งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากสภาพการจัดการเรียนการสอน ใน รายวิชา อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย นั้น มีนักศึกษาบางกลุ่มที่มี ความสนใจเรียน และบางกลุ่มที่ไม่ค่อย สนใจ อันด้วยวิธีสอนหรือสื่อที่นำมา จัดการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชา อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย ส่งผลให้นักศึกษาส่วน ใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอน รายวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนา หารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อการ จัดการเรียนการสอน ที่สามารถเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพ การเรียน โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ในการแก้ปัญหาการเรียน การสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอน รายวิชา อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546)

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ที่ กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 87 คน

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ( ต่อ ) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชา ช่างยนต์ ห้อง 101 วิทยาลัยเทคโนโลยี เมโทร ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 28 คน มา ด้วยการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยใช้ห้องเรียน เป็นหน่วยสุ่ม

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยดังนี้ 1. บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา อาชีวอนา มัยและความปลอดภัย 2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการใช้ การวิเคราะห์โดยวิธีการหา ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป (E1 / E2 โดยตั้งไว้ที่ 80/80)

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) จากตารางที่ 1 แสดงว่าค่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนก วิชาช่างยนต์ ( กลุ่มตัวอย่าง ) เป็น 80.60/84.80 แสดงว่าบทเรียน สำเร็จรูป มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้

10 สรุปผลการวิจัย การใช้บทเรียนสำเร็จรูป แก้ปัญหาการ เรียนการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ( กลุ่มตัวอย่าง ) ประสิทธิภาพของ บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น 80.60/84.80 แสดงว่าบทเรียน สำเร็จรูปสามารถแก้ปัญหาการเรียน การสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ มี ประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google