งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้

3 เพื่อพัฒนาบทเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ให้มี ประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยชุดฝึกพัฒนาทักษะ เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียน ด้วย ชุดฝึกพัฒนาทักษะ เรื่อง ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

4 คะแนนจำนว น นักเรี ยน คะแนน เต็ม คะแนน รวม ค่า E1/E2 แบบทดสอบ ย่อย (E1) สอบหลัง เรียน (E2)

5 ผลการ ทดสอ บ จำนวน นักเรีย น ส่วน เบี่ยงเบ น (S.D.) ค่า t-test ค่า นัยสำ คัญ ก่อน เรียน *.05 หลัง เรียน

6

7 การสร้างและหา ประสิทธิภาพของชุดฝึก พัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ในระหว่าง 0.70 – 1.00 มีประสิทธิภาพ / การทดลองสอนด้วยชุด ชุดฝึกพัฒนาทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ คะแนน คะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนเท่ากับ คะแนน

8


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา 1 นักศึกษามีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำมาก ปัญหา 2 นักศึกษาไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ไปใช้ใน การปัญหาต่างๆใน ชีวิตประจำวันได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google