งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Software Packages in Business (Unit 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Software Packages in Business (Unit 3)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 231110 Software Packages in Business (Unit 3)
อาจารย์อุทัย เซี่ยงเจ็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา Microsoft Word Unit 3

2 เนื้อหา การจัดการรูปภาพในข้อความ การวาดภาพและทำอักษรประดิษฐ์
การทำจดหมายเวียน การทำรายงาน การสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft Word 2002 Microsoft Word Unit 3

3 การจัดการรูปภาพในข้อความ
การนำภาพมาใส่เอกสาร แทรกภาพด้วยคำสั่ง Insert Picture แทรกภาพด้วยการ Copy แทรกภาพด้วย Clip Organizer การจัดการรูปภาพ การเปลี่ยนขนาดของภาพด้วยใช้ Mouse การปรับหมุนภาพ การปรับสี ค่าความต่าง และความสว่างของภาพ Microsoft Word Unit 3

4 การจัดการรูปภาพในข้อความ
การจัดการรูปภาพร่วมกับข้อความ (Text Wrapping) การปรับขอบเขตของรูป (Wrap Points) การเคลื่อนย้ายรูปภาพ การจัดลำดับซ้อนกันของภาพ การจัดภาพเป็นกลุ่ม Microsoft Word Unit 3

5 การวาดภาพและทำอักษรประดิษฐ์
แถบเครื่องมือวาดรูปและผืนผ้าในรูปวาด แถบเครื่องของ WordArt Microsoft Word Unit 3

6 การทำจดหมายเวียน (Mail Merge)
จดหมายต้นฉบับ ต้นฉบับการจ่าหน้าซอง (ถ้ามี) ไฟล์เก็บรายชื่อ+ที่อยู่ Microsoft Word Unit 3

7 การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) (2/3)
คือการทำจดหมายหลาย ๆ ฉบับที่มีเนื้อความเหมือนกัน แต่มีชื่อละที่อยู่ของผู้รับไม่เหมือนกันเท่านั้น โดย 1.สร้างไฟล์ที่เก็บชื่อและที่อยู่ 2.สร้างไฟล์ที่เก็บข้อความในจดหมาย นำข้อมูลทั้งสองไปรวม (ผนวก) กัน ทำให้ได้จดหมายที่มีรูปแบบและข้อความเหมือนกันหมด เว้นแต่ชื่อและที่อยู่ของผู้รับเท่านั้น เมื่อต้องการทำจดหมายในลักษณะนี้อีก เช่น บัตรเชิญ, รายการผลประกอบการ ก็เพียงสร้างไฟล์ที่เก็บข้อความในจดหมายใหม่ แล้วนำไฟล์รายชื่อของผู้รับที่มีแล้ว กลับมาใช้อีก ช่วยในการทำจดหมายได้เร็วขึ้น Microsoft Word Unit 3

8 การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) (3/3)
การสร้างจดหมายอย่างง่ายด้วย Wizard การสร้างจดหมายเวียนด้วย 6 ขั้นตอน เลือกประเภทของไปรษณีย์ผนวก เลือกเอกสารที่จะนำมาใช้ สร้างฐานข้อมูลรองรับรายชื่อผู้รับ วางองค์ประกอบในจดหมาย การแสดงตัวอย่าง การพิมพ์จดหมาย Microsoft Word Unit 3

9 การทำรายงาน ข้อความในหัว-ท้ายกระดาษ (Header-Footer)
การใส่เชิงอรรถ (Footnote) Microsoft Word Unit 3

10 การสร้างเว็บเพจด้วย Microsoft Word 2002
สร้างเว็บเพจ ด้วย Web Page Wizard สร้างเว็บเพจเอง การแปลงไฟล์ Word เป็นเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจจาก Template การสร้างไฮเปอร์ลิงค์ Microsoft Word Unit 3


ดาวน์โหลด ppt Software Packages in Business (Unit 3)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google