งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และ กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และ กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และ กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา
บทที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และ กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) หมายถึง ความสามารถใน การคิดริเริ่มความคิดใหม่ ๆ หรือวิธีการใหม่ ๆ อันเป็นแนวคิดที่มี คุณค่าแตกต่างจากความคิดที่มีอยู่เดิม และความคิดนั้นสามารถนำ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการสื่อสารได้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย

2 ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา
ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา (advertising creativity) เกิดจากความคิดฝันจินตนาการที่ฉลาดปราดเปรื่อง และแสดงออก ในงานศิลป์ (artwork) และข้อความโฆษณา (copy) เพื่อเรียกร้อง ความสนใจ โน้มน้าวจิตใจ เชิญชวนให้ตัดสินใจซื้อ และซื้อในที่สุด

3 การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็นความสามารถ
สร้างสรรค์แนวความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งปกติจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการแก้ปัญหาวิธีใหม่ และเป็นวิธีที่ปรับปรุงขึ้นดีกว่าเดิม

4 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 1
คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ 1. มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 2. มีจินตนาการ (imagination) 3. เข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) 4. มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 5. มีความยืดหยุ่นยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ (flexibility)

5 ลักษณะแนวคิดสร้างสรรค์
ADNORMS ลักษณะแนวคิดสร้างสรรค์แบบ big idea 1. สามารถปรับให้เข้ากับสื่อโฆษณาได้หลาย ๆ สื่อ (adaptability: A) 2. มีความยืนยาวเหมาะกับทุกยุคทุกสมัย (durability: D) 3. แนวความคิดที่ใหม่ (newness: N) 4. มีแนวความคิดเป็นหนึ่งเดียว (oneness: O) z

6 ลักษณะแนวคิดสร้างสรรค์ 5. มีความกลมกลืนสัมพันธ์และสอดคล้องกับประโยชน์
หรือปัญหาของผู้บริโภคเป้าหมาย (relevance: R) 6. สามารถสร้างความจดจำให้กับผู้บริโภคได้ (memorabily: M) 7. มีความง่ายมีเอกลัษณ์ (simplicity: S)

7 กระบวนการสร้างสรรค์ความคิดโฆษณา
1. ขั้นระบุปัญหา 2. ขั้นเตรียมการ 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 4. ขั้นค้นหาความคิด 5. ขั้นฟักตัว 6. ขั้นสังเคราะห์ 7. ขั้นประเมินผล

8 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา
1. ข้อความบอกถึงปัญหาทึ่คาดหวังให้โฆษณาแก้ไข 2. วัตถุประสงค์การโฆษณา 3. รายละเอียดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4. ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 5. การประเมินภาวะการแข่งขัน

9 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา
6. ประโยชน์สำคัญต่อลูกค้า 7. ส่วนสนับสนุนประโยชน์สำคัญ 8. แนวคิดหลักที่สำคัญที่ใช้เป็นจุดขาย 9. แบบสไตล์การเสนอขายและดึงดูดใจในการโฆษณา

10 แบบฉบับของแนวความคิดในการสร้างงานโฆษณา
1. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้นการเสนอขาย 2. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้นสร้างภาพลักษณ์ของตรา 3. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ แฝงอยู่ในเรื่องราวที่แสดง 4. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้นการกำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ ขอ

11 1. Hard-sell advertising 2. Soft-sell advertising สิ่งจูงใจในการโฆษณา
แบบสไตล์การเสนอขาย 1. Hard-sell advertising 2. Soft-sell advertising สิ่งจูงใจในการโฆษณา 1. สิ่งดึงดูดใจด้านเหตุผล (rational appeals) 2. สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ (emotional appeals) งใ

12 สิ่งดึงดูดใจที่นิยมนำมาใช้ในการโฆษณา 1. การจูงใจด้วยราคาหรือคุณค่า
2. การจูงใจด้วยคุณภาพ 3. การจูงใจด้วยตรา และบุคคลที่ใช้สินค้ารับรอง 4. การจูงใจด้วยความกลัว 5. การจูงใจด้วยอารมณ์ทางเพศ 6. การจูงใจจิตใต้สำนึก 7. การจูงใจด้วยโฆษณาที่แปลกใหม่ จู

13 โครงสร้างของข้อความโฆษณา 1. พาดหัว (the headline)
1.1 พาดหัวแบบข่าว 1.2 พาดหัวแบบเร้าอารมณ์ 1.3 พาดหัวแบบบอกประโยชน์ผลิตภัณฑ์ 1.4 พาดหัวแบบแนะนำ 1.5 พาดหัวแบบคุยโตโอ้อวด

14 โครงสร้างของข้อความโฆษณา
1.6 พาดหัวแบบใช้คำขวัญ ฉลาก โลโก้ 1.7 พาดหัวแบบตั้งคำถาม 1.8 พาดหัวแบบใช้บุคคลรับรอง 1.9 พาดหัวแบบเล่นคำ 1.10 พาดหัวแบบแยกข้อความ 2. รองพาดหัว (the subheadline) 3, ข้อความขยายรายละเอียด (amplification) 4. ข้อพิสูจน์ที่กล่าวอ้าง (pro of claim) 5. ข้อความที่ต้องการให้กระทำ

15 คำขวัญ 1. คำขวัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์สถาบัน 2
คำขวัญ 1. คำขวัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์สถาบัน 2. คำขวัญเพื่อขยายตัวผลิตภัณฑ์

16 การใช้ภาพประกอบ 1. ภาพตัวผลิตภัณฑ์ 2. ภาพส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์
3. ภาพผลิตภัณฑ์ที่จะใช้งาน 4. ภาพผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน 5. ภาพผลิตภัณฑ์กำลังทดสอบประสิทธิภาพ 6. ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ขณะใช้ 7. ภาพแสดงความสุขอันเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 8. ภาพแสดงความไม่สบายใจอันเป็นผลมาจากการไม่ได้ใช้ ผลิตภัณฑ์

17 จบการบรรยาย จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 ความคิดสร้างสรรค์และ กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google