งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการมูลฝอยอันตราย ในโรงพยาบาล. การจำแนกประเภทมูลฝอย มูลฝอย มูลฝอยจากชุมชน มูลฝอยอุตสาหกรรม มูลฝอยเกษตรกรรม มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการมูลฝอยอันตราย ในโรงพยาบาล. การจำแนกประเภทมูลฝอย มูลฝอย มูลฝอยจากชุมชน มูลฝอยอุตสาหกรรม มูลฝอยเกษตรกรรม มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการมูลฝอยอันตราย ในโรงพยาบาล

2 การจำแนกประเภทมูลฝอย มูลฝอย มูลฝอยจากชุมชน มูลฝอยอุตสาหกรรม มูลฝอยเกษตรกรรม มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า สารเคมี ย่อยสลายยาก แก้ว ผ้า โลหะ หนัง พลาสติก ฯลฯ ย่อยสลายง่าย เศษอาหาร เศษผัก, ผลไม้ มูลฝอยอันตราย เป็นพิษ ติดไฟง่าย มีฤทธิ์กัดกร่อน ปฏิกิริยารุนแรง มีเชื้อโรค สารกัมมันตภาพรังสี มูลฝอยทั่วไป เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก มูลฝอยสำนักงาน ฯลฯ มูลฝอยอันตราย สารเคมีปราบศัตรูพืช และสัตว์ ปุ๋ย ภาชนะบรรจุ ฯลฯ มูลฝอยทั่วไป เศษหญ้า, ฟาง เศษ วัชพืช เศษไม้, ใบไม้

3 การจำแนกประเภทมูล ฝอยในโรงพยาบาล มูลฝอยอันตราย เป็นพิษ ติดไฟง่าย มีฤทธิ์กัด กร่อน ปฏิกิริยา รุนแรง สาร กัมมันตภาพ รังสี มีเชื้อโรค มูลฝอยทั่วไป เศษอาหาร กระดาษ พลาสติก มูลฝอยสำนักงาน ฯลฯ มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยรีไซเคิล

4 แหล่งกำเนิดมูลฝอยอันตราย ในโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการห้องผ่าตัดแผนกพยาบาล แผนกซักรีด คลีนิคทันตกรรม ฝ่ายซ่อมบำรุง แผนก x-ray แผนกยา ห้องเก็บศพ

5 มูลฝอยอันตรายในโรงพยาบาล ปรอท และบรรจุภัณฑ์ที่มีสารปรอทเป็น ส่วนประกอบ รวมถึงเศษสิ่งตกค้างที่เหลือจากการใช้งาน หรือหล่น เช่น สารละลายฟิล์ม X-Ray

6 มูลฝอยอันตรายในโรงพยาบาล X-Ray Film ประกอบด้วยโลหะหนัก เช่น silver หรือโลหะอื่นๆ

7 มูลฝอยอันตรายในโรงพยาบาล สารละลาย เช่น Ethanol, formaldehyde/ethanol solutions

8 มูลฝอยอันตรายในโรงพยาบาล สารเคมีที่เหลือจากห้องปฏิบัติการ, ห้อง วิเคราะห์ (สารละลาย, กรด, เบส, ฯลฯ.)

9 ยา Chemotherapy

10 มูลฝอยอันตรายในโรงพยาบาล ขยะ เศษวัสดุเหลือใช้ สี และสารเคมีทำ ความสะอาด หลอดฟลูออเรสเซนต์, high-intensity discharge (HID), หลอดนีออน, หลอด โซเดียมความดันสูง (high pressure sodium), และ metal halide lamps แบตเตอรี่

11 ตัวอย่างหลอดไฟที่เป็นวัตถุ อันตรายในโรงพยาบาล high-intensity discharge (HID) high pressure sodium lamp

12 ตัวอย่างหลอดไฟที่เป็นวัตถุ อันตรายในโรงพยาบาล metal halide lamps

13 มูลฝอยอันตรายในโรงพยาบาล คอมพิวเตอร์/จอ แผ่นวงจร และอุปกรณ์อื่นๆที่ ประกอบด้วยสารตะกั่ว จอที่ใช้หลอดรังสีแคโทด (cathode ray tube :CRT) ถังแก๊สอัดความดันสารติดไฟ ยาฆ่าแมลง, ยากำจัดเชื้อรา, ฯลฯ.

