งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) หมายถึง ความสามารถใน การคิดริเริ่มความคิดใหม่ ๆ หรือวิธีการ ใหม่ ๆ อันเป็นแนวคิดที่มี คุณค่าแตกต่างจากความคิดที่มีอยู่เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) หมายถึง ความสามารถใน การคิดริเริ่มความคิดใหม่ ๆ หรือวิธีการ ใหม่ ๆ อันเป็นแนวคิดที่มี คุณค่าแตกต่างจากความคิดที่มีอยู่เดิม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) หมายถึง ความสามารถใน การคิดริเริ่มความคิดใหม่ ๆ หรือวิธีการ ใหม่ ๆ อันเป็นแนวคิดที่มี คุณค่าแตกต่างจากความคิดที่มีอยู่เดิม และความคิดนั้นสามารถนำ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการสื่อสาร ได้สอดคล้องกับ กลุ่มเป้าหมาย

2 ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา ความคิดสร้างสรรค์ในการโฆษณา (advertising creativity) เกิดจากความคิดฝันจินตนาการที่ฉลาด ปราดเปรื่อง และแสดงออก ในงานศิลป์ (artwork) และข้อความ โฆษณา (copy) เพื่อเรียกร้อง ความสนใจ โน้มน้าวจิตใจ เชิญชวนให้ ตัดสินใจซื้อ และซื้อในที่สุด

3 การคิดสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ (creative thinking) เป็นความสามารถ สร้างสรรค์แนวความคิดและวิธีการใหม่ ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งปกติจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของ การแก้ปัญหาวิธีใหม่ และเป็นวิธีที่ปรับปรุงขึ้นดีกว่าเดิม

4 คุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิด สร้างสรรค์ 1. มีความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) 2. มีจินตนาการ (imagination) 3. เข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่น (empathy) 4. มีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 5. มีความยืดหยุ่นยอมรับ แนวความคิดใหม่ ๆ (flexibility)

5 ลักษณะแนวคิดสร้างสรรค์ ADNORMS ลักษณะแนวคิด สร้างสรรค์แบบ big idea1. สามารถ ปรับให้เข้ากับสื่อโฆษณาได้หลาย ๆ สื่อ (adaptability: A) 2. มีความยืนยาวเหมาะกับทุกยุค ทุกสมัย (durability: D) 3. แนวความคิดที่ใหม่ (newness: N) 4. มีแนวความคิดเป็นหนึ่งเดียว (oneness: O)

6 ลักษณะแนวคิดสร้างสรรค์ 5. มีความกลมกลืนสัมพันธ์และ สอดคล้องกับประโยชน์ หรือปัญหาของผู้บริโภคเป้าหมาย (relevance: R) 6. สามารถสร้างความจดจำให้กับ ผู้บริโภคได้ (memorabily: M) 7. มีความง่ายมีเอกลัษณ์ (simplicity: S)

7 กระบวนการสร้างสรรค์ความคิด โฆษณา 1. ขั้นระบุปัญหา 2. ขั้นเตรียมการ 3. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 4. ขั้นค้นหาความคิด 5. ขั้นฟักตัว 6. ขั้นสังเคราะห์ 7. ขั้นประเมินผล

8 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์ งานโฆษณา 1. ข้อความบอกถึงปัญหาทึ่ คาดหวังให้โฆษณาแก้ไข 2. วัตถุประสงค์การโฆษณา 3. รายละเอียดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 4. ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 5. การประเมินภาวะการแข่งขัน

9 การพัฒนากลยุทธ์การสร้างสรรค์ งานโฆษณา 6. ประโยชน์สำคัญต่อลูกค้า 7. ส่วนสนับสนุนประโยชน์สำคัญ 8. แนวคิดหลักที่สำคัญที่ใช้เป็นจุด ขาย 9. แบบสไตล์การเสนอขายและ ดึงดูดใจในการโฆษณา

10 แบบฉบับของแนวความคิดในการ สร้างงานโฆษณา 1. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้นการ เสนอขาย 2. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้นสร้าง ภาพลักษณ์ของตรา 3. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้น ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ แฝงอยู่ในเรื่องราวที่แสดง 4. รูปแบบแนวความคิดมุ้งเน้นการ กำหนดตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์

11 แบบสไตล์การเสนอขาย 1. Hard-sell advertising 2. Soft-sell advertising สิ่งจูงใจในการโฆษณา 1. สิ่งดึงดูดใจด้านเหตุผล (rational appeals) 2. สิ่งดึงดูดใจด้านอารมณ์ (emotional appeals)

12 สิ่งดึงดูดใจที่นิยมนำมาใช้ในการ โฆษณา 1. การจูงใจด้วยราคาหรือคุณค่า 2. การจูงใจด้วยคุณภาพ 3. การจูงใจด้วยตรา และบุคคลที่ใช้ สินค้ารับรอง 4. การจูงใจด้วยความกลัว 5. การจูงใจด้วยอารมณ์ทางเพศ 6. การจูงใจจิตใต้สำนึก 7. การจูงใจด้วยโฆษณาที่ แปลกใหม่

13 โครงสร้างของข้อความโฆษณา 1. พาดหัว (the headline) 1.1 พาดหัวแบบข่าว 1.2 พาดหัวแบบเร้าอารมณ์ 1.3 พาดหัวแบบบอก ประโยชน์ผลิตภัณฑ์ 1.4 พาดหัวแบบแนะนำ 1.5 พาดหัวแบบคุยโตโอ้อวด

14 โครงสร้างของข้อความโฆษณา 1.6 พาดหัวแบบใช้คำขวัญ ฉลาก โลโก้ 1.7 พาดหัวแบบตั้งคำถาม 1.8 พาดหัวแบบใช้บุคคลรับรอง 1.9 พาดหัวแบบเล่นคำ 1.10 พาดหัวแบบแยกข้อความ 2. รองพาดหัว (the subheadline) 3, ข้อความขยายรายละเอียด (amplification) 4. ข้อพิสูจน์ที่กล่าวอ้าง (pro of claim) 5. ข้อความที่ต้องการให้กระทำ

15 คำขวัญ 1. คำขวัญเพื่อสร้างภาพลักษณ์ สถาบัน 2. คำขวัญเพื่อขยายตัว ผลิตภัณฑ์

16 การใช้ภาพประกอบ 1. ภาพตัวผลิตภัณฑ์ 2. ภาพส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์ 3. ภาพผลิตภัณฑ์ที่จะใช้งาน 4. ภาพผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบกับ คู่แข่งขัน 5. ภาพผลิตภัณฑ์กำลังทดสอบ ประสิทธิภาพ 6. ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ขณะใช้ 7. ภาพแสดงความสุขอันเป็นผลมา จากการใช้ผลิตภัณฑ์ 8. ภาพแสดงความไม่สบายใจอันเป็น ผลมาจากการไม่ได้ใช้ ผลิตภัณฑ์

17 จบการ บรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ (creative) หมายถึง ความสามารถใน การคิดริเริ่มความคิดใหม่ ๆ หรือวิธีการ ใหม่ ๆ อันเป็นแนวคิดที่มี คุณค่าแตกต่างจากความคิดที่มีอยู่เดิม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google