งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา ซึ่ง อาจอยู่ในรูปตัวเลข เช่น น้ำหนัก ความสูง ระยะทาง อายุ หรืออาจ เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา ซึ่ง อาจอยู่ในรูปตัวเลข เช่น น้ำหนัก ความสูง ระยะทาง อายุ หรืออาจ เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา ซึ่ง อาจอยู่ในรูปตัวเลข เช่น น้ำหนัก ความสูง ระยะทาง อายุ หรืออาจ เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูป คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เช่น ที่ อยู่ สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา อาชีพ ศาสนา

2 2 แบ่งตามการจัดกระทำข้อมูล ข้อมูลดิบ (Raw data) คือข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ไม่ได้ จัดกระทำ จัดระเบียบ หรือจัด หมวดหมู่ข้อมูล ข้อมูลที่จัดเป็นหมวดหมู่ (Group data) คือข้อมูลที่มีการจัดกระทำให้ เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบ มีการ แจกแจงความถี่ ทำให้ง่ายต่อการ คำนวณหรือการนำไปใช้

3 3 แบ่งตามแหล่งที่มาของข้อมูล ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ได้มา จากแหล่งกำเนิดข้อมูล เช่น การ สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การสังเกต เป็นต้น ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ข้อเท็จจริงที่มีผู้รวบรวมไว้ และ นักวิจัยนำมาใช้ในงานวิจัยของ ตนเอง

4 4 ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลนี้ใช้มากในงานวิจัยทาง สังคมศาสตร์ หมายถึงข้อมูล ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว ที่ผ่านการ ประมลผลหรือการวิเคราะห์ แล้ว ผู้วิจัยเพียงแต่นำมา ศึกษาใหม่

5 5 บันทึกส่วนตัว รายงาน สถิติ เอกสารทางราชการ เอกสารส่วนตัว หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอื่นๆ

6 6 ข้อดีของข้อมูลทุติยภูมิ ไม่ต้องเก็บรวบรวมใหม่ ประหยัดเวลา ศึกษาย้อนหลังได้ไกลเท่าที่ ต้องการศึกษา

7 7 ข้อจำกัดของข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ครบตาม ประเด็นที่ศึกษา ปัญหาความน่าเชื่อถือของ ข้อมูล ข้อมูลไม่ทันสมัย การเปลี่ยนแปลงหรือความ แตกต่างคำนิยามหรือ ความสัมพันธ์ของประเด็น ต่างๆ

8 8 ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนั้น โดยเฉพาะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

9 9 การสำรวจ (Field survey) การเก็บข้อมูลจาก กลุ่มเป้าหมายที่กระจายอยู่ใน พื้นที่ต่างๆ โดยใช้วิธี การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observation) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)

10 10 การทดลอง การเก็บข้อมูลโดยการควบคุม ตัวแปรทดลองให้ผันแปรได้ ตามที่ผู้วิจัยต้องการ

11 11 การทดลองแบบสมบูรณ์ (Experiment) โดยการควบคุมตัวแปรอิสระ และตัวแปรอื่นๆ ได้เต็มที่ ส่วน ใหญ่จะเป็นการทดลองใน ขอบเขตหรือบริเวณที่จำกัด ดังเช่นห้องปฏิบัติการ

12 12 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi- experiment) การทดลองในสภาพความ เป็นอยู่ของประชากร โดยการ ควบคุมตัวแปรต่างๆ เช่น การ ทดลองการสอน

13 13 ข้อดีของข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลปฐมภูมิจะต้องกันข้าม กับข้อมูลทุติยภูมิ โดยผู้วิจัย สามารถกำหดลักษณะและ ควบคุมข้อมูลได้ตามที่ ต้องการ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และการวิเคราะห์ ข้อมูล รวมทั้งความรู้ ความสามารถของผู้วิจัย

14 14 ข้อจำกัดของข้อมูลปฐมภูมิ เสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูล ถ้าผู้วิจัยขาดความชำนาญในการ เก็บข้อมูลโดยเฉพาะการเก็บโดย การสังเกตและสัมภาษณ์ จะส่งผล ต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ ข้อมูล

15 15 แบ่งตามลักษณะของข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative data) ข้อมูลคุณภาพ (Qualitative data)

16 16 ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ คือ ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เป็นการ บรรยายคุณลักษณะหรือ คุณสมบัติของสิ่งต่างๆ การ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบและ จัดกลุ่มหรือประเภทของ ข้อมูล

17 17 เพศ เชื้อชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา สาขาวิชา อาชีพ ภูมิลำเนา ลักษณะที่อยู่อาศัย

18 18 การวิจัยเชิงคุณภาพ หรือการ วิจัยพฤติกรรม จะใช้ข้อมูลที่ ได้จากการสังเกต การพูดคุย หรือการสัมภาษณ์ คำว่า “ คุณภาพ ” คือความหมายที่ ตรงกันข้ามกับ “ ปริมาณ ” ไม่ได้หมายถึงคุณภาพดี หรือไม่ดี หรืออาจจะเรียกว่า ข้อมูลที่เป็นข้อความหรือเชิง บรรยาย

19 19 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง คุณภาพต้องใช้เทคนิคและ ความอดทนสูง เพราะต้องใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นการเลือกวิจัยหรือการใช้ ข้อมูลประเภทนี้ ผู้วิจัยต้องมี ความมีความซื่อสัตย์ อดทน และเวลามากพอ

20 20 ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลที่วัดออกมาเป็นตัวเลข โดยตรง ผู้วิจัยสามารถนำไปใช้ใน การวิเคราะห์ทางสถิติเช่น คะแนน ความถี่ ความสูง อายุ น้ำหนัก ตาม มาตราการวัดทั้ง 4 ระดับ คือ นาม บัญญัติ อันดับ ช่วง และอัตราส่วน


ดาวน์โหลด ppt 1 ข้อมูล ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียด เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษา ซึ่ง อาจอยู่ในรูปตัวเลข เช่น น้ำหนัก ความสูง ระยะทาง อายุ หรืออาจ เป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google