งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 วิชาสุขศึกษา พ 41101 เรื่อง การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของร่างกาย สอนโดย ครูชัยยุทธ แสนนามวงษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรฯ

2 3 มโนทัศน์สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและ การพัฒนาการของมนุษย์

3 กระบวนการการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
5 กระบวนการการสร้างเสริม และดำรงประสิทธิภาพ การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ คุณค่าของการดูแลสุขภาพ ของตนเอง

4 - การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ
5 - การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ วิธีการวางแผนดูแลสุขภาพตาม ภาวการณ์เจริญเติบโตและ การพัฒนาการของตนเอง

5 3 มโนทัศน์สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

6 - คุณค่าของชีวิตและครอบครัว ทักษะที่จำเป็นในการสร้าง สัมพันธภาพที่ดี
5 - คุณค่าของชีวิตและครอบครัว ทักษะที่จำเป็นในการสร้าง สัมพันธภาพที่ดี - พัฒนาการทางเพศ - สุขภาพอนามัยทางเพศ

7 สัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อน และในสังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล
5 - พฤติกรรมทางเพศ สัมพันธภาพในครอบครัว เพื่อน และในสังคม ปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่มีอิทธิพล ต่อพฤติกรรมทางเพศและ การดำเนินชีวิต

8 3 มโนทัศน์สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค

9 - การคุ้มครองผู้บริโภค - การป้องกันโรค - การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น
5 - อาหารและโภชนาการ - สุขภาพผู้บริโภค - การคุ้มครองผู้บริโภค - การป้องกันโรค - การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้น - การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

10 - สิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ - สมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
( ค่านิยมการออกกำลังกาย,ระบบ บริการสุขภาพการดำเนิน การสาธารณสุขของชุมชน และประเทศ ) 5

11 3 มโนทัศน์สาระการเรียนรู้ สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต

12 - พฤติกรรมเสี่ยงในการเดินทาง อุบัติเหตุ (สาเหตุของอุบัติเหตุ
5 - พฤติกรรมเสี่ยงในการเดินทาง อุบัติเหตุ (สาเหตุของอุบัติเหตุ และความปลอดภัย) - การใช้ยา

13 - สารเสพติด (กระบวนการติดยา,การแพร่ระบาด) - ค่านิยมการใช้ความรุนแรง
5 - สารเสพติด (กระบวนการติดยา,การแพร่ระบาด) - ค่านิยมการใช้ความรุนแรง - การปฐมพยาบาล

14 วิธีการวัดและประเมินผล

15 1. การสังเกตพฤติกรรม 2. การทดสอบ 3. การสัมภาษณ์ 4. การวัดเจตคติ 5. การสำรวจ 6. แฟ้มสะสมงาน

16 การประเมินผลการเรียนสุขศึกษา

17 1. การประเมินผลก่อนทำการสอน
2. การประเมินผลระหว่างการสอน 3. การประเมินผลหลังการสอน 3.1 จบการสอนไปใน 1 คาบ 3.2 จบการสอน 1 ภาคเรียน

18 การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย

19 การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย คือ

20 การปฏิบัติตัวของบุคคล เพื่อให้มีสุขภาพดีการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google