งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2550 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Vibrio cholera Eltor Ogawa จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2550 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Vibrio cholera Eltor Ogawa จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2550 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Vibrio cholera Eltor Ogawa จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน 8 ราย และเพิ่ม เป็นจำนวน 12 รายในวันที่ 28 กย. 2550 และผลความ ไวต่อยา Norfloxacin เป็นแบบปานกลาง รายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2550 มีจำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 25 ราย ผู้ป่วย รายแรกเริ่มป่วยวันที่ 17 กันยายน 2550 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักป้องกัน และควบคุมโรคเขต 6 และ SRRT ในพื้นที่ร่วมกัน สอบสวนและควบคุมโรคตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2550 สำนักระบาดวิทยาออกติดตามสถานการณ์ร่วมกับทีมใน พื้นที่วันที่ 3-11 ตุลาคม 2550 สถานการณ์อหิวาตกโรคจังหวัดขอนแก่น 17-11 ก. ย. 2550 ความเป็นมา

2 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรค จังหวัด ขอนแก่น จำแนกตามเดือน เทียบกับค่าเฉลี่ยของ 5 ปีย้อนหลัง

3 ผลการสอบสวน จำนวนผู้ติดเชื้อ 229 ราย ผู้ป่วย 165 ราย Passive case= 135 Active case= 30 คิดเป็นอัตราป่วย 9.33 คน ต่อแสนประชากร พาหะ 64 ราย คิดเป็น 27.95 % ของผู้ติดเชื้อ พบผู้ขายอาหาร เป็นผู้ป่วย 9 ราย เป็นพาหะ 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.24% (12/229) ผู้เสียชีวิต 1 ราย CFR = 0.44% (1/165)

4 กันยายนตุลาคม จำนวนผู้ป่วย

5 อัตราป่วยด้วยอหิวาตกโรค ต่อแสนประชากร จังหวัดขอนแก่น จำแนกตามอำเภอ

6 จำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรค จังหวัด ขอนแก่น จำแนกตามเพศและอายุ (n=62)

7 อัตราป่วยต่อแสนประชากรจำแนก รายตำบล อ. กระนวน จ. ขอนแก่น 17 ก. ย.-11 ต. ค.50 261.8 อัตราป่วยต่อแสน ประชากร

8 ผลการสอบสวนผู้ป่วย อหิวาตกโรค อ. กระนวน จำนวนผู้ติดเชื้อ 180 ราย ผู้ป่วย 127 ราย Passive case= 104 Active case= 23 คิดเป็นอัตราป่วย 157.5 คนต่อแสน ประชากร พาหะ 53 ราย คิดเป็น 29.44% ของผู้ติดเชื้อ พบผู้ขายอาหาร เป็นผู้ป่วย 1 ราย เป็นพาหะ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.21 % ในผู้ขายอาหารที่ตรวจ RSC(218 ราย ) อัตราผลบวกของการทำ RSC ในผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้ สัมผัสในชุมชนเท่ากับ 3.5% ( ทำ RSC ในผู้สัมผัส 2,160 ราย ) อัตราผลบวกของการทำ RSC ในผู้ที่มีอาการถ่ายเหลว ที่มารับการรักษาที่รพ. เท่ากับ 27.96% ( จาก RSC 372 ราย ) จำนวนผู้ติดเชื้อในเจ้าหน้าที่รพ. 3 ราย จากผู้ทำ RSC 119 ราย (2.52%) ผู้เสียชีวิต 1 ราย CFR = 0.79 % จากผู้ป่วยใน 66 ราย มีภาวะ hypovolemic shock 17.8 % ARF 11.1 % sepsis 2.2%

9 จำนวนผู้ป่วย กันยายนตุลาคม

10 ร้อยละของผู้ป่วยจำแนกตามชนิดยา ที่ใช้รักษา OPD(n=22)IPD(n=23) norfloxErythro/a moxy norfloxNorflox+ cef3 Ampi/ cef3 90.9% (20) 9.1% (2) 43.5% (10) 52.2% (12) 4.2% (1) ผล RSC ระยะเวลาหลังได้รับยาปฏิชีวนะ ( ชม.) 244872 positive 25.8% (25) 15.6% (14) 0.04% (4) ร้อยละของผู้ป่วยที่ผล RSC positive จำแนกตามระยะเวลา หลังได้รับยาปฏิชีวนะ (n=90)

