความล่าช้าและ ขาดประสิทธิภาพ 5. ความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus) ทางการพัฒนาของกลุ่มคนในพื้นที่ ยังไม่เป็นไปในทางเดียวกัน

12 แนว ทางแก้ไข 1. วางตำแหน่ง (Positioning) ของจังหวัดให้ชัดเจนและอยู่บนพื้นฐาน ของความเห็นพ้องต้องกัน (Consensus)  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการบริหารจัดการ

13 แนวทางแก้ไข ( ต่อ ) 2. ออกแบบระบบการบริหารการพัฒนาใน แต่ละตำแหน่งให้ถูกต้อง (Strategic Architecture) 3. ออกแบบระบบขับเคลื่อนการบริหารการ พัฒนาที่มีประสิทธิภาพ (High Performance Operation Model) 4. พัฒนาหุ้นส่วนทางการพัฒนา (Partnership) ให้มีขีด ความสามารถขั้นสูง (The Best and Brightest)

14 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt บรรยายสรุป จังหวัดขอนแก่น.  มีพื้นที่รวม 6.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 10,885.99 ตร. กม.  พื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 803,754.33 ไร่  ตั้งอยู่ตอนกลางของภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google