งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความ เย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็นของระบบปรับ อากาศที่ติดตั้งใช้งานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความ เย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็นของระบบปรับ อากาศที่ติดตั้งใช้งานใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความ เย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็นของระบบปรับ อากาศที่ติดตั้งใช้งานใน อาคาร พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 สิงหาคม 2552

2 # สรุปสาระสำคัญ 1. ระบบปรับอากาศประเภทและขนาดต่าง ๆ ที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร ต้องมีค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะ ค่าประสิทธิภาพ การให้ความเย็นในรูปของอัตราส่วน ประสิทธิภาพพลังงานและค่าพลังไฟฟ้า ต่อตันความเย็นของเครื่องทำน้ำเย็น ดังต่อไปนี้

3 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กต้องมี ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะหรือ อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานขั้น ต่ำ มีค่าดังประกาศกำหนด - ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ต้องมีค่า พลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นของเครื่องทำ น้ำเย็นและส่วนประกอบอื่นของระบบปรับ อากาศ มีค่าดังประกาศกำหนด

4 # การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - เครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืนต้องมีค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำแล้วแต่กรณี

5 # จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่า สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความ เย็นและค่าพลังไฟฟ้าต่อตัน ความเย็นของระบบปรับ อากาศที่ติดตั้งใช้งานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google