14 Specific Hospital Hazardous Wastes อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง คนไข้ อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง คนไข้ปรอทวัดไข้เครื่องวัดความดัน Nursing Incubators เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบตเตอรี่

15 Specific Hospital Hazardous Wastes อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง เก็บของและฝ่ายซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง เก็บของและฝ่ายซ่อมบำรุงสารต้านการเยือกแข็งสารทำความสะอาด น้ำยากำจัดไขมัน (Degreasers)

16 Specific Hospital Hazardous Wastes อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง เก็บของและฝ่ายซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง เก็บของและฝ่ายซ่อมบำรุง สารกันบูด (Preservatives) ตัวทำละลาย (Solvent) อุปกรณ์เสื่อมสภาพสี

17 Specific Hospital Hazardous Wastes อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง รักษา/ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง รักษา/ห้องผ่าตัดMerthiolate Mercury Nitrate Mercury Iodide MercurochromeThimerosal

18 Specific Hospital Hazardous Wastes อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง รักษา/ห้องผ่าตัด อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของปรอท ในห้อง รักษา/ห้องผ่าตัด Esophageal Dilators Cantor Tubes Miller Abbot Tubes Feeding Tubes Dental Amalgam

19 การจัดการขยะอันตราย ในโรงพยาบาล

20 หลักการพื้นฐาน การกำจัดขั้น สุดท้าย เผา ฝังกลบ การกำจัดขั้น สุดท้าย เผา ฝังกลบ การบำบัดและกำจัด ขยะ การบำบัด การเผา การทำให้ปลอดเชื้อ การห่อหุ้ม การบำบัด การเผา การทำให้ปลอดเชื้อ การห่อหุ้ม รีไซเคิล คัดแยกขยะ ส่งคืนเวชภัณฑ์, สารเคมีที่หมดอายุ ส่งคืนเวชภัณฑ์, สารเคมีที่หมดอายุ ขยะทั่วไปกำจัด ร่วมกับขยะ เทศบาล แยกแยะและวิเคราะห์ อัตราการเกิดขยะ ตรวจสอบ สถานที่กักเก็บ วิเคราะห์ การนำกลับมาใช้ใหม่ จัดมาตรการความปลอดภัย ให้กับพนักงาน

21 ขยะอันตรายในโรงพยาบาล สารเคมี และเศษตกค้างในภาชนะบรรจุ เช่น กล่อง กระป๋อง ขวดบรรจุเวชภัณฑ์ สารเคมี และเศษตกค้างในภาชนะบรรจุ เช่น กล่อง กระป๋อง ขวดบรรจุเวชภัณฑ์ ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถัง ความดัน สเปรย์ ซึ่งจะเกิดอันตรายเมื่อมี การระเบิด ขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น ถัง ความดัน สเปรย์ ซึ่งจะเกิดอันตรายเมื่อมี การระเบิด สารกัมมันตภาพรังสี, สารกัมมันตภาพรังสี, สารที่ใช้ในคีโมบำบัด สารที่ใช้ในคีโมบำบัด

22 การคัดแยกขยะอันตราย คัดแยกขยะอันตรายที่มีวิธีกำจัดแบบ เดียวกันไว้ด้วยกัน คัดแยกขยะอันตรายที่มีวิธีกำจัดแบบ เดียวกันไว้ด้วยกัน ในสถานพยาบาลที่มีการใช้กัมมันตภาพรังสี ต้องมีมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ในสถานพยาบาลที่มีการใช้กัมมันตภาพรังสี ต้องมีมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด วัสดุที่มีความคมควรเก็บใส่ถังเพื่อป้องกัน อันตราย วัสดุที่มีความคมควรเก็บใส่ถังเพื่อป้องกัน อันตราย ใช้การห่อหุ้ม 2 ชั้น เช่นใส่ขยะใน ถุงพลาสติก แล้วบรรจุในถังคอนเทนเนอร์ ใช้การห่อหุ้ม 2 ชั้น เช่นใส่ขยะใน ถุงพลาสติก แล้วบรรจุในถังคอนเทนเนอร์

