งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 1 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ วิชาสุขศึกษา พ 41101 เรื่อง การสร้างเสริมและดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกาย สอนโดย ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 1 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ วิชาสุขศึกษา พ 41101 เรื่อง การสร้างเสริมและดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกาย สอนโดย ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 1 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ วิชาสุขศึกษา พ 41101 เรื่อง การสร้างเสริมและดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกาย สอนโดย ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โทรฯ 032- 522349 วิชาสุขศึกษา พ 41101 เรื่อง การสร้างเสริมและดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกาย สอนโดย ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โทรฯ 032- 522349 1

2 2 2 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ มโนทัศน์สาระการ เรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 การ เจริญเติบโตและ การพัฒนาการของ มนุษย์ 3

3 3 3 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - กระบวนการการ สร้างเสริม และดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของ อวัยวะต่าง ๆ - คุณค่าของการ ดูแลสุขภาพ ของตนเอง - กระบวนการการ สร้างเสริม และดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของ อวัยวะต่าง ๆ - คุณค่าของการ ดูแลสุขภาพ ของตนเอง 5

4 4 4 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - การทำงานของ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และ กล้ามเนื้อ - วิธีการวางแผนดูแล สุขภาพตาม ภาวการณ์ เจริญเติบโตและ การพัฒนาการ ของตนเอง - การทำงานของ ระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และ กล้ามเนื้อ - วิธีการวางแผนดูแล สุขภาพตาม ภาวการณ์ เจริญเติบโตและ การพัฒนาการ ของตนเอง 5

5 5 5 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ มโนทัศน์สาระการ เรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 2 ชีวิตและ ครอบครัว 3

6 6 6 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - คุณค่าของชีวิต และครอบครัว - ทักษะที่จำเป็นใน การสร้าง สัมพันธภาพที่ดี - พัฒนาการทางเพศ - สุขภาพอนามัยทาง เพศ - คุณค่าของชีวิต และครอบครัว - ทักษะที่จำเป็นใน การสร้าง สัมพันธภาพที่ดี - พัฒนาการทางเพศ - สุขภาพอนามัยทาง เพศ 5

7 7 7 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - พฤติกรรมทางเพศ - สัมพันธภาพใน ครอบครัว เพื่อน และในสังคม - ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมทาง เพศและ การดำเนินชีวิต - พฤติกรรมทางเพศ - สัมพันธภาพใน ครอบครัว เพื่อน และในสังคม - ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมทาง เพศและ การดำเนินชีวิต 5

8 8 8 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ มโนทัศน์สาระการ เรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 4 การสร้างเสริม สุขภาพ สมรรถภาพ และการ ป้องกันโรค 3

9 9 9 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - อาหารและโภชนาการ - สุขภาพผู้บริโภค - การคุ้มครองผู้บริโภค - การป้องกันโรค - การดูแลรักษาตนเอง เบื้องต้น - การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด - อาหารและโภชนาการ - สุขภาพผู้บริโภค - การคุ้มครองผู้บริโภค - การป้องกันโรค - การดูแลรักษาตนเอง เบื้องต้น - การจัดการกับอารมณ์ และความเครียด 5

10 10 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - สิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาพ - สมรรถภาพเพื่อ สุขภาพ ( ค่านิยมการออก กำลังกาย, ระบบ บริการสุขภาพการ ดำเนิน การสาธารณสุข ของชุมชน และประเทศ ) - สิ่งแวดล้อมเพื่อ สุขภาพ - สมรรถภาพเพื่อ สุขภาพ ( ค่านิยมการออก กำลังกาย, ระบบ บริการสุขภาพการ ดำเนิน การสาธารณสุข ของชุมชน และประเทศ ) 5

11 11 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ มโนทัศน์สาระการ เรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 5 ความ ปลอดภัยในชีวิต 3

12 12 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - พฤติกรรมเสี่ยงใน การเดินทาง - อุบัติเหตุ ( สาเหตุ ของอุบัติเหตุ และความ ปลอดภัย ) - การใช้ยา - พฤติกรรมเสี่ยงใน การเดินทาง - อุบัติเหตุ ( สาเหตุ ของอุบัติเหตุ และความ ปลอดภัย ) - การใช้ยา 5

13 13 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ - สารเสพติด ( กระบวนการติดยา, การแพร่ระบาด ) - ค่านิยมการใช้ ความรุนแรง - การปฐมพยาบาล - สารเสพติด ( กระบวนการติดยา, การแพร่ระบาด ) - ค่านิยมการใช้ ความรุนแรง - การปฐมพยาบาล 5

14 14 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์

15 15 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ 1. การสังเกต พฤติกรรม 2. การทดสอบ 3. การสัมภาษณ์ 4. การวัดเจตคติ 5. การสำรวจ 6. แฟ้มสะสมงาน

16 16 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์

17 17 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ 1. การประเมินผล ก่อนทำการสอน 2. การประเมินผล ระหว่างการสอน 3. การประเมินผลหลัง การสอน 3.1 จบการสอนไป ใน 1 คาบ 3.2 จบการสอน 1 ภาคเรียน

18 18 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ การสร้างเสริม และดำรง ประสิทธิภาพการ ทำงานของ ร่างกาย

19 19 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ การสร้างเสริม และดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของ ร่างกาย คือ

20 20 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ การปฏิบัติตัว ของบุคคล เพื่อให้มีสุขภาพ ดีการปฏิบัติตัว เพื่อส่งเสริม สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt 1 1 ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ วิชาสุขศึกษา พ 41101 เรื่อง การสร้างเสริมและดำรง ประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกาย สอนโดย ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google