งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Word Unit 3 1 231110 Software Packages in Business (Unit 3) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Word Unit 3 1 231110 Software Packages in Business (Unit 3) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Word Unit 3 1 231110 Software Packages in Business (Unit 3) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต สารสนเทศพะเยา

2 Microsoft Word Unit 32 เนื้อหา การจัดการรูปภาพในข้อความ การวาดภาพและทำอักษรประดิษฐ์ การทำจดหมายเวียน การทำรายงาน การสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft Word 2002

3 Microsoft Word Unit 33 การจัดการรูปภาพในข้อความ การนำภาพมาใส่เอกสาร แทรกภาพด้วยคำสั่ง Insert Picture แทรกภาพด้วยการ Copy แทรกภาพด้วย Clip Organizer การจัดการรูปภาพ การเปลี่ยนขนาดของภาพด้วยใช้ Mouse การปรับหมุนภาพ การปรับสี ค่าความต่าง และความสว่างของ ภาพ

4 Microsoft Word Unit 34 การจัดการรูปภาพในข้อความ การจัดการรูปภาพร่วมกับข้อความ (Text Wrapping) การปรับขอบเขตของรูป (Wrap Points) การเคลื่อนย้ายรูปภาพ การจัดลำดับซ้อนกันของภาพ การจัดภาพเป็นกลุ่ม

5 Microsoft Word Unit 35 การวาดภาพและทำอักษร ประดิษฐ์ แถบเครื่องมือวาดรูปและผืนผ้าในรูปวาด แถบเครื่องของ WordArt

6 Microsoft Word Unit 36 การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) จดหมายต้นฉบับ ไฟล์เก็บรายชื่อ + ที่อยู่ ต้นฉบับการจ่าหน้าซอง ( ถ้ามี )

7 Microsoft Word Unit 37 การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) (2/3) คือการทำจดหมายหลาย ๆ ฉบับที่มี เนื้อความเหมือนกัน แต่มีชื่อละที่อยู่ของ ผู้รับไม่เหมือนกันเท่านั้น โดย 1. สร้างไฟล์ที่เก็บชื่อและที่อยู่ 2. สร้างไฟล์ที่เก็บข้อความในจดหมาย นำข้อมูลทั้งสองไปรวม ( ผนวก ) กัน ทำให้ ได้จดหมายที่มีรูปแบบและข้อความ เหมือนกันหมด เว้นแต่ชื่อและที่อยู่ของ ผู้รับเท่านั้น เมื่อต้องการทำจดหมายในลักษณะนี้ อีก เช่น บัตรเชิญ, รายการผล ประกอบการ ก็เพียงสร้างไฟล์ที่เก็บ ข้อความในจดหมายใหม่ แล้วนำไฟล์ รายชื่อของผู้รับที่มีแล้ว กลับมาใช้อีก ช่วยในการทำจดหมายได้เร็วขึ้น

8 Microsoft Word Unit 38 การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) (3/3) การสร้างจดหมายอย่างง่ายด้วย Wizard การสร้างจดหมายเวียนด้วย 6 ขั้นตอน เลือกประเภทของไปรษณีย์ผนวก เลือกเอกสารที่จะนำมาใช้ สร้างฐานข้อมูลรองรับรายชื่อผู้รับ วางองค์ประกอบในจดหมาย การแสดงตัวอย่าง การพิมพ์จดหมาย

9 Microsoft Word Unit 39 การทำรายงาน ข้อความในหัว - ท้ายกระดาษ (Header- Footer) การใส่เชิงอรรถ (Footnote)

10 Microsoft Word Unit 310 การสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft Word 2002 สร้างเว็บเพจ ด้วย Web Page Wizard สร้างเว็บเพจเอง การแปลงไฟล์ Word เป็นเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจจาก Template การสร้างไฮเปอร์ลิงค์


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Word Unit 3 1 231110 Software Packages in Business (Unit 3) อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google