23 (ตัวอย่าง) การคัดแยกขยะใน โรงพยาบาล ขยะภาชนะที่ใส่ ประเภทลักษณะประเภท สีและ เครื่องหมาย คุณลักษณะ ขยะติดเชื้อ สำลี, เศษ ชิ้นส่วน, เนื้อเยื่อ ถังคอนเทนเนอร์ หรือถุงพลาสติก แดงไม่รั่วซึม เข้าเตาเผาได้ ขยะอันตราย สาร กัมมันตภาพรังสี, สารเคมี, ตัวทำ ละลาย, ปรอท ถังคอนเทนเนอร์ หรือถุงพลาสติก เหลือง ระบุว่า “ขยะอันตราย” ไม่รั่วซึม วัตถุมีคม เข็ม, มีด กล่องพลาสติก, โลหะ เหลือง ระบุ “วัตถุมีคม” ไม่รั่วซึมไม่ทะลุ ขยะทั่วไป เหมือนขยะใน ครัวเรือนทั่วไป ถังคอนเทนเนอร์ หรือถุงพลาสติก ดำ-

24 มาตรการความปลอดภัยในการ จัดเก็บ และเก็บกัก ผู้จัดเก็บขยะควรแต่งชุดป้องกันอันตราย ผู้จัดเก็บขยะควรแต่งชุดป้องกันอันตราย มีการคัดแยกและจัดเก็บขยะทุกวัน มีการคัดแยกและจัดเก็บขยะทุกวัน มีสถานที่เก็บขยะอันตรายในห้องเฉพาะ และแยกจากขยะทั่วไป ห่างไกลจากผู้ป่วย และห้องประกอบอาหาร มีสถานที่เก็บขยะอันตรายในห้องเฉพาะ และแยกจากขยะทั่วไป ห่างไกลจากผู้ป่วย และห้องประกอบอาหาร บรรจุถุง, ถังคอนเทนเนอร์ที่มีสัญลักณ์ หรือ ข้อความบ่งบอกแหล่งที่มา ประเภทขยะ บรรจุถุง, ถังคอนเทนเนอร์ที่มีสัญลักณ์ หรือ ข้อความบ่งบอกแหล่งที่มา ประเภทขยะ

25 การลด และรีไซเคิลขยะอย่าง ปลอดภัย สารเคมี และยา สารเคมี และยา –เริ่มต้นด้วยการจัดการด้วยความเข้าใจ และ ระมัดระวัง –เศษสารเคมี หรือยาเหลือใช้ควรเก็บไว้ใน ภาชนะบรรจุเดิม (ขวด, กระป๋อง, กล่อง) –มีมาตรการปฏิบัติที่ถูกต้อง

26 มาตรการปฏิบัติในการลดขยะ สารเคมีและยา มีการจัดการ จัดเก็บ คัดแยก อย่าง สม่ำเสมอในปริมาณน้อย แทนที่จะจัดการ ครั้งเดียวเป็นจำนวนมาก มีการจัดการ จัดเก็บ คัดแยก อย่าง สม่ำเสมอในปริมาณน้อย แทนที่จะจัดการ ครั้งเดียวเป็นจำนวนมาก ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุเก่าก่อนเสมอ เพื่อ ป้องกันผลิตภัณฑ์หมดอายุ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุเก่าก่อนเสมอ เพื่อ ป้องกันผลิตภัณฑ์หมดอายุ ควรใช้ให้หมด หรือเหลือทิ้งน้อยที่สุด ควรใช้ให้หมด หรือเหลือทิ้งน้อยที่สุด ป้องกันการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ เช่น ใน ตึกผู้ป่วย และระหว่างการทำความสะอาด ป้องกันการสูญเสียของผลิตภัณฑ์ เช่น ใน ตึกผู้ป่วย และระหว่างการทำความสะอาด ตรวจสอบวันหมดอายุผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก ที่รับเข้ามา ตรวจสอบวันหมดอายุผลิตภัณฑ์ในครั้งแรก ที่รับเข้ามา

