งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง

2 OUTLINE  หลักการและ เหตุผล หลักการและ เหตุผล  วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย  ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย ขอบเขตเนื้อหา งานวิจัย  งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  วิธีดำเนินงานวิจัย วิธีดำเนินงานวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ  ระยะเวลาในการทำ วิจัย  เอกสารอ้างอิง

3 หลักการและเหตุผลในการ ทำวิจัย  รายวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา บังคับของนักศึกษาหลักสูตร MBA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย  ซึ่งมีความสำคัญและเล็งเห็นคุณภาพ ของการศึกษา จึงต้องการสำรวจความ คิดเห็นในการเรียนรายวิชานี้ เพื่อ ปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป ภาพประกอบงานวิจัย

4 วัตถุประสงค์การทำวิจัย 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อได้ข้อมูลในปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนใน หลักสูตรต่อไป 3. เพื่อ... 4. เพื่อ...

5 ขอบเขตเนื้อหางานวิจัย  ศึกษาความพึงพอใจกับนักศึกษาหมู่ เรียน บธ.5401 คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จำนวน 20 คน  ในปีการศึกษา 1/2555

6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  นาย ก ได้กล่าวว่า... สวสวสวส เนื้อหา

7 วิธีดำเนินงานวิจัย 1. ตั้ง สมมต ฐาน งานวิจั ย 2. เตรียม เครื่อง มือใน การทำ วิจัย 3. รวบรว ม ข้อมูล 4. วิเคราะ ห์และ ประมว ลผล 5. สรุป ผลงาน วิจัย

8


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ บัณฑิตศึกษา โดย ชรินทร์ญา กล้าแข็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google