งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง ผูกขาด. ลักษณะสำคัญของตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด 1. มีผู้ขายจำนวนมาก และแต่ละรายมีส่วนแบ่งค่อนข้าง เล็กเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง ผูกขาด. ลักษณะสำคัญของตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด 1. มีผู้ขายจำนวนมาก และแต่ละรายมีส่วนแบ่งค่อนข้าง เล็กเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง ผูกขาด

2 ลักษณะสำคัญของตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด 1. มีผู้ขายจำนวนมาก และแต่ละรายมีส่วนแบ่งค่อนข้าง เล็กเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด 2. ผลิตสินค้าแตกต่างกัน ( Differentiated Products) ซึ่งสามารถทดแทนกันได้ดี แต่ทดแทนกันได้ไม่สมบูรณ์ 3. การเข้าและออกจากตลาดเป็นไปโดยเสรีหรือต้นทุนใน การเข้าออกจากตลาดมีค่าต่ำ 4. หน่วยผลิตมุ่งกำไรสูงสุด ผู้บริโภคมุ่งความพอใจสูงสุด ตัวอย่างของสินค้าในตลาดนี้ ได้แก่ ร้านอาหาร ขนาดเล็ก ร้านตัดผม ร้านขายของชำขนาดเล็ก ตลาด ขายส่งเสื้อผ้า ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ต้องสร้างลักษณะพิเศษ ให้กับสินค้าของตน อำนาจการผูกขาดในการตั้งราคามี ขอบเขตเพราะต้องเปรียบเทียบกับราคาร้านอื่น

3 ดุลยภาพในตลาด หน่วยผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีเส้นอุป สงค์ที่ทอดลงจากซ้ายไปขวา รายรับเพิ่มจะน้อยกว่าราคาสินค้า เส้นรายรับเพิ่ม อยู่ใต้เส้นอุปสงค์ คล้ายกับตลาด ผูกขาดแต่เส้นค่อนข้างลาด หน่วยผลิตพยายามทำให้สินค้าของตนต่างจาก หน่วยผลิตอื่น

4 การทำให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคน อื่น ลักษณะของผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ รูปแบบ ความทนทาน คุณภาพ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ สร้างขึ้นมาจากการ โฆษณา เช่น การทำให้สินค้านั้นคนใช้สินค้าดูดีมี เสน่ห์ ลักษณะของผู้ขาย เช่น ทำเล ที่ตั้งของร้าน ทัศนคติของลุกค้า นโยบายการตั้งราคา

5 ตลาดผู้ขายน้อยราย

6 ลักษณะสำคัญของตลาดผู้ขายน้อย ราย มีผู้ประกอบการไม่กี่รายที่ควบคุมส่วนแบ่งตลาด เกือบทั้งหมด มีข้อกีดกันการเข้าสู่ตลาดค่อนข้างสูง กลยุทธ์ของแต่ละรายมีผลต่ออุปสงค์และราคา ของคู่แข่งขัน ตลาดนี้มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่ยึดครองตลาด ตลาดนี้กลยุทธ์ที่แต่ละหน่วยผลิตเลือกใช้ จะมี ผลกระทบซึ่งกันและกันกับคู่แข่งขัน

7 แบบจำลองการรวมตัวผูกขาด CARTEL คือ กลุ่มบริษัทที่รวมตัวกันเพื่อสร้าง อำนาจผูกขาดด้วยการตกลงปริมาณการผลิตและ ราคา ข้อสมมติ เป้าหมายการรวมตัว คือ กำไรสูงสุด ของกลุ่มผูกขาดโดยรวมแต่ละบริษัทมีต้นทุนเพิ่ม เหมือนกัน


ดาวน์โหลด ppt ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง ผูกขาด. ลักษณะสำคัญของตลาดกึ่งแข่งขัน กึ่งผูกขาด 1. มีผู้ขายจำนวนมาก และแต่ละรายมีส่วนแบ่งค่อนข้าง เล็กเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google