งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์ สัมผัส วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้เสนอ นางสาวเฉลิมขวัญ นามประดิษฐ์ สาขาวิชา ชีพพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์ สัมผัส วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้เสนอ นางสาวเฉลิมขวัญ นามประดิษฐ์ สาขาวิชา ชีพพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์ สัมผัส วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้เสนอ นางสาวเฉลิมขวัญ นามประดิษฐ์ สาขาวิชา ชีพพื้นฐาน สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำและ พิมพ์งานช้า ผู้วิจัย จึงคิดปูพื้นฐานในด้านการพิมพ์เอกสารให้กับ นักเรียนตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ ท่านั่ง การวางนิ้ว การสืบนิ้ว ซึ่งในการทำวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงนำเอาบทเรียนสำเร็จรูปในการพิมพ์ สัมผัสมาพัฒนานักเรียนในด้านการพิมพ์ สัมผัส

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มทักษะการพิมพ์ สัมผัส 2. เพื่อศึกษาค้นหาสาเหตุของทักษะการ พิมพ์สัมผัส 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพิมพ์ สัมผัส

4 ตาราง - ผังสรุป สำคัญ ตอนที่ 1 ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 การ วิเคราะห์และจัดกลุ่มทักษะการพิมพ์สัมผัส วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ พบว่า การ จัดกลุ่มนักเรียนที่มีทักษะการพิมพ์ที่ดีและ นักเรียนที่มีทักษะการพิมพ์ที่ต้องแก้ไข ปรับปรุง ซึ่งจัดได้เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 นักเรียนที่มีทักษะการพิมพ์ได้คำสุทธิ 35 คำ / นาทีขึ้นไป และ กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีทักษะการพิมพ์ได้คำสุทธิไม่ถึง 35 คำ / นาที

5 ตอนที่ 2 ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาสาเหตุ ของทักษะการพิมพ์สัมผัส จากการศึกษาสาเหตุของทักษะการพิมพ์สัมผัสมี 2 กรณี คือ นักเรียนที่มีทักษะการพิมพ์ที่ดีหรือนักเรียนที่พิมพ์ เก่ง สาเหตุดังกล่าวมีผลมาจาก 1. นักเรียนใช้ คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร 2. นักเรียนเล่นเกมส์มาก 3. นักเรียนมีนิ้วมือที่แข็งแรงเพราะ ทำงานหนัก นักเรียนที่มีทักษะการพิมพ์ที่ไม่ดีหรือนักเรียนที่ พิมพ์ไม่เก่ง สาเหตุดังกล่าวมีผลมาจาก 1. นักเรียนมีโอกาสในการใช้ คอมพิวเตอร์น้อย 2. นักเรียนมีนิ้วมือที่ไม่แข็งแรงเพราะ อาจไม่เคยทำงานหนัก

6 ตอนที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อ ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัส พบว่าค่าเฉลี่ยคำสุทธิของผู้เรียน กลุ่มที่ 1 หลังใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการ พัฒนาทักษะการพิมพ์มีประสิทธิภาพสูงกว่า ก่อนใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.35 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 8.44 และ ค่าเฉลี่ยคำสุทธิของผู้เรียนกลุ่มที่ 2 หลังใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนา ทักษะการพิมพ์มีประสิทธิภาพสูงกว่าก่อนใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.05 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.86

7 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการพิมพ์ สัมผัส วิชาพิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ผู้เสนอ นางสาวเฉลิมขวัญ นามประดิษฐ์ สาขาวิชา ชีพพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google