งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยพัฒนาด้านการ เรียนการสอน การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยสร้างชุดการสอนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยพัฒนาด้านการ เรียนการสอน การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยสร้างชุดการสอนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยพัฒนาด้านการ เรียนการสอน การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยสร้างชุดการสอนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( พ.1/1) วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ นางสาวธาราวรรณ เที่ยงดี ครูปฏิบัติการสอนสาขางานการบัญชี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การจัดทำบัญชีเป็นการให้ข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ความเป็นไปของธุรกิจ อีกทั้ง เป็นข้อมูลสำคัญในการตัดสิน ปัญหาของธุรกิจ เช่น เจ้าของกิจการตัดสินใจว่าจะดำเนิน ธุรกิจต่อไป หรือไม่ เจ้าหนี้ตัดสินใจว่าจะให้สินเชื่อหรือไม่ หน่วยราชการใช้ข้อมูลในการดำเนินการจัดเก็บภาษี เป็นต้น ดังนั้นข้อมูลทางการ บัญชีต้องเป็นข้อมูลที่มี คุณภาพ เชื่อถือ ได้ ทันต่อเหตุการณ์และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ที่ เกี่ยวข้อง

3 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย 1. เพื่อสร้างชุดการสอนสำหรับพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ใน การเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( พ.1/1) 2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ในด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 3. เพื่อศึกษาความสนใจในการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 จากการสอนโดยใช้ชุดการสอนที่สร้างขึ้นจากการสอนโดยใช้ชุด การสอน วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม

4 กรอบแนวคิดการวิจัย

5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1. หลักสูตรรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 2. ชุดการสอน 3. รูปแบบการสอน

6 ประชากรสำหรับการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาการบัญชี นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา พณิชยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี วิศวกรรม บริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ที่ ลงทะเบียนเรียน ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ห้อง ปวช. พ.1/1 จำนวน 40 คน

7 ตัวแปรที่ใช้ในการ วิจัย ได้แก่ 3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดการสอน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ที่สร้างขึ้น 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิผลของชุดการสอน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ได้แก่ 3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 3.2.2 ความสนใจในการเรียนจากการสอน โดยใช้ ชุดการสอน วิชา บัญชีเบื้องต้น 2

8 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1. เครื่องมือทดลอง ได้แก่ 1.1 ชุดการสอน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 1.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน 2. เครื่องมือรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2 แบบวัดความสนใจในการเรียนจากการ ใช้ชุดการสอน

9 สรุปผ ล 1. ประสิทธิภาพของชุดการสอนเชิงทดลอง วิชาบัญชี เบื้องต้น 2 ประเภท วิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็น 80.13/80.27 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลัง การเรียนด้วยชุดการสอนเชิงทดลอง อยู่ในระดับ ดี 3. ความสนใจในการเรียน จากการเรียนด้วยชุดการ สอน วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 ประเภทวิชาพณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อยู่ใน ระดับ มาก

10 ข้อเสนอ แนะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 และความสนใจในการเรียน รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ดีขึ้น เป็นผลให้เป็นแรง เสริมให้นักเรียนแสวงหาความ รู้เพิ่มเติม มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นกิจนิสัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้น และจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนด มีผลทางอ้อมให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น และมีผลให้นักเรียนจบหลักสูตรตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยพัฒนาด้านการ เรียนการสอน การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยสร้างชุดการสอนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google