งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

16. การเขียน รายงานการวิจัย ( แบบ ว - ๓ ). องค์ประกอบการเขียนรายงานการ วิจัย ( แบบ ว - ๓ ) ๑. ส่วนนำ ๒. ส่วนเนื้อความ ๓. ส่วนอ้างอิง ๔. ส่วนผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "16. การเขียน รายงานการวิจัย ( แบบ ว - ๓ ). องค์ประกอบการเขียนรายงานการ วิจัย ( แบบ ว - ๓ ) ๑. ส่วนนำ ๒. ส่วนเนื้อความ ๓. ส่วนอ้างอิง ๔. ส่วนผนวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 16. การเขียน รายงานการวิจัย ( แบบ ว - ๓ )

2 องค์ประกอบการเขียนรายงานการ วิจัย ( แบบ ว - ๓ ) ๑. ส่วนนำ ๒. ส่วนเนื้อความ ๓. ส่วนอ้างอิง ๔. ส่วนผนวก

3 ปกนอก ปกใน ( พิมพ์ข้อความ ทะเบียนวิจัย เลขที่ … ที่มุมบนด้านขวา ) บทคัดย่อ คำนำ คำนิยม หรือคำขอบคุณ หรือ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ ส่วนนำ ประกอบด้วย :

4 บทที่ ๑ บทนำ ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์ ส่วนเนื้อความ ประกอบด้วย :

5 บทที่ ๒ การตรวจเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตรวจเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดในการวิจัยและสมมติฐาน ( ถ้ามี ) ส่วนเนื้อความ ประกอบด้วย : ( ต่อ )

6 ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ระยะเวลาการวิจัย บทที่ ๓ วิธีการวิจัย บทที่ ๔ ผลการวิจัย ( และข้อวิจารณ์ ) บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ

7 ตารางผลการวิจัย ( อาจจะอยู่ในบทที่ ๔ ก็ได้ ) แบบสอบถาม อื่น ๆ ( เช่น แผนที่ แผนภูมิ รูปภาพ ) ๔. ส่วนผนวก : ภาคผนวก

8 รูปแบบการจัดพิมพ์รายงาน ๑. กระดาษที่ใช้ ใช้กระดาษขนาด A- ๔

9 ๒. ๑ ในการพิมพ์นิยมเว้นขอบกระดาษด้านซ้าย ๑ ๑ / ๒ นิ้ว ด้านขวา ๓ / ๔ นิ้ว ด้านบน ๑ ๑ / ๒ นิ้ว ด้านล่าง ๑ นิ้ว ๒. ๒ หมายเลขหน้า ให้พิมพ์ไว้ตอนบนทางมุม ขวามือของหน้ากระดาษ โดยพิมพ์ห่างจาก ขอบบน และด้านข้างทางขวา ด้ายละ ๑ นิ้ว ทุก ๆ หน้าสารบัญ สำหรับหน้าที่ตรงกับ บทที่ ไม่ต้องใส่เลขหน้ากำกับ ๒. ๓ สารบัญ ให้ใส่เลขหน้าอยู่ภายในวงเล็บ โดย พิมพ์ไว้ตอนบนทางมุมขวามือ ๒. ๔ ไม่ควรมีหน้าแทรก เช่น หน้า ๒ก หน้า ๒ข เป็นต้น ๒. ๕ ขนาดตัวอักษรภายในเล่ม ใช้ขนาด ๑๖ ยกเว้น ชื่อบท ๒. หลักในการ พิมพ์

10 ๓. ๑ ชื่อบท พิมพ์กลางหน้ากระดาษใช้ตัวอักษรขนาด ๑๘ ตัว เข้ม ไม่ขีดเส้นใต้ ๓. ๒ หัวข้อเรื่อง พิมพ์ติดริมซ้ายมือสุดของกระดาษที่ได้เว้น ชอบกระดาษไว้ตามข้อ ๒. ๑ และใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวเข้ม ( หรือขีดเส้นใต้ ๓. ๓ หัวข้อย่อยให้พิมพ์ในระดับย่อหน้า พิมพ์ตัวเข้มหรือขีด เส้นใต้ การให้หมายเลขหัวข้อ ควรให้มีหัวข้อเท่าที่จำเป็น ใน กรณีที่ต้องการให้หมายเลขแสดงลำดับของหัวข้อควรเริ่มให้ หมายเลขกำกับในระดับหัวข้อข้าง เพื่อแสดงระดับของหัวข้อ แต่ละระดับตามที่ต้องการ ดังตัวอย่าง ตัวอย่างการให้หมายเลขหัวข้อ ๑............................................................................................................................................. ๑. ๑................................................................................................................................... ๑. ๒................................................................................................................................... ๑. ๒. ๑....................................................................................................................... ๑. ๒. ๒....................................................................................................................... ๓. การพิมพ์และเรียงลำดับ หัวข้อ

11 ๔. ๑ เลขที่และชื่อตาราง ๔. ๑. ๑ เลขประจำตารางเป็นส่วนที่แสดงลำดับ ของตาราง ให้พิมพ์ “ ตารางที่ ” ตามด้วยหมายเลข ประจำตารางไว้ริมซ้ายมือสุดของกระดาษ ให้ขีดเส้นใต้ หรือพิมพ์ตัวเข้ม ๔. ๑. ๒ ชื่อตารางให้พิมพ์ต่อจากเลขประจำ ตาราง โดยเว้น ๒ ตัวอักษร กรณีชื่อตารางยาวกว่า ๑ บรรทัด ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกของบรรทัดที่ ๒ ตรง กับตัวแรกของชื่อตาราง ๔. ๒ ตารางที่มีความยาวจนไม่สามารถลงใน หน้ากระดาษเดียวได้ ให้พิมพ์ในหน้าถัดไป โดยมีเลขที่ ตารางและคำว่า “ ต่อ ” ในวงเล็บ ไม่ต้องใส่ชื่อตาราง เช่น ตารางที่ ๑ ( ต่อ ) เป็นต้น ๔. ๓ ตารางที่มีความกว้างจนไม่สามารถบรรจุใน หน้ากระดาษเดียวได้ ให้ใช้วิธีพิมพ์ตามด้านขวางของ หน้ากระดาษ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม ๔. การพิมพ์ ตาราง

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 16. การเขียน รายงานการวิจัย ( แบบ ว - ๓ ). องค์ประกอบการเขียนรายงานการ วิจัย ( แบบ ว - ๓ ) ๑. ส่วนนำ ๒. ส่วนเนื้อความ ๓. ส่วนอ้างอิง ๔. ส่วนผนวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google