11 เส้นทางการขนส่งสินค้าและผู้ป่วย รายแรกใน 3 อำเภอ ตลาดสืบ สารคาม ( หนองโก ) ตลาดคลองถม ( ทุกวันศุกร์ ) ____________________________________ อ. เมืองขอนแก่น อ. กระนวน ตลาดอ. จิระ ตลาดบางลำภู ตลาดคำขึ้ง ตลาด อื่นๆ 24 21 ____________________________________ อ. หนองเรือ 1716 ตลาดรถไฟ ตลาดมหาชัย รถเร่ขายในพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้าน ขายกับข้าว วันสัมผัส วันเริ่มป่วย ผู้ขายอาหารที่ติด เชื้อ หอยแครง

12 ระบบน้ำประปาชุมชน บ่อน้ำใส แหล่งน้ำดิบ ใส่สารส้ม คลอรีน ประปาผิวดิน = 29 แห่ง ประปาบาดาล = 16 แห่ง คลอรีน

13 drug High sensitivityintermediateresistance KH N=15 SCI N=31 SH N=3 KH N=15 SCI N=31 SH N=3 KH N=15 SCI N=31 SH N=3 tetra 00000010000 bactrim 00000010000 norflox 100 41.91 1000 51.06 0000 oflox --100--0--0 erythro 0 -- 60 -- 40 -- ampi 80 -100 20 -00-0 genta -32.6 -- 64.2 -- 3.22 - chloram 100 000000 Drug sensitivity

14 การกำหนดนโยบายระดับจังหวัด โดยกำหนดมาตรการในเขตการระบาด ให้ผู้ป่วย Diarrhea ทุกราย ทำ RSC และให้ Norfloxacin ยก เว้น. ในคนที่ตั้งครรภ์ ( ให้ Erythromycin) และ ดำเนินการควบคุมโรคดังนี้ 1. RSC ผู้ประกอบอาหารสดทุกราย : อาหารทะเล ลาบ ก้อย เนื้อ เขียงเนื้อ ยำ กุ้งฝอย ส้มตำปลาร้า ปูดอง 2. ติดตามผล RSC ของข้อ 1 ถ้า positive จึงจ่ายยา 3. ผู้สัมผัส ผู้ป่วย ครัวเรือน ทานอาหารร่วมกัน RSC และ จ่ายยา โดยไม่ต้องรอผล ( จนครบ 3 วัน ) กรณีนี้ใช้ ระยะเวลา 10 วันหลังสัมผัส 4. ผู้สัมผัสอาหารเสี่ยง ( ไม่ใช่ กลุ่ม 3) ภายใน 5 วัน ให้ RSC และจ่ายยา 5. กรณี 4 แต่มากกว่า 5-10 วัน RSC แต่รอผล lab ถ้าพบ Positive จ่ายยา 6. ทุกรายที่จ่ายยา ให้มีบันทึก กำกับ ติดตาม การกิน ยาจนครบ 3 วัน

15 สิ่งที่พื้นที่อำเภอกระนวนได้ ดำเนินการ กำหนดทีมผู้รับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ งานที่ต้อง ดำเนินการ การดำเนินงานในเชิงรับ - ปรับหอผู้ป่วยหญิงเป็นหอผู้ป่วยติดเชื้อ ควบคุมการ เข้าเยี่ยม มีน้ายาม่าเชื้อก่อนเข้าและออก มีป้ายเตือน และข้อปฏิบัติตนป้องกันการติดเชื้อ - ปรับปรุงระบบการสอบสวนโรคและฐานข้อมูล - ติดตามทำ RSC ผู้ติดเชื้อและติดตามการกินยา การดำเนินงานในเชิงรุก - ทำ active case finding - สำรวจแหล่ง น้ำประปาประสานควบคุมระดับคลอรีนตกค้าง - ให้ความรู้ผ่านทางสื่อ ได้แก่ ป้ายประกาศ รถ กระจายเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน – ประชุม War room ทุกวัน หัวหน้าทีมปฏิบัติการทุก ทีม เวลา 10.00 น. รายงานสถานการณ์ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาและวาง แผนการปฏิบัติงาน

16


ดาวน์โหลด ppt เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2550 สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อ Vibrio cholera Eltor Ogawa จากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google