27 การลด และรีไซเคิลขยะอย่าง ปลอดภัย ถังความดัน, กระป๋องสเปรย์ ถังความดัน, กระป๋องสเปรย์ รวบรวมกระป๋องสเปรย์ที่ไม่สามารถรีไซเคิล ได้ กลับคืนบริษัทผู้ผลิตเพื่อผ่าน กระบวนการบรรจุใหม่ รวบรวมกระป๋องสเปรย์ที่ไม่สามารถรีไซเคิล ได้ กลับคืนบริษัทผู้ผลิตเพื่อผ่าน กระบวนการบรรจุใหม่ ไม่ควรกำจัดโดยการเผา เพราะอาจเกิดการ ระเบิด และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและ ระบบเตาเผา ไม่ควรกำจัดโดยการเผา เพราะอาจเกิดการ ระเบิด และเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานและ ระบบเตาเผา

28 การลด และรีไซเคิลขยะอย่าง ปลอดภัย ปรอท ปรอท กรณีอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของปรอท เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ เกิดการ แตกหัก และรั่วไหลของสารปรอท ต้องมี การเก็บสารปรอทให้หมด และรวบรวมไว้ เพื่อขายคืนให้กับบริษัทผู้ผลิต กรณีอุปกรณ์ที่มีส่วนผสมของปรอท เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ปรอทวัดไข้ เกิดการ แตกหัก และรั่วไหลของสารปรอท ต้องมี การเก็บสารปรอทให้หมด และรวบรวมไว้ เพื่อขายคืนให้กับบริษัทผู้ผลิต

29 การกำจัด

30 Pharmaceutical waste การกำจัดในปริมาณน้อย ฝังกลบ ยกเว้นยาที่มีพิษ และสารเสพติด ฝังกลบ ยกเว้นยาที่มีพิษ และสารเสพติด บรรจุในถังโลหะ รวมกับเข็ม, มีด บรรจุในถังโลหะ รวมกับเข็ม, มีด บำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับยา บางชนิด เช่น สารละลายวิตามิน, ยาแก้ไอ, สารละลายที่ใช้สำหรับหลอดเลือด, ยา หยอดตา ยกเว้น ยาปฏิชีวนะ หรือยาที่มีพิษ บำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับยา บางชนิด เช่น สารละลายวิตามิน, ยาแก้ไอ, สารละลายที่ใช้สำหรับหลอดเลือด, ยา หยอดตา ยกเว้น ยาปฏิชีวนะ หรือยาที่มีพิษ เผาในเตาเผารวมกับขยะติดเชื้อ (ควรมี ปริมาณไม่เกิน 1 % ของขยะทั้งหมดที่เข้า เตาเผา เพื่อลดมลพิษทางอากาศ) เผาในเตาเผารวมกับขยะติดเชื้อ (ควรมี ปริมาณไม่เกิน 1 % ของขยะทั้งหมดที่เข้า เตาเผา เพื่อลดมลพิษทางอากาศ)

31 Pharmaceutical waste การกำจัดในปริมาณมาก เผาในเตาเผา รวมกับขยะติดเชื้อ และขยะที่ เผาไหม้ได้ เช่น ไม้ กระดาษ ในอุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 1,000 o C เพื่อกำจัดก๊าซพิษ เผาในเตาเผา รวมกับขยะติดเชื้อ และขยะที่ เผาไหม้ได้ เช่น ไม้ กระดาษ ในอุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 1,000 o C เพื่อกำจัดก๊าซพิษ บรรจุในถังโลหะ กรณีเป็นขยะของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็งกึ่งเหลว บรรจุในถังโลหะ กรณีเป็นขยะของแข็ง ของเหลว และกึ่งแข็งกึ่งเหลว การฝังกลบ (เป็นวิธีที่ไม่แนะนำ) ควรเป็น ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และ บรรจุยาใส่ถังโลหะปิดฝา การฝังกลบ (เป็นวิธีที่ไม่แนะนำ) ควรเป็น ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และ บรรจุยาใส่ถังโลหะปิดฝา เพื่อป้องกันการรั่วซึมสู่น้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการรั่วซึมสู่น้ำใต้ดิน

