งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร ในสำนักมาตรการป้องกันสา ธารณภัย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. วางระบบมาตรการและมาตรฐานความปลอดภัย 2. กำหนดและดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ มาตรการ และ มาตรฐานความปลอดภัยด้าน สาธารณภัย 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติ กรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ความรับผิดชอบ ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจของกรม 4. วางระบบการบริหารจัดการเครื่องมือ เครื่องจักรกล วัสดุและ อุปกรณ์ที่ใช้กิจการสาธารณภัย 5. ประเมินความเสียหายจากสาธารณภัยและจัดทำโครงการฟื้นฟู สภาพพื้นที่ 6. ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์กู้ภัย การให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบงานและงานทางด้านวิชาการเครื่องจักรกล ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาหรือจัดระบบ กฎหมายในความ รับผิดชอบให้เป็น ฐานข้อมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ และ เผยแพร่ บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตของกรม ปภ. การสนับสนุน เครื่องจักรกล เพื่อ ปฏิบัติงาน ป้องกัน บรรเทา และ ฟื้นฟูสาธารณ ภัย การกำหนดมาตรการ ประหยัดพลังงาน ศึกษาและ พัฒนามาตรฐาน ระบบเตือนภัย : ประเมินความ เสี่ยงอัคคีภัยใน ชุมชน ศึกษาและ พัฒนา มาตรฐานระบบ การอพยพ ผู้ประสบภัย

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 1. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ ยานพาหนะ เครื่องจักรกล อุปกรณ์ กู้ภัย 1. ระดับความสำเร็จของการ จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใน งานสาธารณภัย ในปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ขั้นตอนที่ 5 15 2. ศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบ เตือนภัย : ประเมินความเสี่ยง อัคคีภัยในชุมชน 2. ระดับความสำเร็จของ การศึกษาและพัฒนามาตรฐาน ระบบเตือนภัย : ประเมินความ เสี่ยงอัคคีภัยในชุมชน ขั้นตอนที่ 5 15 3. ศึกษาและพัฒนามาตรฐานระบบ การอพยพผู้ประสบภัย 3. ระดับความสำเร็จของ การศึกษาและพัฒนามาตรฐาน ระบบการอพยพผู้ประสบภัย ขั้นตอนที่ 5 10

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 4. การให้คำปรึกษาแนะนำ ระบบงานและงานทางด้านวิชาการ เครื่องจักรกลให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 4. จำนวนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำ การวางระบบบริหารงานด้าน เครื่องจักรกลสาธารณภัย อย่างน้อย 300 แห่ง 10 5. พัฒนาหรือจัดระบบกฎหมายใน ความรับผิดชอบให้เป็นฐานข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ บนเครือข่ายอินเตอร์เนตของกรม ปภ. 5.1 ผลสำเร็จของการจัดทำ แผนพัฒนากฎหมายของกรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5.2 ผลสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนพัฒนากฎหมายของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ขั้นตอนที่ 5 15 6. การสนับสนุนเครื่องจักรกลเพื่อ ปฏิบัติงานป้องกัน บรรเทา และ ฟื้นฟูสาธารณภัย 6. จำนวนครั้งที่สนับสนุน เครื่องจักรกลช่วยเหลือหน่วย ราชการ และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูงานสาธารณภัย 300 ครั้ง 10

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมายน้ำหนัก ( ร้อย ละ ) 7. การกำหนดมาตรการประหยัด พลังงาน 7. ระดับความสำเร็จของร้อยละ เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุ เป้าหมายในการลดการใช้ พลังงาน 10 1) ระดับความสำเร็จของการ ดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน งบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำ ความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่าง แบบประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100 8. การพัฒนาบุคลากรในสำนัก มาตรการป้องกัน สาธารณ ภัย 8. จำนวนครั้งที่มีการประชุม แลกเปลี่ยน องค์ความรู้ อย่างน้อย 12 ครั้ง 15


ดาวน์โหลด ppt สำนักมาตรการป้องกันสาธารณภัย มิติการพัฒนา องค์กร มิติประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ มิติคุณภาพ การให้บริการ มิติประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google