งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล จัดทำโดย นางสาวกาญจนา แสงเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูวราภรณ์ ยอดชะลูด โรงเรียนกระสังพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล จัดทำโดย นางสาวกาญจนา แสงเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูวราภรณ์ ยอดชะลูด โรงเรียนกระสังพิทยาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูล จัดทำโดย นางสาวกาญจนา แสงเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูวราภรณ์ ยอดชะลูด โรงเรียนกระสังพิทยาคม

2 ความหมายของการ สื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ ส่งโดยผ่าน ช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่ง ข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับ เกิด ความเข้าใจซึ่งกันและกัน

3 องค์ประกอบขั้นพื้นฐาน ของระบบ 1. ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร (source) อาจจะเป็นสัญญาณต่าง ๆ เช่น สัญญาณภาพ ข้อมูล และเสียงเป็นต้น ใน การติดต่อสื่อสารสมัยก่อนอาจจะใช้แสง ไฟ ควันไฟ หรือท่าทางต่าง ๆ ก็นับว่าเป็น แหล่งกำเนิดข่าวสาร จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ เช่นกัน

4 2. ผู้รับข่าวสารหรือจุดหมายปลายทาง ของข่าวสาร (sink) ซึ่งจะรับรู้จากสิ่งที่ผู้ส่ง ข่าวสาร หรือแหล่งกำเนิดข่าวสารส่งผ่านมาให้ ตราบใด ที่การติดต่อสื่อสารบรรลุ วัตถุประสงค์ ผู้รับสารหรือจุดหมายปลายทาง ของข่าวสารก็จะได้รับข่าวสารนั้น ๆ ถ้าผู้รับสาร หรือ จุดหมายปลายทางไม่ได้รับข่าวสาร ก็ แสดงว่าการสื่อสารนั้นไม่ประสบ ความสำเร็จ กล่าวคือไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้น นั่นเอง 3. ช่องสัญญาณ (channel) ในที่นี้ อาจจะหมายถึงสื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสาร เดินทางผ่าน อาจจะเป็นอากาศ สายนำ สัญญาณต่าง ๆ หรือแม้กระทั่ง ของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน เป็น ต้น เปรียบเสมือนเป็นสะพานที่จะให้ข่าวสาร ข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง

5 4. การเข้ารหัส (encoding) เป็นการ ช่วยให้ผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารมีความ เข้าใจตรงกันในการสื่อความหมาย จึงมี ความจำเป็น ต้องแปลงความหมายนี้ การ เข้ารหัสจึงหมายถึงการแปลงข่าวสารให้อยู่ ในรูปพลังงาน ที่พร้อมจะส่งไปใน สื่อกลาง ทางผู้ส่งมีความเข้าใจต้องตรงกัน ระหว่าง ผู้ส่งและผู้รับ หรือมีรหัสเดียวกัน การสื่อสารจึงเกิดขึ้นได้ 5. การถอดรหัส (decoding) หมายถึง การที่ผู้รับข่าวสารแปลงพลังงานจาก สื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าวสารที่ส่งมา จากผู้ส่งข่าวสาร โดยมีความเข้าในหรือรหัส ตรงกัน

6 6. สัญญาณรบกวน (noise) เป็นสิ่งที่มีอยู่ ในธรรมชาติ มักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับ ข่าวสาร และช่องสัญญาณ แต่ในการศึกษาขั้น พื้นฐานมักจะสมมติให้ทางด้านผู้ส่งข่าวสารและ ผู้รับข่าวสารไม่มีความผิดพลาด ตำแหน่งที่ใช้ วิเคราะห์ มักจะเป็นที่ตัวกลางหรือช่องสัญญาณ เมื่อไรที่รวมสัญญาณรบกวนด้านผู้ส่งข่าวสาร และด้านผู้รับข่าวสาร ในทางปฏิบัติมักจะใช้ วงจรกรอง (filter) กรองสัญญาณแต่ต้น ทาง เพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้ว ค่อยดำเนินการ เช่น การเข้ารหัส แหล่งข้อมูล เป็นต้น

7 ข่ายการสื่อสารข้อมูล หมายถึง การ รับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยัง อีกที่หนึ่ง โดยอาศัยระบบการส่งข้อมูล ทาง คลื่นไฟฟ้าหรือแสง อุปกรณ์ที่ประกอบเป็น ระบบการสื่อสารข้อมูลโดยทั่วไป เรียกว่า ข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Networks) ข่ายการสื่อสาร ข้อมูล

8 รูปแบบการส่ง สัญญาณข้อมูล แบ่งเป็น 3 ประเภท 1. แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) 2. แบบครึ่งดูเพล็กซ์ (Half Duplex) 3. แบบดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex)

9 1. แบบซิมเพล็กซ์ (Simplex) เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมูลแบบที่ ข้อมูลจะถูกส่งจากทิศทางหนึ่งไปยังอีก ทิศทาง โดยไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับมา ได้ เช่นระบบวิทยุ หรือโทรทัศน์

10 2. แบบครึ่งดูเพล็กซ์ (Half Duplex) เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมูลแบบที่ ข้อมูลสามารถส่งกลับกันได้ 2 ทิศทาง แต่ จะไม่สามารถส่งพร้อมกันได้ โดยต้องผลัด กันส่งครั้งละทิศทางเท่านั้น เช่น วิทยุสื่อสาร แบบผลัดกันพูด

11 3. แบบดูเพล็กซ์เต็ม (Full Duplex) เป็นทิศทางการสื่อสารข้อมูลแบบที่ ข้อมูลสามารถส่งพร้อม ๆ กันได้ทั้ง 2 ทิศทาง ในเวลาเดียวกัน เช่น ระบบโทรศัพท์


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล จัดทำโดย นางสาวกาญจนา แสงเพ็ชร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขที่ 6 เสนอ คุณครูวราภรณ์ ยอดชะลูด โรงเรียนกระสังพิทยาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google