32 Cytotoxic waste http://www.medscape.com/viewarticle/559896_3 Genotoxic Waste

33 Cytotoxic waste เป็นขยะที่มีความเป็นอันตรายสูง (เช่น ยาหมดอายุ, ยาที่ ไม่ได้ใช้งานแล้ว) และไม่ควรกำจัดในบ่อฝังกลบ หรือ ทิ้งลงสู่ท่อระบายน้ำ หรือระบบบำบัดน้ำเสีย วิธีกำจัด ส่งคืนบริษัทผู้ผลิต สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีระบบ เตาเผา โดยบรร จะลงภาชนะบรรจุเดิม ส่งคืนบริษัทผู้ผลิต สำหรับสถานพยาบาลที่ไม่มีระบบ เตาเผา โดยบรร จะลงภาชนะบรรจุเดิม เผาในอุณหภูมิสูง (1,000 – 1,200 0 C) เผาในอุณหภูมิสูง (1,000 – 1,200 0 C) ลดความเป็นพิษ (Chemical degradation) โดยทำปฏิกิริยากับสารอื่น เช่น ออกซิเดชั่นกับ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (KMnO 4 ) หรือ กรดซัลฟุริก (H2SO 4 ) ลดความเป็นพิษ (Chemical degradation) โดยทำปฏิกิริยากับสารอื่น เช่น ออกซิเดชั่นกับ โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (KMnO 4 ) หรือ กรดซัลฟุริก (H2SO 4 )

34 Chemical waste กำจัดในบ่อฝังกลบ รวมกับขยะเทศบาล สำหรับ สารที่ ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เกลือ, น้ำตาล, กรดอะมิโน กำจัดในบ่อฝังกลบ รวมกับขยะเทศบาล สำหรับ สารที่ ไม่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น เกลือ, น้ำตาล, กรดอะมิโน ไม่ควรระบายลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะ น้ำมัน, ตัวทำ ละลาย, ถ่านแก๊ซ (calcium carbide) ไม่ควรระบายลงสู่แหล่งน้ำ โดยเฉพาะ น้ำมัน, ตัวทำ ละลาย, ถ่านแก๊ซ (calcium carbide) หากมีปริมาณไม่มากสามารถเผาใตเตาไพโรไลซีส, บรรจุถังโลหะ และฝังกลบ หากมีปริมาณไม่มากสามารถเผาใตเตาไพโรไลซีส, บรรจุถังโลหะ และฝังกลบ การเผา หากมีปริมาณมากๆ อาจเกิดความยุ่งยาก และมีส่วนผสมของคลอรีน ฟลูออรีน เนื่องจากจะเกิด ก๊าซพิษ เว้นแต่เตาเผามีระบบกำจัดก๊าซที่ดีพอ การเผา หากมีปริมาณมากๆ อาจเกิดความยุ่งยาก และมีส่วนผสมของคลอรีน ฟลูออรีน เนื่องจากจะเกิด ก๊าซพิษ เว้นแต่เตาเผามีระบบกำจัดก๊าซที่ดีพอ ส่งคืนบริษัท หรือสถาบัน, เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการ ส่งคืนบริษัท หรือสถาบัน, เอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ ในการจัดการ

35 ขยะที่มีโลหะหนัก ไม่ควรกำจัดโดยการเผา เช่น ขยะที่มี ส่วนผสมของ ปรอท แคดเมียม เนื่องจาก จะเกิดการสะสมในบรรยากาศ ในดิน และ แหล่งน้ำ ไม่ควรกำจัดโดยการเผา เช่น ขยะที่มี ส่วนผสมของ ปรอท แคดเมียม เนื่องจาก จะเกิดการสะสมในบรรยากาศ ในดิน และ แหล่งน้ำ รวบรวมส่งไปโรงงานรีไซเคิล รวบรวมส่งไปโรงงานรีไซเคิล ส่งกำจัดยังศูนย์รับกำจัดขยะอันตราย ส่งกำจัดยังศูนย์รับกำจัดขยะอันตราย ส่งคืนบริษัทผู้ผลิต (โดยทำข้อตกลงไว้ ตั้งแต่เบื้องต้น) ส่งคืนบริษัทผู้ผลิต (โดยทำข้อตกลงไว้ ตั้งแต่เบื้องต้น)

