งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งาน ประดิษฐ์ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งาน ประดิษฐ์ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งาน ประดิษฐ์ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี ความคิดสร้างสรรค์ เลือกใช้เทคโนโลยี ในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการจัดการ เทคโนโลยีที่ยั่งยืน

4 ตัวชี้วัด มฐ. ง 2.1 ป. 2/1 บอก ประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ ในชีวิตประจำวัน มฐ. ง 2.1 ป. 2/2 สร้างของ เล่นของใช้อย่างง่าย โดย กำหนดปัญหาหรือความ ต้องการรวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิด เป็นภาพร่าง 2 มิติ

5 จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด 1. เข้าใจการประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัว ตามกระบวนการเทคโนโลยี และ การใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง (K) 2. วาดภาพของใช้ส่วนตัวและ อธิบายประโยชน์ได้ (P) 3. เห็นประโยชน์ของการประดิษฐ์ ของใช้ส่วนตัว (A)

6 สาระสำคัญ 1. ของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งของเครื่องใช้ใน ชีวิตประจำวันที่มีประโยชน์ ถ้าสามารถ ประดิษฐ์ได้เองโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายและ ผลงานมีคุณภาพ 2. การใช้อุปกรณ์งานประดิษฐ์อย่างเหมาะสมกับ งานด้วยความระมัดระวัง จะช่วยให้งานเสร็จเร็ว ปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน ผลงานมีคุณภาพ และยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ 3. การประดิษฐ์ของใช้ส่วนตัวด้วยตนเองเป็นการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ฝึกความอดทน ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม

7 การจัดการเรียนรู้ นักเรียนสามารถสรุปได้ว่า ของใช้ ส่วนตัวเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มี ประโยชน์ ถ้าสามารถประดิษฐ์ ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ เทคโนโลยี และใช้อุปกรณ์ในงาน ประดิษฐ์อย่างระมัดระวัง จะช่วย ให้งานเสร็จเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยในการทำงาน และผลงานที่ได้มีคุณภาพ

8 การประดิษฐ์ของเล่นไว้เล่น เอง การประดิษฐ์กรอบรูปจาก กล่องกระดาษ

9 ครูอธิบายให้นักเรียนเพิ่มเติมว่า การ ทำของเล่นของใช้ส่วนตัวควรปฏิบัติ ตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อให้ ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 4 การ ประเมินผ ล การลงมือ สร้าง การรวบรวมข้อมูล การกำหนด ปัญหาและ ความ ต้องการ 1 2 3


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง งาน ประดิษฐ์ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ง 2.1 เข้าใจ เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือ วิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google