งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (Educational achievement using TKT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (Educational achievement using TKT."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (Educational achievement using TKT. System during bending of the Diploma.) นางจงดี พฤกษารักษ์ กลุ่มงานวิจัย กลุ่มการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอ เมือง จังหวัดภูเก็ต

3 ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ ที่มีผู้เรียนจำนวนมากจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ให้ทันกันโดยเฉพาะ เรื่องระบบ จำนวน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ใน การเรียน เนื่องจากการทำความเข้าใจได้ยาก และต้องอาศัยการจินตนาการสูงพร้อมทั้งสูตร ต่างๆ รวมทั้งผู้วิจัยคิดว่าการนำแบบฝึกเสริม ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน เป็นสื่อการ สอนจะทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตาม ความสามารถของผู้เรียนโดยไม่ต้องรอหรือเร่งให้ ทันเพื่อนและผู้เรียนไม่เข้าใจในส่วนใดของ บทเรียนก็สามารถกลับไปเรียนซ้ำได้ ปัญหาการวิจัย (RESEARCH Problems )

4 คำถามเพื่อการวิจัย 1. การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ทำให้ผู้เรียน มี สภาพพัฒนาอย่างไร 2. การเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวนช่วยลดปัญหา การ เรียนการสอนที่ขาดแคลนผู้สอนมีอิทธิพลมาก น้อยเพียงใด

5 วัตถุประสงค์ของการวิจัย Research Objectives เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับชั้นประการศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ก่อน การใช้และหลังการใช้แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์ “ เรื่อง ระบบจำนวน ”

6

7 กรอบแนวคิดในการ วิจัย Framework for Research ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ตัวแปร ต้น แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์

8 สมมติฐานการวิจัย Research Hypotheses ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หลังการใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบ จำนวน สูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ของนักศีกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 6 ห้อง นักเรียน 288 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์และเรื่องระบบ จำนวน จำนวน 35 คนซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจงจากนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์

9 เครื่องมือในการวิจัย Research tool แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบ จำนวนในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาระด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบจำนวนในวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) จำนวน 20 ข้อ แบบบันทึกคะแนนก่อนการทดลองใช้แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์และหลังการทดลองใช้แบบฝึก เสริมทักษะคณิตศาสตร์

10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) หลังเรียน ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ จำนวน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.01

11  การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนแบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ในเรื่องระบบจำนวนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ( พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542)  ผู้เรียนสามารถเรียนตามวิชาการเรียนรู้โดยไม่ต้องยื้อหรือ เร่งให้ไปพร้อม ๆ กันกับเพื่อนในห้องเรียน  ผู้เรียนสามารถเรียนโดยไม่ต้องมีครูสามารถทบทวน บทเรียนแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ได้เองตลอดเวลา  แก้ปัญหาและช่วยลดปัญหาการเรียนการสอนที่ขาดแคลน ผู้สอน


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจำนวน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (Educational achievement using TKT.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google