งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบข้อมูล SME เพื่อ การพัฒนาโจทย์วิจัย วิสาหกิจ ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา โดย ดร. ภวิกา บุณย พิพัฒน์ สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบข้อมูล SME เพื่อ การพัฒนาโจทย์วิจัย วิสาหกิจ ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา โดย ดร. ภวิกา บุณย พิพัฒน์ สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบข้อมูล SME เพื่อ การพัฒนาโจทย์วิจัย วิสาหกิจ ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา โดย ดร. ภวิกา บุณย พิพัฒน์ สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา

2 การพัฒนาระบบข้อมูล SME เพื่อการ พัฒนาโจทย์วิจัย SME ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสงขลา ความเป็นมา : มรภ. สงขลามีปรัชญา “ มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ” : SMEs เป็นตัวจักรที่สำคัญมาก ตัวหนึ่งที่ ขับเคลื่อน : SMEs เป็นตัวจักรที่สำคัญมาก ตัวหนึ่งที่ ขับเคลื่อน เศรษฐกิจในพื้นที่และวิถีชีวิตของ คนในพื้นที่ เศรษฐกิจในพื้นที่และวิถีชีวิตของ คนในพื้นที่ : ศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพของ SMEs อะไรบ่งในพื้นที่ : ศึกษาวิเคราะห์ สถานภาพของ SMEs อะไรบ่งในพื้นที่ ( ผู้ผลิต, ค้าปลีก, บริการ ) SMEs ใดมี impact กับพื้นที่ ( ผู้ผลิต, ค้าปลีก, บริการ ) SMEs ใดมี impact กับพื้นที่ : วิเคราะห์ถึงความต้องการ และปัญหาของ SMEs แล้วตี : วิเคราะห์ถึงความต้องการ และปัญหาของ SMEs แล้วตี ออกมาเป็นโจทย์วิจัย ออกมาเป็นโจทย์วิจัย : โจทย์วิจัยเหล่านี้ : โจทย์วิจัยเหล่านี้

3 วัตถุประสงค์เรื่อง 1. จัดหาข้อมูล SMEs ของจังหวัด สงขลา 2. จัดทำฐานข้อมูล SMEs ของ จังหวัดสงขลา 3. จัดทำรายการความต้องการ และปัญหาของ ผู้ประกอบการ ธุรกิจบางกลุ่ม ที่ตรงกับจุดเน้น ผู้ประกอบการ ธุรกิจบางกลุ่ม ที่ตรงกับจุดเน้น การวิจัยของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสงขลา การวิจัยของมหาวิทยาลัยราช ภัฏสงขลา

4 แหล่งข้อมูล SMEs : สมาคม SMEs ของจังหวัด : Thai Thumbon.com (website) : อุตสาหกรรมจังหวัด : อุตสาหกรรมจังหวัด : การลงพื้นที่ : website ของสมาคมต่างๆ ของผู้ประกอบการ : website ของธนาคารแห่ง ประเทศไทย : พัฒนากรจังหวัด และพัฒนา อำเภอ อาจารย์ นักศึกษา ภาคปกติ กศบป.

5 วิธีการได้มาของข้อมูล แหล่งที่ตั้ง การประกอบการ และ สถานภาพ SMEs - ค้นหาจาก website ต่างๆ - ค้นหาจาก website ต่างๆ - ทำหนังสือขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่สัมภาษณ์ทั้งเชิงลึก และ แบบ face to face - จัดเวที focus group - ได้มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ร่วมกับสถานประกอบ การณ์ การณ์

6 ความต้องการและปัญหาของ SMEs ในจังหวัดสงขลา - กลุ่มผู้ผลิตน้ำยาง - ผู้ประกอบการแพปลา - กลุ่มท่องเที่ยว - โรงแรม - กลุ่มผู้ผลิตกรงนก - กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ใยตาล - กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและร้าน ขนม - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร - กลุ่มหนังตะลุง

7 วิเคราะห์โจทย์วิจัย อาจารย์ ศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ อาจารย์ ศึกษาวิเคราะห์ ความเป็นไปได้ และนำมาจัดทำเป็นโจทย์ วิจัย

8 โครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา ที่สัมพันธ์กับ SMEs


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบข้อมูล SME เพื่อ การพัฒนาโจทย์วิจัย วิสาหกิจ ชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลา โดย ดร. ภวิกา บุณย พิพัฒน์ สถาบันวิจัยและ พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google