งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษีของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษีของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษีของ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ

2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ใน รายวิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี

3 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 136 คน ที่เรียนวิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษี

4 กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชย การ กลุ่มทดลอง นักเรียน ปวช.3 ห้อง 3 จำนวน 43 คน กลุ่มควบคุม นักเรียน ปวช.3 ห้อง 2 จำนวน 45 คน โดยวิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกกลุ่ม ตัวอย่าง

5 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น - วิธีสอนมี 2 วิธี คือ 1. การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2. การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ตัวแปรตาม - ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ บัญชีเกี่ยวกับภาษี ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล พณิชยการ

6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน  แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แแแแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี เกี่ยวกับภาษี เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล

7 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเกี่ยว กับภาษี เรื่องภาษีเงินได้นิติ บุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเกี่ยว กับภาษี เรื่องภาษีเงินได้นิติ บุคคล กลุ่มทดลอง สูงกว่า กลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05

8 ข้อเสนอ แนะ อาจารย์ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถเลือกแนวทางการจัดการ เรียนการสอนแบบผสมผสานโดย อาจคัดเลือกวิธีการในการจัดการ เรียนรู้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อ นำไปทดลองใช้กับการจัดการเยน รู้ในรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาในการ จัดการเรียนการสอนที่สามารถนำ วิธีการสอนแต่ละวิธีไปปรับใช้ได้ ตามความเหมาะสมของรายวิชา และเนื้อหาที่แตกต่างกัน

9 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจทำการศึกษาความพึง พอใจของผู้เรียนร่วมด้วยหรือศึกษา ความคงทนในการเรียนรู้หรืออาจใช้ วิธีการสอนเดิมกับกลุ่มตัวอย่างอื่น เพื่อเป็นการทดสอบว่าผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการใช้วิธีการ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน อย่างแท้จริง


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม ผู้วิจัย อาจารย์ภารดี เนติเจียม การใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ผสมผสาน ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาการบัญชีเกี่ยวกับภาษีของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google