งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ การศึกษาปริมาณของ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ การศึกษาปริมาณของ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ การศึกษาปริมาณของ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การคัดทรัพยากรสารสนเทศ ออก การส่งเสริมการอ่าน

2 การส่งเสริมการอ่าน คือ การทำให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในการ อ่าน เห็นความสำคัญและความจำเป็น ของการอ่าน เกิดความเพลิดเพลินใน การอ่าน

3 สิ่งที่ควรให้ความสำคัญก่อนจัดการ ส่งเสริมการอ่าน 1. การคัดเลือกและจัดหา 2. จัดระบบการเก็บและการทำ เครื่องมือช่วยค้น 3. การเผยแพร่ข่าวสารสารสนเทศ โดยเท่าเทียมกัน

4 รู้จักทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ใน ห้องสมุด – การจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ อ่านได้นั้น ต้องรู้จักทรัพยากรที่มีอยู่ ในห้องสมุด เพื่อให้สามารถจัด กิจกรรมได้สอดคล้องกับทรัพยากร – เป็นการเรียนรู้พัฒนาการของ หนังสือ และเพิ่มพูนความรู้ของผู้จัด กิจกรรมนั้นด้วย การเตรียมตัวเพื่อจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน

5 รู้จักกลุ่มเป้าหมาย – เพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในระดับความรู้ ระดับการอ่าน รู้วิธีดำเนินการ การติดตามผล และ วัดผล – ทดลองทำ สังเกตการตอบสนองของ บุคคลเป้าหมาย – ให้ทำแบบสอบถาม ประมวลคำตอบ นำผลที่ได้มาปรับปรุงหรือจัด กิจกรรมให้เหมาะสม

6 กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ จังหวัดประจวบฯ หนังสือที่จะนำไปให้อ่าน ได้แก่ นิทาน หนังสือภาพ ชีวประวัติ การ์ตูน ( ประวัติศาสตร์ ) บุคคลเป้าหมาย – นักเรียน ประถมศึกษา ป. 1-6 – ระดับความรู้ ทักษะต่างๆ

7 ดำเนินการและติดตามผล  ระยะเวลา  กิจกรรมที่ ทำ  การแบ่งกลุ่ม สังเกต และติดตามผล ปรับปรุงแก้ไข

8 การส่งเสริมการอ่าน โดยตรง คือ การให้บริการและการจัด กิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับห้องสมุด แต่ละประเภท โดยอ้อม ได้แก่ การจัดสถานที่ให้มี ความสะดวกต่อการใช้

9 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จัดแสดงหนังสือที่ได้รับใหม่ ทำรายชื่อหนังสือน่าอ่าน ( บรรณ นิทัศน์ ) การจัดนิทรรศการ สอนการใช้ห้องสมุด และบริการแนะนำ ให้อ่าน สร้างบรรยากาศเชิญชวนให้เข้าไปใช้

10 มีหนังสือใหม่ๆอยู่เสมอ ตกแต่งห้องสมุดให้สวยงาม บรรณารักษ์ต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส ห้องสมุดมีบริการหลากหลาย สภาพแวดล้อมดี ไม่แออัด

11 การพัฒนาทรัพยากร สารสนเทศ การเลือก ทรัพยากร สารสนเทศ การจัดหา ทรัพยากร สารสนเทศ การคัด ทรัพยากร สารสนเทศออก การส่งเสริมการ อ่าน


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตของการพัฒนา ทรัพยากรสารสนเทศ การเลือกทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคุณค่าทรัพยากร สารสนเทศ การศึกษาปริมาณของ ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google