งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” โดย นายวิชาญ กฤษณพันธ์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรีให้ดีขึ้น

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น เบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ตัวแปรต้น *เอกสารใบงานในการเรียนภาคปฏิบัติ ตัวแปรตาม *ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาคปฏิบัติ

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ปวช.1/1 ช่ายนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 20 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินผลงานของนักเรียนที่มอบหมายให้ปฏิบัติ (พิจารณาว่ามีกาปฏิบัติงานจริง) 2. แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3. แบบประเมินความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย

6 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติมากขึ้น 2. นักเรียนทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด และคุณภาพของ งานอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 3. นักเรียนเกิดทักษะในการปฏิบัติงานมากขึ้น

7 สรุปผลการวิจัย 4. นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาต่างๆมากขึ้น 5. นักเรียนได้เห็นคุณค่าของงาน เครื่องมือเครื่องจักร 6. นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อวิชาชีพ

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อใช้รูปแบบการเรียนภาคปฎิบัติที่ผู้เรียนมีโอกาสคิดอย่างอิสระทำให้มีความกระตือรือร้นในวิชางานเชื่อมโลหะดีขึ้น ทำให้นักเรียนก็จะมีความสุขต่อการเรียนและมีผลการเรียนดีในรายวิชางานเชื่อมโลหะก็ดีตามไปด้วยและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดีทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิตไม่มีความตรึงเครียด และได้มาในสิ่งที่ต้องการ

9 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงสอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ Maslow ‘s Theory ที่กล่าวได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่รับรู้ด้วยจิตใจและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ ให้คนได้รับรู้ ซึ่งเมื่อบุคคลใดก็ตามที่เกิดความพึงพอใจและได้รับการตอบสนองในเรื่องใดๆแล้วก็จะนำมาซึ่งความสุขทางใจและทางกาย

10 ข้อเสนอแนะการวิจัย ก่อนเรียนต้องบอกให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญของวิชาที่ตัวนักเรียนเลือกเรียนนั้นว่าแนวทางในการประกอบอาชีพเป็นอย่างไร ถ้ากระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติผลที่ได้รับตอนไปประกอบอาชีพจะเป็นอย่างไร และในทางตรงกันข้ามผลที่ได้รับจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ตัวนักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีต่อวิชาที่ตัวนักเรียนเลือก และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียน

11 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง “ การแก้ปัญหานักเรียนขาดการกระตือรือร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างยนต์ โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google