งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดย คุณครูละมัย ธูปแจ้ง ครูผู้สอน

2 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งานประดิษฐ์
มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการเทคโนโลยีที่ยั่งยืน

3 ตัวชี้วัด มฐ.ง ป. 2/1 บอกประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มฐ.ง ป. 2/2 สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการรวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ

4 จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด
1. เข้าใจการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวตามกระบวนการเทคโนโลยี และการใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง (K) 2. วาดภาพของใช้ส่วนตัวและอธิบายประโยชน์ได้ (P) 3. เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว (A)

5 สาระสำคัญ ของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีประโยชน์ ถ้าสามารถประดิษฐ์ได้เองโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยีจะช่วยให้งานเสร็จเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและผลงานมีคุณภาพ 2. การใช้อุปกรณ์งานประดิษฐ์อย่างเหมาะสมกับงานด้วยความระมัดระวัง จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ผลงานมีคุณภาพ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 3. การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ฝึกความอดทน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

6 การจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ ถ้าสามารถประดิษฐ์ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี และใช้อุปกรณ์ในงานประดิษฐ์อย่างระมัดระวัง จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยในการทำงาน และผลงานที่ได้มีคุณภาพ

7 การประดิษฐ์ของเล่นไว้เล่นเอง การประดิษฐ์กรอบรูปจากกล่องกระดาษ

8 การประเมินผล การลงมือสร้าง การรวบรวมข้อมูล
ครูอธิบายให้นักเรียนเพิ่มเติมว่า การทำของเล่นของใช้ส่วนตัวควรปฏิบัติตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อให้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 4 การประเมินผล 3 การลงมือสร้าง 2 การรวบรวมข้อมูล 1 การกำหนดปัญหาและความต้องการ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google