งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่
การใช้บทเรียนสำเร็จรูป แก้ปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากสภาพการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย นั้น มีนักศึกษาบางกลุ่มที่มีความสนใจเรียน และบางกลุ่มที่ไม่ค่อยสนใจ อันด้วยวิธีสอนหรือสื่อที่นำมาจัดการเรียนการสอน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งผลให้นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3 ปัญหาการวิจัย (ต่อ) ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะเป็นผู้สอน รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาหารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณภาพการเรียน โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน คน

6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชา ช่างยนต์ ห้อง 101 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา จำนวน 28 คน มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยดังนี้ 1. บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการใช้การวิเคราะห์โดยวิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป (E1 / E2 โดยตั้งไว้ที่ 80/80)

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ) จากตารางที่ 1 แสดงว่าค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ (กลุ่มตัวอย่าง) เป็น 80.60/84.80 แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้

10 สรุปผลการวิจัย การใช้บทเรียนสำเร็จรูป แก้ปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ (กลุ่มตัวอย่าง) ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น 80.60/84.80 แสดงว่าบทเรียนสำเร็จรูปสามารถแก้ปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้


ดาวน์โหลด ppt นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google