งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าใน สมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าใน สมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าใน สมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางจำนรรจ์ หลง กระจ่าง

3 ปัญหาการวิจัย วิชาบัญชีเป็นวิชาที่เน้นด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการคำนวณ เป็นวิชา ที่ยากต่อการทำความเข้าใจด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียน เกิดความตึงเครียด เบื่อหน่าย ถ้าเรียนในชั้นเรียนไม่ เข้าใจ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่ำ ดังนั้นผู้สอนจึงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ในการจัดการเรียนรู้และจะนำผลที่ได้จากการวิจัยมา พัฒนาการเรียนการสอนบัญชีต่อไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการบันทึกรายการ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียน ปวช.1/11

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ แบบฝึกทักษะการ บันทึกบัญชีซื้อ ขายสินค้า ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการ บันทึกรายการ เกี่ยวกับการซื้อ ขายสินค้าในสมุด รายวันทั่วไป

6 ตารางเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุด รายวันทั่วไป ของนักเรียนระดับ ปวช.1/11 จำนวน 5 คน ลำดับ คะแนนทดสอบ ก่อน คะแนน ทดสอบหลัง เกณฑ์ที่ กำหนด (60% ขึ้น ไป ) คะแนนร้อยละคะแนนร้อยละผ่านไม่ ผ่าน 1110770 2220660 3110660 4110880 5220880 คะแนนเฉลี่ย ทั้งหมด 1.4014770

7 สรุปผลการวิจัย จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เรื่องการบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุด รายวันทั่วไป โดยวิธีใช้แบบฝึก ผลการ เปรียบเทียบการทำแบบทดสอบของนักเรียน จำนวน 5 คน พบว่านักเรียนมีคะแนนในการทำ แบบทดสอบมากขึ้น โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึก มี ค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 1.40 หรือ 14% และ คะแนนของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 7 หรือ 70% ผลสรุปคือนักเรียนผ่านเกณฑ์ 5 คน จากจำนวนทั้งหมด 5 คน หรือ ผ่าน 100%

8 ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมี ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อ การวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 1. การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ควรมีชุด แบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย และ ควรคำนึงถึงความรู้ของผู้เรียน เพื่อจะได้ ใช้แบบฝึกอย่างเหมาะสม 2. ผู้วิจัยควรนำการใช้ชุดแบบฝึก ทักษะ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นใน ระดับที่สูงกว่า เพื่อเป็นการทบทวน ความรู้เดิมที่เคยได้เรียนมา

9 บรรณานุกรม สุทธิดา ชัยชนะ (2554). การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่. ปิยะลักษณ์ พงศ์ติวัฒนากุล. บัญชีเบื้องต้น 2. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศูนย์รวมหนังสือกรุงเทพ จำกัด, 2555. อ้างอิงจาก www.srithana.ac.th/research/research _06.paf

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าใน สมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google