งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยาย โดย หัวข้อบรรยาย เรื่อง “ สหกรณ์กับการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และ กฎหมายอื่น ” นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยาย โดย หัวข้อบรรยาย เรื่อง “ สหกรณ์กับการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และ กฎหมายอื่น ” นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยาย โดย หัวข้อบรรยาย เรื่อง “ สหกรณ์กับการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และ กฎหมายอื่น ” นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556

2 ความสัมพันธ์ระหว่าง ภาครัฐกับสหกรณ์ 1. ให้รัฐบาล มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครอง ระบบ สหกรณ์ให้ เป็นอิสระ 2. รับจด ทะเบียน กลุ่มบุคคล ธรรมดาที่ รวมกันทำ การสหกรณ์ ให้เป็นนิติ บุคคลที่ เรียกว่า “ สหกรณ์ ” 3. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำและ กำกับดูแล สหกรณ์ให้ เป็น กฎหมายว่า ด้วยสหกรณ์ และ กฎหมายอื่น

3 สหกรณ์เป็นนิติบุคคล 1. บุคคลธรรมดาที่มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมการสหกรณ์ และได้จดทะเบียนตามกฎหมายบัญญัติแล้ว กลุ่มดังกล่าวจึง มีสภาพบุคคลโดยกฎหมายสมมติ 2. สถานะของสหกรณ์มีกฎหมายกำหนด เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความสามารถการใช้สิทธิหน้าที่และการ สิ้นสภาพ 3. กฎหมายที่จะทำให้บังคับกับสหกรณ์จึงเป็นไป ตามกฎหมายเฉพาะ คือ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายที่ใช้ บังคับทั่วๆ ไป พ. ร. บ. สหกรณ์ พ. ศ. 2542 ( มาตรา 37 วรรคสอง บัญญัติว่า ) “ ให้สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วมี ฐานะเป็นนิติบุคคล ” หมายความว่า

4 กฎที่ออกตามกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์ 1. ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดตั้งสหกรณ์ 2. หลักเกณฑ์การจดทะเบียนข้อบังคับ บางประการ 3. การรับสมาชิกสมทบ 4. กฎกระทรวงว่าด้วยการดำรง สินทรัพย์สภาพคล่อง 5. กฎกระทรวงว่าด้วยการจ่ายเงินปัน ผล 6. กฎกระทรวงว่าด้วยประเภทสหกรณ์ 7. กฎกระทรวงว่าด้วยค่าบำรุงสันนิบาต สหกรณ์ 8. หลักเกณฑ์การฝากหรือลงทุน สำหรับเงินของสหกรณ์

5 สิทธิและหน้าที่จัดการ งานของสหกรณ์ 1. จัดการให้เป็นตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการ สหกรณ์ ภายใต้ขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และ อำนาจกระทำการของสหกรณ์แต่ละประเภท 2. สิทธิการจัดการต้องเป็นไปตามบทบัญญัติ กฎหมาย ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบคำสั่งของ เจ้าหน้าที่ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจแห่ง กฎหมาย 3. ความสามารถในการจัดการด้านการสร้างนิติ สัมพันธ์ หรือการดำเนินการภายใต้ผู้แทนนิติบุคคล คือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์และที่ ประชุมใหญ่สมาชิก 4. สิทธิและหน้าที่ถูกกำกับดูแลและ ตรวจสอบโดยการใช้อำนาจรัฐและที่ ประชุมใหญ่สมาชิก

6 กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล ที่ควรนำมาบังคับใช้ 1. ขอบเขตแห่ง สิทธิและหน้าที่ ของสหกรณ์ 2. ภูมิลำเนา ของ สหกรณ์ 3. ผู้แทนของ สหกรณ์และการ แสดงเจตนาของ สหกรณ์ 4. การดำเนิน กิจการของ สหกรณ์โดย ผู้แทน 5. การเปลี่ยนตัว ผู้แทนของ สหกรณ์ 1

7 6. กรณีมีปัญหา ตำแหน่งของผู้แทน ของสหกรณ์ว่างลง 7. ประโยชน์ได้เสีย ของสหกรณ์ขัดกับ ประโยชน์ได้เสียของ ผู้แทน 8. กรณีปัญหา ผู้แทนของสหกรณ์ มีประโยชน์ได้เสีย จะขาดองค์ประชุม 9. ความรับผิดของ ผู้แทนสหกรณ์ต่อ บุคคลอื่น 10. ความรับผิดของ ผู้แทนสหกรณ์ต่อ สหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคล ที่ควรนำมาบังคับใช้ 2

8 กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงานกับ การบังคับใช้สำหรับสหกรณ์ - การเรียกหลักประกันการทำงาน จากเจ้าหน้าที่ - ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ของเจ้าหน้าที่ - การพักงานของเจ้าหน้าที่ - การจัดสวัสดิการสำหรับ เจ้าหน้าที่ 1. การบังคับใช้ทั่วไปในฐานะ นายจ้างกับลูกจ้าง 2. ข้อปฏิบัติสำหรับสหกรณ์ ตามที่กฎหมายบังคับ

9 ปัญหาการดำเนินการของสหกรณ์เกิดขึ้น มากมาย ใหญ่บ้างเล็กบ้าง มีตัวอย่างดังนี้ ประเด็นปัญหาการ ดำเนินการของสหกรณ์ 1. ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการวิธีการ สหกรณ์ 2. ดำเนินการเกินขอบเขตวัตถุประสงค์และอำนาจกระทำการ ของสหกรณ์แต่ละประเภท 3. ไม่ดำเนินการตามบทบัญญัติกฎหมาย ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ที่สั่งโดยชอบด้วย กฎหมาย 4. กระทำความผิดทางอาญา โดยเจตนา 5. การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการกำกับดูแลสหกรณ์ ถูกละเว้น หรือไม่มีประสิทธิภาพ

10 จบการบรรยาย “ สหกรณ์กับการบังคับใช้กฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่น ”


ดาวน์โหลด ppt บรรยาย โดย หัวข้อบรรยาย เรื่อง “ สหกรณ์กับการบังคับ ใช้กฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และ กฎหมายอื่น ” นายสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google