งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาการแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาการแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาการแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 1

2 1. ยกเว้นระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งตาม spec อนุมัติเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่างไป จากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภท วิชาการ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 19 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551) 2

3 1) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ ดำรงตำแหน่งในสายงานและระดับต่างๆ ได้ (ยกเว้นสายงานแพทย์ และทันตแพทย์) ระดับ 5 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 หรือ ที่ ก. พ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ประเภท วิชาการ ระดับ ชำนาญ การ 3 ว 19/51

4 ประเภท วิชาการระดับ ชำนาญการ พิเศษ ระดับ 7 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับ 6 หรือ ที่ ก. พ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ประเภท วิชาการ ระดับ เชี่ยวชาญ ระดับ 8 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับ 7 หรือ ที่ ก. พ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 4 ว 19/51

5 ประเภท วิชาการ ระดับ ทรงคุณวุฒิ ระดับ 9 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือ ที่ ก. พ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 5 ว 19/51

6 2) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ ดำรงตำแหน่งในสายงานแพทย์ ระดับต่าง ๆ นพ. 5 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่ต่ำกว่า นพ. 4 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 4 ปี นายแพทย์ ระดับ ชำนาญ การ 6 ว 19/51

7 นายแพทย์ ระดับชำนาญ การพิเศษ นพ 7 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า นพ. 6 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 3 ปี นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ นพ. 8 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า นพ. 7 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี 7 ว 19/51

8 นายแพทย์ ระดับ ทรงคุณวุฒิ นพ. 9 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า นพ. 8 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี 8 ว 19/51

9 3) ให้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ให้ดำรง ตำแหน่งในสายงานทันตแพทย์ ระดับต่าง ๆ ทพ. 5 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ไม่ต่ำกว่า ทพ. 4 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 4 ปี ทันต แพทย์ ระดับ ชำนาญการ 9 ว 19/51

10 ทันตแพทย์ ระดับชำนาญ การพิเศษ ทพ. 7 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า ทพ. 6 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 3 ปี ทันตแพทย์ ระดับ เชี่ยวชาญ ทพ. 8 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า ทพ. 7 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี 1010 ว 19/51

11 ทันตแพทย์ ระดับ ทรงคุณวุฒิ ทพ. 9 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่ต่ำกว่า ทพ. 8 หรือที่ ก. พ. เทียบเท่ามาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี 1 ว 19/51

12 2. การเพิ่มคุณสมบัติ spec ประเภทวิชาการ (90 สายงาน ) เช่น นักวิชาการสาธารณสุข นักเทคนิคการแพทย์ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 29 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552) 1212

13 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง ประเภทวิชาการที่กำหนด เพิ่ม ระดับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เพิ่ม จากที่กำหนดไว้เดิม ชำนาญการดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 1313 ว 29/52

14 ระดับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม ชำนาญการ พิเศษ ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (1) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ *(3) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ไม่น้อยกว่า 4 ปี (4) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 1414 ว 29/52

15 ระดับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม เชี่ยวชาญดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (1) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง (2) ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี (3) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ *(4) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (5) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 1515 ว 29/52

16 ระดับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ที่เพิ่มจากที่กำหนดไว้เดิม ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี้ (1) ประเภทบริหาร ระดับสูง (2) ประเภทบริหาร ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี (3) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ไม่น้อยกว่า 2 ปี (4) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ *(5) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ไม่น้อยกว่า 2 ปี (6) ตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่า (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด 1616 ว 29/52

17 การเทียบ ตำแหน่ง การเทียบการดำรง ตำแหน่งเป็น ข้าราชการพลเรือน สามัญในระดับต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 เท่ากับ การดำรงตำแหน่งเป็น ข้าราชการพลเรือน สามัญในประเภทและ ระดับ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2551 ดังนี้ ว 12/51 1717

18 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.35 ระดับตำแหน่งตาม พ.ร.บ.51 ระดับ 1-4ประเภททั่วไปปฏิบัติงาน (O1) ระดับ 5-6ประเภททั่วไปชำนาญงาน (O2) ระดับ 7-8ประเภททั่วไปอาวุโส (O3) ระดับ 9 ขึ้นไปประเภททั่วไปทักษะพิเศษ (O4) ระดับ 3-5 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4ประเภทวิชาการปฏิบัติการ (K1) ระดับ 6-7 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4ประเภทวิชาการชำนาญการ (K2) ระดับ 8 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4ประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษ (K3) ระดับ 9 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4ประเภทวิชาการเชี่ยวชาญ (K4) ระดับ 10-11 ของสายงานเริ่ม 3 หรือ 4ประเภทวิชาการทรงคุณวุฒิ (K5) ว 12/51 1818

19 ตำแหน่งตาม พ.ร.บ.35 ตำแหน่งตาม พ.ร.บ.51 ระดับ 8 ตามมาตรา 4 แห่ง พรฎ.กำหนดตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ.2535 ที่ได้รับ เงินประจำตำแหน่ง (เช่น ผอ.กอง) ประเภท อำนวยการ ต้น (M1) ระดับ 9 ตามมาตรา 3 (7) (8) (9) แห่ง พรฎ.กำหนด ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ.2535 ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง (เช่น ผอ.สำนัก) ประเภท อำนวยการ สูง (M2) ระดับ 9 ที่ดำรงตำแหน่ง รอง หน.สรก.ระดับกรม หรือ ระดับจังหวัด หรือเทียบเท่า ประเภท บริหาร ต้น (S1) ระดับ 10-11 ที่ดำรงตำแหน่ง หน.สรก.ระดับ กระทรวง/กรม/จังหวัด หรือเทียบเท่า ประเภท บริหาร สูง (S2) ว 12/51 1919

20 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ บริหารงาน... ( ยกเว้น เจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ) เทียบเท่าตำแหน่ง ประเภททั่วไป 20

21 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพล เรือน ข้อ 20 (1) ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งเสริมจริยธรรมโดย (1) ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน ย้าย/โอน ให้ใช้พฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้รับ พิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถ (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 15 พ.ย. 52) ฝ่าฝืนจริยธรรม อาจสั่งลงโทษทางวินัย 21

22 22


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาการแต่งตั้ง ข้าราชการ นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google