งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น เรื่องการซื้อสินค้าและการสั่งอาหาร โดยใช้บทบาทสมมติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น เรื่องการซื้อสินค้าและการสั่งอาหาร โดยใช้บทบาทสมมติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น เรื่องการซื้อสินค้าและการสั่งอาหาร โดยใช้บทบาทสมมติ

2 ชื่อผู้วิจัย :: นางสาวสุทธิดา โชติญาณพงษ์ สถานศึกษาที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ

3 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตและการแสดงความคิดเห็น ของนักเรียนในการเรียนการสอนวิชา ภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะการเรียนเกี่ยวกับเรื่อง สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ต่างๆที่ใช้ ประโยคบทสนทนา ที่ผ่านๆมาในห้อง Sound Lab เห็นว่านักเรียนปวช. 1 ห้อง 12 เกิดความเบื่อหน่ายจากการฟังและการออก เสียงตามบทสนทนา เมื่อมีการทดสอบ สนทนานักเรียนส่วนใหญ่ในห้องนี้ไม่สามารถ พูดโต้ตอบได้ แบบทดสอบการเขียนบท สนทนาก็ทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึง อยากเปลี่ยนวิธีการสอนโดยใช้การแสดง บทบาทสมมติ (Role Playing) ในการจัด กิจกรรม

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการพูดบทสนทนา ภาษาญี่ปุ่น เรื่อง การซื้อขายสินค้าและ การสั่งอาหารของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 12 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ

5 ความสำคัญของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปรต้น การเรียนการสอน แบบบทบาทสมมติ ตัวแปรตาม การพูดบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นเรื่อง การซื้อขายสินค้าและการสั่ง อาหาร

6 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง แผนการสอน การพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น เกณฑ์การให้คะแนน รูบิคสกอร์ แบบทดสอบ Pretest - post test งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

7 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและ สถิตที่ใช้ในการวิจัย นำแบบทดสอบ ข้อสอบก่อนเรียน ให้นักเรียนทำ 20 ข้อ ระหว่างเรียน จัดการเรียนการ สอนแบบบทบาท สมมติโดยให้ ผู้เรียนแสดงละคร จากสถานการณ์ที่ ได้รับมอบหมาย และได้เก็บคะแนน (post-test) อีก ครั้ง หลังจากนั้น นำผลคะแนนที่ ได้มาวิเคราะห์ ทางสถิติ

8 สรุปผลการวิจัย หลังจากการเรียนด้วยกิจกรรมวิธีการสอนโดยใช้ บทบาทสมมติ คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน โดยค่าเฉลี่ย คะแนนทดสอบก่อนเรียนของ ทั้งห้องเป็น 4.92 คะแนน ค่าเฉลี่ย และ คะแนนทดสอบหลังการเรียนทั้งห้องเป็น 8.75 คะแนน และเมื่อนำค่า t ที่คำนวณได้มาเปรียบเทียบ กับค่า t ที่เปิดจากตาราง พบว่า ค่า t ที่คำนวณได้ มากกว่า ค่าวิกฤติของ t ตาราง ที่ระดับนัยสำคัญ.01 แสดงว่า ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยมีความ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือก็คือกลุ่ม ตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังจากใช้นวัตกรรมมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน งานวิจัยนี้จึงถือ ว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน หลังจากการเรียนด้วยวิธีการสอน แบบบทบาทสมมติ สูงกว่าก่อนเรียน

9 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาวิจัย ผู้เรียนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลมีปฏิสัมพันธ์ กับเพื่อนทำให้บรรยากาศในการเรียนการ สอนเกิดความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ การแสดงบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่เอื้อ ประโยชน์ให้กับผู้เรียนได้ใช้ทักษะทางภาษา เพราะสถานการณ์ที่กำหนดจะช่วยให้ผู้เรียน เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่จะนำ ทักษะทางภาษาที่ได้มาใช้ในการเรียนรู้และ การสื่อสาร ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนวิชา ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น

10 ありがとうございいます。


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการพูดภาษาญี่ปุ่น เรื่องการซื้อสินค้าและการสั่งอาหาร โดยใช้บทบาทสมมติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google