งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ จังหวัด 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายการกำ ดับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดแพร่ 2) ปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ จังหวัด 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายการกำ ดับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดแพร่ 2) ปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการและการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ จังหวัด 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายการกำ ดับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดแพร่ 2) ปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการและการ บริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดแพร่ 3) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการที่สำคัญของหน่วยงาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 3.1 โครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตสินค้า เกษตรกรมุ่งสู่ระบบมาตรฐานจังหวัด แพร่ 3.2 โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ 3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร 3.4 โครงการยกระดับการศึกษาให้แก่สมาชิก สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร 3.5 โครงการพัฒนาสินค้าภายใต้มาตรฐาน อย. หรือ Q

3 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ สำนักงาน 3.1 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มที่ได้รับการ จดทะเบียนปี 2552 สามารถดำเนินงานได้ 3.2 ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มที่เข้า ร่วมโครงการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง 3.3 ร้อยละของสมาชิก / สหกรณ์ / กลุ่มที่เข้า ร่วมโครงการจัดทำงบทุดลองเป็นปัจจุบัน 3.4 ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายปี 2552 สามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3.5 ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มมีการ ออมอย่างต่อเนื่อง

4 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ ราชการ ( ต่อ ) 3.6 ร้อยละของยอดขายของกลุ่มอาชีพที่เข้า ร่วมโครงการเพิ่มขั้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 3.7 ร้อยละของสถาบันเกษตรกรสามารถ จำหน่ายผลไม้ในฤดูกาลผลิตปี 2552 3.8 ร้อยละสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินชีวิตประจำวันตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง 3.9 ร้อยละของสมาชิกที่ได้รับการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิตสินค้ามาตรฐานและปลอดภัย แล้วขอยื่นจดทะเบียนฟาร์ม

5 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ ราชการ ( ต่อ ) 3.10 ร้อยละของสหกรณ์เป้าหมายที่ทำ MOU กับสหกรณ์จังหวัด 3.11 ร้อยละของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่าน เกณฑ์มาตรฐานเมื่อเทียบกับสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐาน 3.12 ร้อยละของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรตามเป้า ปี 2552 ชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นตามมาตรา 87 3.13 ร้อยละของกลุ่มเตรียมสหกรณ์ / กลุ่มอาชีพ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ ที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนมีการดำเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

6 ประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติ ราชการ ( ต่อ ) 3.14 ร้อยละของจำนวนสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยจาก โครงการฯ ตามวงเงินที่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ขอตั้งเบิก 3.15 ร้อยละของสหกรณ์ที่มีแผนกลยุทธ์ซึ่ง จัดทำในปีงบประมาณ พ. ศ.2546-2551 นำไปสู่ การปฏิบัติ 3.16 ร้อยละของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการดำเนินชีวิตประจำวันตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง 3.17 ร้อยละกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับ อำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วมการประชุม

7 4) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 5) ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ ร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 6) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 7) ระดับความสำเร็จการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ

8 8) ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน 9) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงาน

9 10) ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายขององค์กรสู่ระดับบุคคล 11) ระดับความสำเร็จของนโยบายการกำกับดูแล องค์การที่ดี


ดาวน์โหลด ppt 1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของ จังหวัด 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายการกำ ดับดูแลองค์การที่ดีจังหวัดแพร่ 2) ปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการและการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google