งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ ( Planning & Strategic Management ) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ ( Planning & Strategic Management ) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ ( Planning & Strategic Management ) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 ความหมายของการวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นความพยายามอย่างเป็นระบบ สำหรับการคาดการณ์สิ่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ข้อมูลในอดีตและ ปัจจุบันเป็นฐานในการ พิจารณาตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดและก่อ ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ( พยอม วงศ์วารศรี. 2542: 69) Planning is a process for accomplishing purposes. It is a blue print of business growth and a road map of development. It helps in deciding objectives both in quantitative and qualitative terms. It is setting of goals on the basis of objectives and keeping in the resources. (http://en.wikipedia.org/wiki/Planning)

3 Plan ning

4 สรุปความหมายของการวางแผน กระบวนการที่เป็น ระบบในการตัดสินใจ เลือกแนวปฏิบัติที่ดี ที่สุดเพื่ออนาคต องค์กร การวางแผน เป็นการ ตัดสินใจที่ระบุถึง 5W1H : Who What Where When Why How

5 ความสำคัญของการวางแผน ช่วยลดความเสี่ยง (Reducing Risk) ช่วยลดความเสี่ยง (Reducing Risk) ช่วยลดความไม่แน่นอน (Reducing Uncertain) ช่วยลดความไม่แน่นอน (Reducing Uncertain) สนับสนุนในการตัดสินใจ (Supporting Decision Making) สนับสนุนในการตัดสินใจ (Supporting Decision Making) สร้างความไว้วางใจ (Establishing Trust) สร้างความไว้วางใจ (Establishing Trust) ถ่ายทอดสารสนเทศ (Conveying Information) ถ่ายทอดสารสนเทศ (Conveying Information)

6 ประโยชน์ของการวางแผน ใช้ในการเป็นเส้นทางในการดำเนินงาน (Road Map) ใช้ในการเป็นเส้นทางในการดำเนินงาน (Road Map) ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) มีจุดมุ่งหมายต่อการคิดในอนาคต (Focus on Forward Thinking) มีจุดมุ่งหมายต่อการคิดในอนาคต (Focus on Forward Thinking) มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (More Effective Control Systems) มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิภาพ (More Effective Control Systems)

7 ระบบการวางแผน ปัจจัยนำเข้า ทรัพยากร ทางการบริหาร 1. คน 2. เงิน 3. วัตถุดิบ 4. เครื่องจักร 6. เวลา ปัจจัยนำเข้า ทรัพยากร ทางการบริหาร 1. คน 2. เงิน 3. วัตถุดิบ 4. เครื่องจักร 6. เวลา กระบวนการ 1. ระบุวัตถุประสงค์ ขององค์กร 2. ระบุแนวทางเลือก เพื่อทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 3. พัฒนาแนวทาง เลือกแต่ละแนวทาง บนข้อมูลพื้นฐาน 4. เลือกแนวทาง เลือกที่ดีที่สุด 5. พัฒนาแผน ทางเลือกที่ดีที่สุด 6. สร้างแผนปฏิบัติ การ กระบวนการ 1. ระบุวัตถุประสงค์ ขององค์กร 2. ระบุแนวทางเลือก เพื่อทำให้บรรลุ วัตถุประสงค์ 3. พัฒนาแนวทาง เลือกแต่ละแนวทาง บนข้อมูลพื้นฐาน 4. เลือกแนวทาง เลือกที่ดีที่สุด 5. พัฒนาแผน ทางเลือกที่ดีที่สุด 6. สร้างแผนปฏิบัติ การ ปัจจัยนำ ออก แผน องค์กร ปัจจัยนำ ออก แผน องค์กร

8 กระบวนการการวางแผน การวิเคราะห์ สถานการณ์ สร้างแผน ทางเลือก พิจารณาเลือก ความเป็นไปได้ เลือกแผน ทางเลือกที่ดีที่สุด การดำเนินงาน ตามแผน ตรวจสอบและ ควบคุม ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบ ระหว่าง ดำเนินการ

9 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) กลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวขององค์กร ที่กำหนดขึ้นโดยอาศัยการประเมินสภาวะ แวดล้อมขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การ วางแผน การดำเนินการและการควบคุมใน แนวทางกลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้การบริหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การพัฒนา แผนระยะยาวขององค์กรบนฐานของโอกาส และอุปสรรคจากการประเมินสภาวะ แวดล้อมภายนอก จุดแข็งและจุดอ่อนของ องค์กรจากการประเมินสภาวะแวดล้อม ภายใน

10 การจัดการเชิงกลยุทธ์กับแนวคิด การจัดการสมัยใหม่ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และ แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศของการ จัดการ ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ 1. เน้นการจัดการเพื่อ อนาคต 2. การวางแผนกล ยุทธ์ 3. การสร้างวัฒนธรรม องค์กร 4. การสร้างความ คล่องตัว

11 ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นที่ 1 การประเมินสภาวะแวดล้อม ภายนอกและภายในองค์กร 1-5 (External and Internal Environment Analysis) ขั้นที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 6 ขั้นที่ 3 การดำเนินกลยุทธ์ (Strategic Implementation) 7 ขั้นที่ 4 การควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Controlling) 8

12 การประเมินสภาวะแวดล้อมของ องค์กร SWOT Analysis จุดแข็งด้านการตลาด จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านบุคลากร ฯลฯ จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งด้านการตลาด จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านบุคลากร ฯลฯ จุดอ่อน (Weaknesses) สภาวะแวดล้อม ภายในองค์กร

13 SWOT Analysis สภาวะแวดล้อมจุลภาค เช่น ลูกค้า คู่แข่ง สภาวะแวดล้อมมหภาค เช่น ประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและ วัฒนธรรม การเมืองและ กฏหมาย ทรัพยากรธรรมชาติ โอกาส (Opportunities) สภาวะแวดล้อมจุลภาค เช่น ลูกค้า คู่แข่ง สภาวะแวดล้อมมหภาค เช่น ประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและ วัฒนธรรม การเมืองและ กฏหมาย ทรัพยากรธรรมชาติ อุปสรรค (Threats) สภาวะแวดล้อม ภายนอกองค์กร

14 การวางแผนกลยุทธ์ การกำหนด วัตถุประสงค์ การกำหนด วัตถุประสงค์ การระบุทิศทางหรือ ภารกิจหลัก การระบุทิศทางหรือ ภารกิจหลัก การกำหนดเป้าหมาย การกำหนดเป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์ การพัฒนากลยุทธ์ การกำหนดนโยบาน การกำหนดนโยบาน

15 การดำเนินกลยุทธ์ โครงการ โครงการ งบประมาณ งบประมาณ ระเบียบวิธี ปฏิบัติ ระเบียบวิธี ปฏิบัติ

16 การควบคุมกลยุทธ์ การกำหนด มาตรฐาน การกำหนด มาตรฐาน การวัดผลการ ปฏิบัติงาน การวัดผลการ ปฏิบัติงาน การเทียบเคียงผล การปฏิบัติงานกับ มาตรฐาน การเทียบเคียงผล การปฏิบัติงานกับ มาตรฐาน การดำเนินการ แก้ไข การดำเนินการ แก้ไข

17 Idea, Learning, Question


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ การวางแผนและการจัดการ เชิงกลยุทธ์ ( Planning & Strategic Management ) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google