งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายวิชาญ กฤษณพันธ์ “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียน ภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของ นักเรียนชั้น ปวช.1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายวิชาญ กฤษณพันธ์ “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียน ภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของ นักเรียนชั้น ปวช.1/1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายวิชาญ กฤษณพันธ์ “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียน ภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของ นักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ”

2 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียน ภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของ นักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรีให้ดีขึ้น

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ปวช.1/1 ช่ายนต์ โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรี จำนวน 20 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ 1. แบบประเมินผลงานของนักเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติ (พิจารณาว่ามีกาปฏิบัติงานจริง) 2. แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. แบบประเมินความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย

6 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติมากขึ้น 2. นักเรียนทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด และคุณภาพของ งานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 3. นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น

7 สรุปผลการวิจัย 4. นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆมากขึ้น 5. นักเรียนได้เห็นคุณค่าของงาน เครื่องมือเครื่องจักร 6. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพ

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อใช้รูปแบบการเรียนภาคปฎิบัติที่ผู้เรียนมีโอกาสคิดอย่าง อิสระทำให้มีความกระตือรือร้นในวิชางานเชื่อมโลหะดีขึ้น ทำให้นักเรียนก็จะมีความสุขต่อการเรียนและมีผลการเรียน ดีในรายวิชางานเชื่อมโลหะก็ดีตามไปด้วยและสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดีทำให้มีความสุขในการดำเนิน ชีวิตไม่มีความตรึงเครียด และได้มาในสิ่งที่ต้องการ

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ Maslow ‘ s Theory ที่กล่าวได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยจิตใจและ แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ให้คนได้รับรู้ ซึ่งเมื่อบุคคล ใดก็ตามที่เกิดความพึงพอใจและได้รับการตอบสนองในเรื่อง ใดๆแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขทางใจและทางกาย

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย ก่อนเรียนต้องบอกให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญของวิชาที่ ตัวนักเรียนเลือกเรียนนั้นว่าแนวทางในการประกอบอาชีพเป็น อย่างไร ถ้ากระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติผลที่ได้รับตอน ไปประกอบอาชีพจะเป็นอย่างไร และในทางตรงกันข้ามผลที่ ได้รับจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ตัวนักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ วิชาที่ตัวนักเรียนเลือก และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน

11


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายวิชาญ กฤษณพันธ์ “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียน ภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของ นักเรียนชั้น ปวช.1/1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google