36 ถังความดัน, กระป๋องสเปรย์ ไม่ควรใช้วิธีเผา วิธีที่ดีที่สุดคือการรีไซเคิล และใช้ซ้ำ โดยการเติมก๊าซใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ไม่ควรใช้วิธีเผา วิธีที่ดีที่สุดคือการรีไซเคิล และใช้ซ้ำ โดยการเติมก๊าซใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ควรทำสัญญาซื้อขายโดยระบุวิธีการส่งคืนสินค้า ควรทำสัญญาซื้อขายโดยระบุวิธีการส่งคืนสินค้า ถังที่มีสภาพดี ควรส่งคืนบริษัทผู้ผลิต เช่น ถังที่มีสภาพดี ควรส่งคืนบริษัทผู้ผลิต เช่น –ไนตรัสออกไซด์ –เอธิลีนออกไซด์ –ออกซิเจน, ไนโตรเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, ไฮโดรเจน, ไซโคลโพรเพน, ก๊าซปิโตรเลียม (สำหรับ การทำอาหารและให้ความร้อน) และอะเซทิลีน (สำหรับ เชื่อมโลหะ)

37 มูลฝอยเคมีบำบัด มูลฝอยเคมีบำบัด มูลฝอยประเภทนี้จะมีความเป็นพิษสูง ไม่ควรนำไปฝังกลบ หรือทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดมูลฝอยเหล่านี้ มี ดังนี้ มูลฝอยประเภทนี้จะมีความเป็นพิษสูง ไม่ควรนำไปฝังกลบ หรือทิ้งลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย การกำจัดมูลฝอยเหล่านี้ มี ดังนี้ นำส่งคืนบริษัทผู้ผลิต นำส่งคืนบริษัทผู้ผลิต เผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง เผาในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง การย่อยสลายด้วยสารเคมี การย่อยสลายด้วยสารเคมี ทั้งนี้การกำจัดมูลฝอยเคมีอันตรายที่มีปริมาณมาก ประเภท ที่ติดไฟได้ อาจจะนำมาเผาในเตาเผา หากยังไม่มีเตาเผา ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ควรจะให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ กำจัดมูลฝอยอันตรายเป็นผู้ดำเนินการ หรือส่งคืนไปยัง บริษัทผู้ผลิต ซึ่งต้องมีข้อตกลงกันก่อนซื้อสารเคมีชนิดนั้น มูลฝอยเคมีอันตรายที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน ควรเก็บ แยกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยา ไม่ควรทิ้งลง สู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ควรนำไปฝัง เนื่องจากจะปนเปื้อน แหล่งน้ำ ทั้งนี้การกำจัดมูลฝอยเคมีอันตรายที่มีปริมาณมาก ประเภท ที่ติดไฟได้ อาจจะนำมาเผาในเตาเผา หากยังไม่มีเตาเผา ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ควรจะให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ กำจัดมูลฝอยอันตรายเป็นผู้ดำเนินการ หรือส่งคืนไปยัง บริษัทผู้ผลิต ซึ่งต้องมีข้อตกลงกันก่อนซื้อสารเคมีชนิดนั้น มูลฝอยเคมีอันตรายที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน ควรเก็บ แยกจากกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยา ไม่ควรทิ้งลง สู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ควรนำไปฝัง เนื่องจากจะปนเปื้อน แหล่งน้ำ

38 สำหรับมูลฝอยอันตรายประเภทถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์จะมีการแยกออกมา ต่างหากเพื่อรอส่งเทศบาล มูลฝอยประเภทน้ำยาล้างฟิล์มจะเก็บไว้ เพื่อรอจำหน่าย

39 Reference Lisa Papetti, Environmental Engineer Lisa Papetti, Environmental Engineer U.S EPA – Hazardous Waste Regulatory Update U.S EPA – Hazardous Waste Regulatory Update


ดาวน์โหลด ppt การจัดการมูลฝอยอันตราย ในโรงพยาบาล. การจำแนกประเภทมูลฝอย มูลฝอย มูลฝอยจากชุมชน มูลฝอยอุตสาหกรรม มูลฝอยเกษตรกรรม มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google