งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Creative Accounting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Creative Accounting"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Creative Accounting http://acct0310.wordpress.com

2 ลักษณะที่อาจทำ Creative Accounting  บริษัทไม่มีระบบการควบคุมภายใน หรือ บริษัทมี ระบบการควบคุมภายในที่ไม่มีประสิทธิภาพ  บริษัทที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเข้าจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทที่มีผู้บริหารหรือเจ้าของที่มีประวัติ พฤติกรรมที่ไม่สุจริต  บริษัทที่มีการตั้งบริษัทลูกเพื่อทำกิจกรรม ทางการค้ากับบริษัทแม่ โดยเฉพาะบริษัทที่มี เจ้าของหรือผู้บริหารเป็นผู้ก่อตั้ง  บริษัทมีการซื้อสินทรัพย์จากผู้บริหารในราคาที่ สูงหรือต่ำกว่าตลาด

3 ลักษณะที่อาจทำ Creative Accounting  มีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ ของผู้บริหารหรือเจ้าของ โดยเฉพาะการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทตนเองในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนเหตุการณ์ที่ตนเองทราบ (Inside Information)  บริษัทมีการซื้อขายกับบริษัทปลอมที่ตั้งขึ้นเพื่อ สร้างรายได้หรือค่าใช้จ่ายในบริษัทให้เหมาะสม  บริษัทมีการให้เงินกู้แก่บริษัทในเครือหรือ ผู้บริหารหรือเจ้าของเป็นจำนวนมากโดยไม่มี รายการรับชำระเงินหรือไม่มีสัญญาเงินกู้ที่เป็น ลายลักษณอักษร

4 ลักษณะที่อาจทำ Creative Accounting  การนำเงินของบริษัทไม่ใช้ในการส่วนตัวของ ผู้บริหาร  บริษัทมีการลงทุนในลักษณะเก็งกำไรจากการซื้อ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในจำนวนเงิน ที่สูง และมีผลตอบแทนอื่นๆ เช่น หุ้นของบริษัท สินทรัพย์ เป็นต้น  ผู้บริหารที่การให้บันทึกข้อมูลและรายการบัญชีที่ ไม่มีเอกสารรับรอง เช่น การตั้งค่าเผื่อต่างๆ

5 ลักษณะที่อาจทำ Creative Accounting  มีการทำสัญญาผูกผันในอนาคตกับบริษัทใน เครือในการซื้อขายสินค้าในราคาสูง  มีการปรับปรุงหนี้ของบริษัทให้เป็นหนี้ที่ไม่ ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และไม่ซื้อหนี้ในราคา ส่วนลด

6 Creative Accounting ในไทย  ปัจจัย การกำหนดดูแลด้านบัญชีและมาตรฐานบัญชีใน ประเทศมีหลายหน่วยงาน เช่น กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีกับบริษัทโดยการประเมิน ตามเงื่อนไขและกฎหมายของกรมสรรพากรเอง กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีการ ตรวจสอบงบการเงินว่าแสดงข้อมูลทางการเงินโดย ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ เหมือน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กรมสรรพากรยังไม่สามารถผลิตผู้สอบบัญชีภาษี (Tax Auditor)

7 Creative Accounting ในไทย  ปัจจัย นักบัญชีบางส่วนยังบันทึกบัญชีจากข้อมูลทาง กฎหมายหรือกฎระเบียบมากกว่าเนื้อหาของบัญชี (Form Over Substance) ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการบางส่วนยังไม่เห็น ความสำคัญของการบัญชี และการบันทึกบัญชี โดย มองว่าการบัญชีเป็นการแสดงงบการเงินให้แก่กรม สรรพกรและกระทรวงพาณิชย์ตอนสิ้นปี มาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันยังไม่มีการปรับปรุงให้ ทันสมัยต่อสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน นักบัญชีต้อง ประยุกต์ตามแต่ละบุคคล

8 Creative Accounting ในไทย  ปัจจัย สำนักงานบัญชีมีวิธีการและแนวคิดในการปฎิบัติการ และแสดงความเห็นแตกต่างกัน ผู้สอบบัญชีบางแห่งขาดจรรยาบรรณในการตรวจรับ งานและตรวจสอบงบการเงินของกิจการ รูปแบบการเปิดเผยข้อมูลของกิจการในประเทศมี ความแตกต่างกัน เช่น กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท หรือ บริษัทมหาชน


ดาวน์โหลด ppt Creative Accounting

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google