งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 2 - 3 =1 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 4 4 - 3 =11 1 1 - 3 =-24 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 3 3 - 3 =00 2 2 - 3 =1 2 2 - 3 =1 Sum = 30 Sum = 16 N = 10 N-1 = 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 2 - 3 =1 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 4 4 - 3 =11 1 1 - 3 =-24 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 3 3 - 3 =00 2 2 - 3 =1 2 2 - 3 =1 Sum = 30 Sum = 16 N = 10 N-1 = 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 2 - 3 =1 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 4 4 - 3 =11 1 1 - 3 =-24 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 3 3 - 3 =00 2 2 - 3 =1 2 2 - 3 =1 Sum = 30 Sum = 16 N = 10 N-1 = 9 MEAN = 3.0 Var = 1.78 SD =

3 QUIZ ขอนแก่นร้อยเอ็ด ค่าเฉลี่ย = 85 ถัง / ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 15 ถัง / ไร่ ค่าเฉลี่ย = 105 ถัง / ไร่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 35 ถัง / ไร่ จากผลผลิตข้าวต่อไร่ของสองจังหวัด 1. พื้นที่จังหวัดใดผลิตข้าวได้สูงกว่ากัน ? 2. พื้นที่จังหวัดใดผลิตข้าวได้สม่ำเสมอกว่ากัน ? 3. 95% ของข้อมูลที่สุ่มสำรวจในจังหวัดขอนแก่น ผลิตข้าวได้ในช่วงกี่ถังต่อไร่

4 Coefficient of Variation (CV) ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร ใช้อธิบายความผันแปรของข้อมูลในรูปเปรียบเทียบกับ ค่าเฉลี่ย เนื่องจากตัวเลขมากน้อยของค่า SD ขึ้นอยู่กับหน่วยที่ วัด ทำให้มองไม่ชัดเจนว่าข้อมูลมีการกระจายมากน้อย เพียงใด การเทียบในช่วง 0-100 ทำให้เห็นภาพชัดเจน ขึ้น ใช้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน หรือความผันแปร ระหว่างกลุ่ม

5 FINDING RELATIONSHIP SCATTER PLOT

6 AREA อัตราปุ๋ย / ไร่ ผลผลิต ข้าว / ไร่ 1100 80 2120 60 3150 90 4125 100 5130 90 6200 150 7220 120 8150 90 9180 120 10230 140 อัตราปุ๋ย ผลผลิตข้าว

7 Degree of relationship

8 POSITIVE RELATIONSHIP รอบอก กับ น้ำหนักตัว ในโค อัตราการให้น้ำ กับ เปอร์เซ็นต์ การงอกเมล็ด ความเข้มข้นยาฆ่าแมลง กับ อัตราการตาย เปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหาร กับ น้ำหนักตัวที่เพิ่ม

9 NEGATIVE RELATIONSHIP ผลผลิตน้ำนมต่อวัน กับ % ไขมัน นม อุณหภูมิที่สูงขึ้น กับ ผลผลิต ข้าวโพด ค่าอินทรียวัตถุในดิน กับ ผลผลิตไม้ผล

10 NO RELATIONSHIP ความสูงของโคกับ % ไขมันนม อัตราการใช้ยาฆ่าแมลงกับความ หวานในอ้อย ความสูง กับ IQ


ดาวน์โหลด ppt 2 2 - 3 =1 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 4 4 - 3 =11 1 1 - 3 =-24 3 3 - 3 =00 5 5 - 3 =24 3 3 - 3 =00 2 2 - 3 =1 2 2 - 3 =1 Sum = 30 Sum = 16 N = 10 N-1 = 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google