งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ธุรกิจที่พัก เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ของนักเรียน ระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ธุรกิจที่พัก เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ของนักเรียน ระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ธุรกิจที่พัก เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ของนักเรียน ระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2) แผนกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิธีการสาธิตและสถานการณ์จำลอง ผู้เสนอ นางสาววิลาวัลย์ สุนิพัฒน์ สาขาวิชา การโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา จากสภาพปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ธุรกิจที่พัก บางคนค่อน ข้างต่ำกว่า เกณฑ์มาตรฐาน จึงควรหาแนวทางในการ แก้ปัญหา การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ โดยวิธีการสอนแบบสาธิตและ สถานการณ์จำลอง จะช่วยพัฒนาและ ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนในวิชา ธุรกิจที่พัก เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 ให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง อีก ทั้งให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตร กำหนดและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในงานอาชีพต่อไปในอนาคตได้

3 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยวิธี การสอนแบบสาธิตและ สถานการณ์จำลอง ที่มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านความรู้ของ นักเรียนในรายวิชา ธุรกิจที่พัก เรื่อง การ ดำเนินงานฝ่าย House Keeping ก่อน และหลังการสอนโดยใช้วิธี การสอนแบบ สาธิตและสถานการณ์จำลอง 3. เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนโดยวิธีการสอนแบบสาธิตและ สถานการณ์จำลอง โดยใช้แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยการสาธิตและ สถานการณ์จำลอง

4 ตาราง - ผังสรุป สำคัญ

5 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน การสร้างและการหาคุณค่าของเครื่องมือ แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน การสร้างแบบสำรวจ ความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการบันทึกผล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล อภิปรายผล

6 จำน วน (N) คะแนน ระหว่างใช้ ชุดการสอน คะแนนหลัง ใช้ ชุดการ สอน ประสิทธิภ าพ คะแน นเต็ม (A) คะแน นรวม ทุก คน (  x 1 ) คะแ นน เต็ม (B) คะแน นรวม ทุก คน (  x 2 ) ระหว่ างใช้ ชุด การ สอน (E 1 ) หลัง ใช้ ชุด การ สอ น (E 2 ) 15280 3,64 2 40532 86.788. 7 ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพ แผนการเรียนรู้

7 จำนวน นักเรีย น คะแนน เต็ม 40 ผลการทดสอบ D ผลต่า ง ก่อน เรียน หลัง เรียน 15 คน รวม 400 532 132 เฉลี่ย (X ) 26.6735.4725.32 ร้อยละ 66.7 88.763.3 S.D.3.521.36 ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักเรียน ก่อนและ หลังการสอน

8 สรุปผล 1. การหาประสิทธิภาพแผนการเรียนรู้ โดย วิธีการสอนแบบสาธิตและสถานการณ์ จำลอง มีค่าเท่ากับ 86.7/88.7 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2. การศึกษาพัฒนาการด้านความรู้ นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่ม ขึ้นจากร้อยละ 66.7 เป็นร้อยละ 88.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.3 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ผ่านตามจุดประสงค์การ เรียนรู้ ที่นักเรียนจะ ต้องผ่านเกณฑ์การ ประเมินร้อยละ 80 ขึ้นไป ซึ่งปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยการพัฒนา ของนักเรียนได้ คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.7 โดย ค่าเฉลี่ยสูง กว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.7 แสดงว่าแผนการ เรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบสาธิตและ สถานการณ์จำลอง สามารถพัฒนา การ เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ตาม วัตถุประสงค์ของการวิจัย

9 สรุปผล 3. ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ โดยการสาธิตและสถานการณ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก เฉลี่ยโดยรวม 4.48

10 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ธุรกิจที่พัก เรื่อง การดำเนินงานฝ่าย House Keeping ของนักเรียน ระดับ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google