งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ พลอยได้ พ. ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ พลอยได้ พ. ศ. 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ พลอยได้ พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 มีนาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ผู้ยื่นคําขออนุญาตวัสดุพลอยได้ประเภทที่ 1 และ 2 ตามประกาศคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง มาตรฐานความ ปลอดภัยเกี่ยวกับรังสี พ. ศ. 2549 ต้องเสนอ วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ พลอยได้เพื่อป้องกันการใช้หรือการเคลื่อนย้าย โดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงการป้องกันการ โจรกรรมหรือการทําให้วัสดุพลอยได้เกิดการ แพร่กระจาย โดยต้องแน่ใจว่าวัสดุพลอยได้ ต้องได้รับการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด ตลอดเวลา และสามารถป้องกันมิให้ผู้ไม่ได้รับ อนุญาตเข้าหรือออกสถานที่จัดเก็บ สถานที่ ปฏิบัติงานหรือสถานที่ติดตั้งได้ ซึ่งการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุพลอยได้ประเภท ที่ 1 และ 2 ต้องเป็นไปตามข้อกําหนด ดังนี้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - สถานที่จัดเก็บ สถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่ ติดตั้งวัสดุพลอยได้ต้องมีระบบการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยและระบบเตือนภัย เพื่อป้องกัน มิให้มีการบุกรุกหรือการโจรกรรมได้โดยง่ายซึ่ง ผู้ยื่นคําขออนุญาตจะต้องดําเนินการไม่ต่ำากว่า มาตรฐานตามที่ปรากฏในบัญชี 1 แนบท้าย ระเบียบนี้ - วัสดุพลอยได้ต้องอยู่ในภาชนะบรรจุที่ ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถลดระดับ รังสี ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าปลอดภัยสําหรับ ผู้ปฏิบัติงาน และมีระบบล็อกที่ภาชนะเพื่อ ป้องกันการใช้วัสดุพลอยได้ โดยไม่ได้รับ อนุญาตหรือป้องกันการทําให้วัสดุพลอยได้เกิด การแพร่กระจาย - ต้องมีผู้รับผิดชอบดําเนินการทางเทคนิค เกี่ยวกับรังสีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล สถานที่จัดเก็บ สถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่ ติดตั้งวัสดุพลอยได้

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ - ต้องมีระบบบัญชีควบคุมวัสดุพลอยได้ที่มีไว้ ในครอบครองโดยระบุให้ทราบถึงชนิดของ ไอโซโทป ปริมาณ ( กัมมันตภาพหรือน้ำหนัก ) จํานวนรายการของวัสดุพลอยได้ และต้องมี การตรวจสอบบัญชีดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่าง น้อยเดือนละครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของวัสดุพลอยได้ - ต้องมีการตรวจตรา และตรวจวัดระดับรังสี ณ บริเวณสถานที่จัดเก็บ สถานที่ปฏิบัติงาน หรือสถานที่ติดตั้งวัสดุพลอยได้เป็นประจําอย่าง น้อยเดือนละครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสถานที่ ภาชนะบรรจุ ระบบการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยอยู่ในสภาพปกติ - การขนส่งวัสดุพลอยได้ต้องมีการ ควบคุมดูแลความมั่นคงปลอดภัย เพื่อป้องกัน การโจรกรรม และอุบัติเหตุทางรังสี - ข้อมูลข้างบนที่กล่าวมา ต้องเก็บไว้เพื่อการ ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ระเบียบคณะกรรมการพลังงาน ปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วย วิธีการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของวัสดุ พลอยได้ พ. ศ. 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google