งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLASSROOM ACTION RESEARCH

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLASSROOM ACTION RESEARCH"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CLASSROOM ACTION RESEARCH
Asst. Prof. Pragasit SITTHITIKUL, Ph.D. Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

2 GENERAL CONCEPTS ABOUT RESEARCH
Research -- re + search search ข้อเท็จจริง งานวิจัยจะต้องมีข้อเท็จจริงอย่างน้อย 95% และ error 5% (เป็นข้อเสนอแนะ) Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

3 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Action Research Action Research (วิเคราะห์สถานการณ์ >>> สร้าง model >>> หาประสิทธิผลของ model >>> Action Research การนำผลงานวิจัยเดิม เพื่อแก้ปัญหา (Meta-analysis) >>>>> Action research กำลังเป็นที่นิยม Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

4 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Research Title วัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือโจทย์วิจัย ไม่ควรมีเกิน 5 ข้อ ชื่อเรื่องวิจัยควรจะต้องมี 4 องค์ประกอบ (MVVL) M= method, V= valuable, L= location Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

5 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
การวิจัยเชิงสำรวจหรือศึกษา จะไม่ใส่คำนี้ลงในชื่อเรื่องวิจัย ชื่อเรื่อง ถ้ามีประเด็นเก่า 2 ประเด็นขึ้นไป ถือว่าเรื่องนั้นไม่ใหม่ (MVVL) M= method, V= valuable, L= location Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

6 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Innovation นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ NEW DIFFERENT BETTER Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

7 Theoretical Framework
กรอบความคิด ==ตัวแปรต้น-ตัวแปรตาม คืออะไร กรอบแนวคิดทางวิจัยทางทฤษฎี (Theoretical conceptual framework) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ต้อง review ทั้งหมด คือต้องลงรายละเอียดทุกตัวแปรที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปกับผลกระทบที่ศึกษา กรอบแนวคิดของการวิจัย (Actual conceptual framework) จะเกี่ยวข้องกับเฉพาะตัวแปรที่สำคัญๆ ที่เป็นสาเหตุของผลกระทบกับตัวแปรกับงานวิจัยที่ทำ Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

8 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Literature Review การทบทวนวรรณกรรม ให้ดูจาก key words (1 ตัวแปร ควรอ่านเอกสารประมาณ 11 เล่ม (ระดับ ปริญญาเอก) และ 7 เล่ม (ระดับ ปริญญาโทในการทำวิทยานิพนธ์) และ 3-5 เล่ม (ระดับ ปริญญาโทในการทำการศึกษาอิสระ) ไม่ควรอ้างอิงเอกสารที่เก่าเกิน 5 ปี ยกเว้น เป็นงานวิจัยประเภท historical research Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

9 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Questionnaire แบบสอบถาม ไม่ควรมีเกิน 60 ข้อ ภายในเวลา 20 นาที หรือ 30 ข้อ ภายในเวลา 10 นาที การเรียงคำถามในแบบสอบถาม หากมีหลายตอน ไม่ควรเริ่มข้อ 1 ใหม่ในตอนต่อไป แต่ให้เรียงข้อคำถามต่อเนื่องตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อสุดท้าย Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

10 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
โอกาสที่ผู้ตอบแบบสอบถาม และส่งกลับหลังส่งไปในครั้งแรก จะมีประมาณ 30% ดังนั้น 2 อาทิตย์ต่อมา เราจึงควรส่งไปให้คนที่ยังไม่ตอบกลับมา และปกติมักจะตอบกลับมาประมาณ 20% การส่งตามครั้งที่ 3 มักจะได้แบบสอบถามคืนกลับมา ประมาณ 10% Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

11 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Research Design การทำวิจัยโดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าใจปัญหา นักวิจัยจะสำรวจประเด็นนั้นๆ โดยอาจใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (เก็บตัวเลขและใช้สถิติ) หรือวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (เก็บคุณลักษณะและวิเคราะห์เนื้อหา) ทำการวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา ต้องทดลอง Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

12 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
การทำวิจัยเชิงปริมาณ จำนวนกลุ่มตัวอย่างต้องมากพอ แต่ไม่ควรน้อยกว่า 30 ตัวอย่าง การวิจัยเชิงคุณภาพ ไม่คำนึงถึงจำนวนกลุ่มตัวอย่าง แต่จะคำนึงว่าคนๆนั้นให้ข้อมูลดีหรือไม่ต้องสอบถาม key informants จนได้ข้อมูลอิ่มตัว คือถามจนไม่มีข้อมูลใหม่เพิ่มอีกแล้ว โดยอาจใช้ snowball technique หรือ purposive sampling Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

13 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Research Instrument ในการสร้างเครื่องมือวิจัย สิ่งที่ต้องคำนึงเป็นประเด็นหลัก ดูได้จากตัวแปร และสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นประเด็นย่อยๆ คือ ดูจากนิยามศัพท์และนิยามตัวแปร และต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้ได้ เช่น จำนวนข้อเหมาะสม เวลาที่ใช้ และ ครอบคลุมเนื้อหา Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

14 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
Data Analysis การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ใช้สถิติเชิงบรรยาย (descriptive statistic) ค่าความเที่ยง (reliability) หรือค่าความเชื่อมั่นต้องมีค่าอย่างต่ำ 0.7 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL

15 Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL
การอ่านค่าในกรณีที่มี 5 ระดับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด Asst. Prof. Dr. Pragasit SITTHITIKUL


ดาวน์โหลด ppt CLASSROOM ACTION RESEARCH

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google