งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (Educational achievement using TKT. System during bending of the Diploma.) นางจงดี พฤกษารักษ์ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย (RESEARCH Problems)
ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีผู้เรียนจำนวนมากจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ให้ทันกันโดยเฉพาะ เรื่องระบบจำนวน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ในการเรียน เนื่องจากการทำความเข้าใจได้ยากและต้องอาศัยการจินตนาการสูงพร้อมทั้งสูตรต่างๆ รวมทั้งผู้วิจัยคิดว่าการนำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน เป็นสื่อการสอนจะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้เรียนโดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ทันเพื่อนและผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใดของบทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้

3 คำถามเพื่อการวิจัย 1.การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ทำให้ผู้เรียน มีสภาพพัฒนาอย่างไร 2. การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนช่วยลดปัญหา การเรียนการสอนที่ขาดแคลนผู้สอนมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใด

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย Research Objectives
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นประการศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ก่อนการใช้และหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ “เรื่อง ระบบจำนวน”

5

6 กรอบแนวคิดในการวิจัย Framework for Research
ตัวแปรตาม ตัวแปรต้น แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7 สมมติฐานการวิจัย Research Hypotheses
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของนักศีกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 6 ห้อง นักเรียน คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และเรื่องระบบจำนวน จำนวน 35 คนซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์

8 เครื่องมือในการวิจัย Research tool
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องระบบจำนวนในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 ข้อ แบบบันทึกคะแนนก่อนการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์และหลังการทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

9 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษางานวิจัย
การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ในเรื่องระบบจำนวนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542) ผู้เรียนสามารถเรียนตามวิชาการเรียนรู้โดยไม่ต้องยื้อหรือเร่งให้ไปพร้อม ๆ กันกับเพื่อนในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนโดยไม่ต้องมีครูสามารถทบทวนบทเรียนแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ได้เองตลอดเวลา แก้ปัญหาและช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนที่ขาดแคลนผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google