งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย นางจำนรรจ์ หลงกระจ่าง

3 ปัญหาการวิจัย วิชาบัญชีเป็นวิชาที่เน้นด้านความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ และการคำนวณ เป็นวิชาที่ยากต่อการทำความเข้าใจด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดความตึงเครียด เบื่อหน่าย ถ้าเรียนในชั้นเรียนไม่เข้าใจ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ดังนั้นผู้สอนจึงเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ในการจัดการเรียนรู้และจะนำผลที่ได้จากการวิจัยมาพัฒนาการเรียนการสอนบัญชีต่อไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียน ปวช.1/11

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ แบบฝึกทักษะการบันทึกบัญชีซื้อขายสินค้า ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป

6 ตารางเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
เรื่อง การบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป ของนักเรียนระดับ ปวช.1/11 จำนวน 5 คน ลำดับ คะแนนทดสอบก่อน คะแนนทดสอบหลัง เกณฑ์ที่กำหนด (60%ขึ้นไป) คะแนน ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 1 10 7 70 2 20 6 60 3 4 8 80 5 คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 1.40 14

7 สรุปผลการวิจัย จากการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่องการบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยวิธีใช้แบบฝึก ผลการเปรียบเทียบการทำแบบทดสอบของนักเรียนจำนวน 5 คน  พบว่านักเรียนมีคะแนนในการทำแบบทดสอบมากขึ้น โดยจากผลการทดสอบคะแนนของนักเรียนก่อนการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 1.40 หรือ 14% และคะแนนของนักเรียนหลังการใช้แบบฝึก มีค่าเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 7 หรือ 70% ผลสรุปคือนักเรียนผ่านเกณฑ์ 5 คน จากจำนวนทั้งหมด 5 คน หรือ ผ่าน 100%

8 ข้อเสนอแนะ จากการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์และเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 1. การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ควรมีชุดแบบฝึกทักษะที่มีความหลากหลาย และควรคำนึงถึงความรู้ของผู้เรียน เพื่อจะได้ใช้แบบฝึกอย่างเหมาะสม 2. ผู้วิจัยควรนำการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอื่นในระดับที่สูงกว่า เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมที่เคยได้เรียนมา

9 บรรณานุกรม สุทธิดา ชัยชนะ (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่. ปิยะลักษณ์ พงศ์ติวัฒนากุล. บัญชีเบื้องต้น 2. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ศูนย์รวมหนังสือกรุงเทพ จำกัด, อ้างอิงจาก

10 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่อง การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป โดยวิธี ใช้แบบฝึก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google