งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ADO.NET เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ADO.NET เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ADO.NET เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development

2 วัตถุประสงค์ นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับ ADO.NET อย่างคร่าวๆ และการ นำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้ใน ASP.NET นักศึกษาสามารถพัฒนาโปรแกรม ประยุกต์บนบราวเซอร์อย่างง่ายๆ ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้

3 หัวข้อบรรยาย ADO.NET SQLHelper and OleDbHelper ASP.NET & ADO.NET DataBinding

4 ADO.NET <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> ADO

5 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> ADO.NET ADO

6 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 ADO ADO.NET

7 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม ADO ADO.NET

8 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง ADO ADO.NET

9 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง 10003 ดาวพระศุกร์ ADO ADO.NET

10 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์ แทรก ADO ADO.NET

11 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> boo k_id book_na me auth or publi sher pric e 1000 1 คู่กรรมทม ยันตี ดอก หญ้า 250.00 1000 2 บ้านทราย ทอง สมช าย ดอก หญ้า 250.00 1000 3 ดาวพระ ศุกร์ พลูโ ต ดอก หญ้า 220.00 1000 4 พระเสาร์ แทรก สมห ญิง ดอก หญ้า 300.00 1000 8 เขาว่าผม ฆ่าพี่ห้าง นพด ล ใบไม้ 100.00 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทราย ทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์ แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ ห้าง ADO ADO.NET

12 Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> ADO ADO.NET

13 <% Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing %> ADO ADO.NET

14 ADO ADO.NET

15 Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> ADO ADO.NET

16 ASP Engine Web Browser Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database ADO ADO.NET

17 ASP Engine Web Browser Web Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database ADO ADO.NET

18 ASP Engine Web BrowserWeb Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database ADO ADO.NET

19 ASP Engine Web BrowserWeb Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database ADO ADO.NET

20 ASP Engine Web BrowserWeb Server Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB. Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing Database ADO ADO.NET

21 ASP Engine Web BrowserWeb Server Set con=Server.CreateObject("ADODB.Connection") con.Open "Driver={SQL Server}; SERVER=MYCOM; DATABASE=library;UID=user01;PWD=password" strSQL = "SELECT * FROM book" Set rsBooks=Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Set rsBooks=con.Execute(strSQL) Do While Not rsBooks.Eof Response.Write rsBooks.Fields("book_id") & " " Response.Write rsBooks.Fields("title") & " " rsBooks.MoveNext Loop con.Close Set con=Nothing Database ADO ADO.NET

22 ASP Engine Web BrowserWeb Server Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> Database ADO ADO.NET

23 ASP Engine Web BrowserWeb Server Database Example Hello Bold Hello Italic 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทรายทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง ADO ADO.NET

24 ASP Engine Web Browser Web Server Database Example Hello Bold Hello Italic 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทรายทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง ADO ADO.NET

25 ASP Engine Web BrowserWeb Server Database Example Hello Bold Hello Italic 10001 คู่กรรม 10002 บ้านทรายทอง 10003 ดาวพระศุกร์ 10004 พระเสาร์แทรก 10005 เขาว่าผมฆ่าพี่ห้าง ADO ADO.NET

26 Example Hello Bold Hello Italic <% ASP Block แสดง book_id และ title %> ADO ADO.NET

27 DataSet RecordSet ADO & ADO.NET ADO.NET

28 Connection Command DataReader DataSet DataAdapter

29 SqlDataAdaper SelectCommand UpdateCommand InsertCommand DeleteCommand DataSet ADO & ADO.NET ADO.NET SQL

30 ADO.NET

31 Connection Command DataReader DataSet DataAdapter

32 DataSet RecordSet ADO & ADO.NET ADO.NET

33 หัวข้อบรรยาย ADO.NET SQLHelper and OleDbHelper ASP.NET & ADO.NET DataBinding

34 SQLHelper and OleDbHelper Determine Database Connect to the Database Execute Command Use Data Close Connection dbEmployee SELECT * FROM employee dbEmployee empidempna me address B4700 001 สมชาย 23/12 หมู่ 7 ต. บ้าน นอก อ. บ้านนา … B4700 002 เก่งไม่ จริง 222 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. นครศรี … B4700 003 สมชาย 111 ถนนมหาวิทยาลัย 1 ต. สุรนารี … B4700 004 ฉลาด 99 วิภาวดีรังสิต แขวง ดอนมือง …

35 SQLHelper and OleDbHelper Determine Database Execute Command Close Connection SELECT * FROM employee dbEmploy ee empidempna me address B4700 001 สมชาย 23/12 หมู่ 7 ต. บ้าน นอก อ. บ้านนา … B4700 002 เก่งไม่ จริง 222 ต. ท่าศาลา อ. เมือง จ. นครศรี … B4700 003 สมชาย 111 ถนนมหาวิทยาลัย 1 ต. สุรนารี … B4700 004 ฉลาด 99 วิภาวดีรังสิต แขวง ดอนมือง …

