งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL CLASSROOM ACTION RESEARCH Asst. Prof. Pragasit SITTHITIKUL, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL CLASSROOM ACTION RESEARCH Asst. Prof. Pragasit SITTHITIKUL, Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL CLASSROOM ACTION RESEARCH Asst. Prof. Pragasit SITTHITIKUL, Ph.D.

2 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL GENERAL CONCEPTS ABOUT RESEARCH Research --  re + search search ข้อเท็จจริง งานวิจัยจะต้องมีข้อเท็จจริงอย่าง น้อย 95% และ error 5% (เป็น ข้อเสนอแนะ)

3 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Action Research Action Research (วิเคราะห์ สถานการณ์ >>> สร้าง model >>> หาประสิทธิผลของ model >>> Action Research การนำผลงานวิจัยเดิม เพื่อแก้ปัญหา (Meta-analysis) >>>>> Action research กำลังเป็นที่นิยม

4 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Research Title วัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือโจทย์ วิจัย ไม่ควรมีเกิน 5 ข้อ ชื่อเรื่องวิจัยควรจะต้องมี 4 องค์ประกอบ (MVVL) M= method, V= valuable, L= location

5 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL การวิจัยเชิงสำรวจหรือศึกษา จะไม่ ใส่คำนี้ลงในชื่อเรื่องวิจัย ชื่อเรื่อง ถ้ามีประเด็นเก่า 2 ประเด็น ขึ้นไป ถือว่าเรื่องนั้นไม่ใหม่ (MVVL) M= method, V= valuable, L= location

6 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Innovation นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ NEW DIFFERENT BETTER

7 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Theoretical Framework กรอบความคิด ==  ตัวแปรต้น-ตัวแปรตาม คือ อะไร กรอบแนวคิดทางวิจัยทางทฤษฎี (Theoretical conceptual framework) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัย ต้อง review ทั้งหมด คือต้องลงรายละเอียด ทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับผลกระทบที่ ศึกษา กรอบแนวคิดของการวิจัย (Actual conceptual framework) จะเกี่ยวข้องกับเฉพาะตัวแปรที่สำคัญๆ ที่เป็นสาเหตุของผลกระทบกับตัวแปรกับงานวิจัยที่ ทำ

8 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Literature Review การทบทวนวรรณกรรม ให้ดูจาก key words (1 ตัวแปร ควรอ่านเอกสารประมาณ 11 เล่ม (ระดับ ปริญญาเอก) และ 7 เล่ม (ระดับ ปริญญาโทในการทำวิทยานิพนธ์) และ 3-5 เล่ม (ระดับ ปริญญาโทในการทำการศึกษา อิสระ) ไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่เก่าเกิน 5 ปี ยกเว้น เป็นงานวิจัยประเภท historical research www.scholar.google.com

9 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Questionnaire แบบสอบถาม ไม่ควรมีเกิน 60 ข้อ ภายในเวลา 20 นาที หรือ 30 ข้อ ภายในเวลา 10 นาที การเรียงคำถามในแบบสอบถาม หาก มีหลายตอน ไม่ควรเริ่มข้อ 1 ใหม่ใน ตอนต่อไป แต่ให้เรียงข้อคำถาม ต่อเนื่องตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อสุดท้าย

10 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL โอกาสที่ผู้ตอบแบบสอบถาม และส่งกลับ หลังส่งไปในครั้งแรก จะมีประมาณ 30% ดังนั้น 2 อาทิตย์ต่อมา เราจึงควรส่งไปให้ คนที่ยังไม่ตอบกลับมา และปกติมักจะ ตอบกลับมาประมาณ 20% การส่งตามครั้งที่ 3 มักจะได้แบบสอบถาม คืนกลับมา ประมาณ 10%

11 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Research Design การทำวิจัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจปัญหา นักวิจัยจะสำรวจประเด็นนั้นๆ โดยอาจใช้วิธี วิจัยเชิงปริมาณ (เก็บตัวเลขและใช้สถิติ) หรือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (เก็บคุณลักษณะและ วิเคราะห์เนื้อหา) ทำการวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา ต้อง ทดลอง

12 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL การทำวิจัยเชิงปริมาณ จำนวนกลุ่ม ตัวอย่างต้องมากพอ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่คำนึงถึงจำนวน กลุ่มตัวอย่าง แต่จะคำนึงว่าคนๆนั้นให้ ข้อมูลดีหรือไม่ต้องสอบถาม key informants จนได้ข้อมูลอิ่มตัว คือถามจน ไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มอีกแล้ว โดยอาจใช้ snowball technique หรือ purposive sampling

13 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Research Instrument ในการสร้างเครื่องมือวิจัย สิ่งที่ต้องคำนึง เป็นประเด็นหลัก ดูได้จากตัวแปร และสิ่ง ที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นย่อยๆ คือ ดู จากนิยามศัพท์และนิยามตัวแปร และต้อง คำนึงถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้ ได้ เช่น จำนวนข้อเหมาะสม เวลาที่ใช้ และ ครอบคลุมเนื้อหา

14 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL Data Analysis การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ใช้สถิติ เชิงบรรยาย (descriptive statistic) ค่าความเที่ยง (reliability) หรือค่า ความเชื่อมั่นต้องมีค่าอย่างต่ำ 0.7

15 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL การอ่านค่าในกรณีที่มี 5 ระดับ 1-1.5น้อยที่สุด 1.51-2.5น้อย 2.51-3.5ปานกลาง 3.51-4.5มาก 4.51-5มากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL CLASSROOM ACTION RESEARCH Asst. Prof. Pragasit SITTHITIKUL, Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google