งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาการพัฒนาชุดการ สอนเรื่อง ความเข้มข้น สารละลายสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย ผู้วิจัย จุฬารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาการพัฒนาชุดการ สอนเรื่อง ความเข้มข้น สารละลายสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย ผู้วิจัย จุฬารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาการพัฒนาชุดการ สอนเรื่อง ความเข้มข้น สารละลายสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย

2 1. 1. เพื่อพัฒนาชุดการสอน เรื่อง สารละลาย สำหรับนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1 เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน เรื่องสารละลาย สำหรับระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

3 กรอบแนวคิดกรอบแนวคิด ตัวแปรต้น ชุดกิจกรรม การสอนเรื่อง สารละลาย ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารละลาย

4 ประชากร นักเรียนปวช. 1 ห้อง 1-3 จำนวน 148 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนปวช. 1 ห้อง 2 จำนวน 53 คน ขอบเขตการวิจัย

5 - - ความหมายของชุด การสอน - - ประเภทชุดการสอน - - องค์ประกอบของ ชุดการสอน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล - ชุดการสอน - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

7 การรวบรวมข้อมูล 1.1 การทดสอบก่อนเรียน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง สารละลาย 1.2 1.2 นำชุดการสอนให้นักเรียน ทำการศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งทำ กิจกรรมทั้ง 2 ตอนภายในเวลา 2 ชั่วโมง 1.3 ทดสอบหลังเรียน เมื่อนักเรียน ทำการศึกษาชุดการสอนเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เรื่อง สารละลาย นำชุดการสอนไปดำเนินการวิจัยกับกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 53 คน ดั้งนี้

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จากตารางนี้ พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอน ในระหว่างใช้ชุด การสอนกับ ประสิทธิภาพของชุดการสอนหลังใช้ชุดการสอนของ กลุ่มตัวอย่าง (E 1 /E 2 = 82.88/88.15) มีค่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (E 1 /E 2 = 80/80) แสดงว่าชุดการสอนนี้มีประสิทธิภาพ จำนวน กลุ่ม ตัวอย่าง (N) คะแนนระหว่างใช้ ชุดการสอน คะแนนหลังใช้ ชุดการสอน ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม (A) คะแนนรวม ทุกคน (  x 1 ) คะแนนเต็ม (B) คะแนนรวม ทุกคน (  x 2 ) ระหว่างใช้ ชุดการ สอน (E 1 ) หลังใช้ ชุดการ สอน (E 2 ) 53301,213251,16882.8888.15 ตารางผลการวิเคราะห์หา ประสิทธิภาพของชุดการ สอน

9 ตาราง ตารางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอน การทดสอบ NS.D.t ก่อนใช้ชุดการสอน 537.602.19 หลังใช้ชุดการสอน 5322.041.5735.84 จากตาราง 3 พบว่า ก่อนใช้ชุดการสอนและ หลังใช้ชุดการสอน เรื่อง สารละลาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนโดย ใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

10 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย 1. ผลประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง สารละลาย ของระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้น ปวช 1 การ มีค่า 82.88/88.15 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสารละลายของ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช 1 หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อาจเป็นเพราะว่า เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอน นักเรียนเกิด การเรียนรู้ที่ดี มีความเข้าใจใน สาระเนื้อหา ได้ฝึกปฏิบัติทำกิจกรรมมากขึ้น

11 ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาการพัฒนาชุดการ สอนเรื่อง ความเข้มข้น สารละลายสำหรับนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัย จุฬารัตน์ มหาชัย ผู้วิจัย จุฬารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google