36 SQLHelper and OleDbHelper SQLHelper.cs OleDbHelper.cs

37 SQLHelper and OleDbHelper SQLHelper.cs using System; using System.Collections; using System.ComponentModel; using System.Data; … using System.Web.UI.HtmlControls; using Microsoft.ApplicationBlocks.Data;

38 SQLHelper and OleDbHelper OleDbHelper.cs using System; using System.Collections; using System.ComponentModel; using System.Data; … using System.Web.UI.HtmlControls; using Microsoft.ApplicationBlocks.Data;

39 หัวข้อบรรยาย ADO.NET SQLHelper and OleDbHelper ASP.NET & ADO.NET DataBinding

40 ASP.NET & ADO.NET

41 string ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\Inetpub\\wwwroot\\e- Commerce\\MyStore.mdb"; string SqlStatement = "SELECT * FROM car"; DataSet ds = new DataSet(); ds = OleDbHelper.ExecuteDataset(Connectio nString, CommandType.Text, SqlStatement);

42 ASP.NET & ADO.NET string ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\Inetpub\\wwwroot\\e- Commerce\\MyStore.mdb"; string SqlStatement = "SELECT * FROM car WHERE car_id = ' " + TextCarID.Text + " ' "; DataSet ds = new DataSet(); ds = OleDbHelper.ExecuteDataset(Connectio nString, CommandType.Text, SqlStatement);

43 ASP.NET & ADO.NET string ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\Inetpub\\wwwroot\\e- Commerce\\MyStore.mdb"; string SqlStatement = "INSERT INTO car (make, model) VALUES( ' " + TextMake.Text + " ' " + TextModel.Text + " ') "; OleDbHelper.ExecuteDataset(ConnectionS tring, CommandType.Text, SqlStatement);

44 ASP.NET & ADO.NET string ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\Inetpub\\wwwroot\\e- Commerce\\MyStore.mdb"; string SqlStatement = "DELETE FROM car WHERE car_id = ' " + TextCarID.Text + " ') "; OleDbHelper.ExecuteDataset(ConnectionS tring, CommandType.Text, SqlStatement);

45 ASP.NET & ADO.NET string ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\Inetpub\\wwwroot\\e- Commerce\\MyStore.mdb"; string SqlStatement = “UPDATE car SET price = ' " + TextPrice.Text + " ' WHERE car_id = ' " + TextCarID.Text + " ') "; OleDbHelper.ExecuteDataset(ConnectionS tring, CommandType.Text, SqlStatement);

46 หัวข้อบรรยาย ADO.NET SQLHelper and OleDbHelper ASP.NET & ADO.NET DataBinding

47 WebForm Controls  TextBox  Label  DropDownList  DataGrid  DataList  RadioButtonList  CheckBoxList  etc.

48 DataBinding

49 string ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\\Inetpub\\wwwroot\\e- Commerce\\MyStore.mdb"; string SqlStatement = "SELECT * FROM car"; DataSet ds = new DataSet(); ds = OleDbHelper.ExecuteDataset(Connectio nString, CommandType.Text, SqlStatement);

50 DataBinding Label TextBox1.Text = ds.Tables["Car"].Rows[0]["make"].ToString();

51 DataBinding Label Label1.Text = ds.Tables["Car"].Rows[0]["make"].ToString();

52 DataBinding DropDownList DropDownList1.DataSource = ds; DropDownList1.DataTextField = "make"; DropDownList1.DataBind();

53 DataBinding DataGrid DataGrid1.DataSource = ds; DataGrid1.DataBind();

54 DataBinding RadioButtonList RadioButtonList1.DataSource = ds; RadioButtonList1.DataTextField = "make"; RadioButtonList1.DataBind();

55 DataBinding CheckBoxList

56 DataBinding Image

57 หัวข้อบรรยาย ADO.NET SQLHelper and OleDbHelper ASP.NET & ADO.NET DataBinding

58 ปฏิบัติการครั้งที่ 5 ตอนที่ 1 Registration  สร้างฐานข้อมูล store.mdb  สร้างและศึกษา Registration.aspx  สร้างและศึกษา Registration.aspx.cs ตอนที่ 2 Car Showroom  สร้างฐานข้อมูล carstore.mdb  สร้างและศึกษา Showroom.aspx และ Showroom.aspx.cs  สร้างและศึกษา PlaceOrder.aspx และ PlaceOrder.aspx.cs  สร้างและศึกษา Results.aspx และ Results.aspx.cs ทำดูซี่

59 ปฏิบัติการครั้งที่ 5

60

61 เอกสารโครงงาน (Project Documents) ความต้องการของระบบ (Requirements) ออกแบบระดับแนวคิด (Conceptual Design) ออกแบบโดยละเอียด (Detailed Design)


ดาวน์โหลด ppt ADO.NET เอกสารประกอบการบรรยาย รายวิชา 204200 Browser-Based Application Development.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google