งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การย้ายและ การเลื่อน ระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภท ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การย้ายและ การเลื่อน ระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภท ตำแหน่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การย้ายและ การเลื่อน ระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภท ตำแหน่ง

2 ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบัติการ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร เลื่อนระดับ ตำแหน่ง ย้าย ย้ายภายใน ตำแหน่ง ประเภท เดียวกัน ระดับต้น ระดับสูง ระดับต้น ระดับสูง

3 การเลื่อนในระบบ ใหม่ ( ในอนาคต )

4 ประเภททั่วไป (O) ปวช. 6 ปี / ปวท. 5 ปี / ปวส. 4 ปี และเงินเดือนถึงขั้น ต่ำของ O2 O1 O2 O3 O4 6 ปี และเงินเดือนถึง ขั้นสูงของ O2 เงินเดือนถึงขั้นสูง ของ O3 ปฏิบัติงาน 18,190 4,630 ชำนาญงาน 33,540 10,190 อาวุโส 47,450 ทักษะพิเศษ 59,770 48,220

5 ประเภทวิชาการ (K) ตรี 6 ปี / โท 4 ปี / เอก 2 ปี และเงินเดือนถึงขั้น ต่ำของ K2 K1K1 K2K2 K3K3 K4K4 4 ปี และเงินเดือนถึง ขั้นสูงของ K2 3 ปี และเงินเดือนถึง ขั้นสูงของ K3 ปฏิบัติการ 22,220 7,940 ชำนาญการ 36,020 14,330 ชำนาญการพิเศษ 50,550 21,080 เชี่ยวชาญ 59,770 29,900 ทรงคุณวุฒิ 66,480 41,720 K5K5 2 ปี และเงินเดือนถึง ขั้นสูงของ K4

6 ประเภทอำนวยการ (M) M1M1 M2M2 ระดับต้น 50,550 25,390 ระดับสูง 59,770 31,280 1 ปี

7 ประเภทบริหาร (S) S1 S2 ระดับต้น 64,340 48,700 ระดับสูง 66,480 53,690 1 ปี

8 ระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งขั้นต่ำสำหรับ การย้ายระหว่างประเภท ตำแหน่ง

9 ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบัติการ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ระดับต้น 6 7 ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งขั้นต่ำ สำหรับการย้าย ( ปี ) ระดับสูง ระดับต้น ระดับสูง

10 ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบัติการ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 3 4 ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งขั้นต่ำ สำหรับการย้าย ( ปี ) ระดับต้น ระดับสูง ระดับต้น ระดับสูง

11 ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบัติการ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ระดับต้น 2 3 ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งขั้นต่ำ สำหรับการย้าย ( ปี ) 5 ระดับสูง

12 ทั่วไป วิชาการ อำนวยการ บริหาร ปฏิบัติงาน ชำนาญงาน อาวุโส ทักษะพิเศษ ปฏิบัติการ ชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ ระดับต้น 2 3 ตัวเลขสีดำ คือ ระยะเวลาดำรง ตำแหน่งขั้นต่ำ สำหรับการย้าย ( ปี ) 5 ระดับสูง 3 4 6 7

13 เฉพาะการแต่งตั้งในครั้งแรกของแต่ละบุคคล กรณี การเลื่อน หรือ การย้ายไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท ตำแหน่ง ที่ใช้หลักเกณฑ์การเลื่อน ว 19/2 551 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนำ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในระดับ ต่าง ๆ ตาม พ. ร. บ.2535 มาใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ เป็นการเฉพาะคราว ( ต้องดู Spec. ใหม่ ประกอบด้วย ) อนุมัติการแต่งตั้ง ( การ เลื่อนระดับครั้งแรก )

14 Spec 1. เคยดำรงตำแหน่ง ประเภทอื่น หมายถึง ตำแหน่งอื่น ๆ ตาม พ. ร. บ.2551 2. ตำแหน่งอย่างอื่น หมายถึง ตำแหน่ง ข้าราชการตามกฎหมาย อื่น

15 นก ภาวนา ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การย้ายและ การเลื่อน ระดับตำแหน่ง ใน และ ระหว่าง ประเภท ตำแหน่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google